งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การ อ่านแผนที่ ครูโชคชัย บุตรครุธ. 5. หลักเกณฑ์การ อ่านแผนที่ การใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ ศึกษาข้อมูลต่างๆ ควร เริ่มต้นด้วยการอ่านและแปล ความหมายของแผนที่ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การ อ่านแผนที่ ครูโชคชัย บุตรครุธ. 5. หลักเกณฑ์การ อ่านแผนที่ การใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ ศึกษาข้อมูลต่างๆ ควร เริ่มต้นด้วยการอ่านและแปล ความหมายของแผนที่ให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การ อ่านแผนที่ ครูโชคชัย บุตรครุธ

2 5. หลักเกณฑ์การ อ่านแผนที่ การใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ ศึกษาข้อมูลต่างๆ ควร เริ่มต้นด้วยการอ่านและแปล ความหมายของแผนที่ให้ เข้าใจถูกต้องและชัดเจน เสียก่อน เช่น เข้าใจ สัญลักษณ์ มาตรส่วน ทิศ และการเปรียบเทียบ ระยะทางในแผนที่กับ ระยะทางในภูมิประเทศจริง เป็นต้น การใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ ศึกษาข้อมูลต่างๆ ควร เริ่มต้นด้วยการอ่านและแปล ความหมายของแผนที่ให้ เข้าใจถูกต้องและชัดเจน เสียก่อน เช่น เข้าใจ สัญลักษณ์ มาตรส่วน ทิศ และการเปรียบเทียบ ระยะทางในแผนที่กับ ระยะทางในภูมิประเทศจริง เป็นต้น

3 6. การอ่านและแปล ความหมาย 6.1 ชื่อของแผนที่ 6.1 ชื่อของแผนที่ 6.2 มาตรส่วนแผน ที่ (Map Scale) 6.2 มาตรส่วนแผน ที่ (Map Scale) (1) มาตราส่วนตัวเลข หรือ มาตราส่วนเศษส่วน เช่น 1 : 100,000 (2) มาตรส่วนเส้นบรรทัด (Bar Scale)

4 1 : 100,000

5 6. การอ่านและแปล ความหมาย 6.3 ค่าพิกัดทาง ภูมิศาสตร์ในแผนที่ 6.3 ค่าพิกัดทาง ภูมิศาสตร์ในแผนที่ ประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่าง ละติดจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ - 20 องศา เหนือ 27 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก - 105 องศา 37 ลิปดา ตะวันออก 6.4 เครื่องหมายชี้ทิศ (Direction) 6.4 เครื่องหมายชี้ทิศ (Direction)

6

7 6. การอ่านและแปล ความหมาย 6.5 การใช้สัญลักษณ์ มี 3 ประเภทคือ 6.5 การใช้สัญลักษณ์ มี 3 ประเภทคือ (1) สัญลักษณ์ที่ใช้แทน ลักษณะทางกายภาพ (2) สัญลักษณ์ที่ใช้แทน ลักษณะทางวัฒนธรรม (3) สัญลักษณ์ที่ใช้แทน ลักษณะข้อมูลเฉพาะเรื่อง

8

9 6. การอ่านและแปล ความหมาย 6.6 การใช้สี (Color) ใน แผนที่ภูมิประเทศนิยมใช้สี เป็นสัญลักษณ์แสดงข้อมูล ของพื้นที่ เช่น สีน้ำเงิน ( แหล่งน้ำ ), สีเขียว ( พืช พันธุ์ ), สีน้ำตาล ( เทือกเขา หรือภูมิประเทศ ) และสีแดง หรือดำ ( ที่ตั้งของสิ่งที่ มนุษย์สร้างขึ้น ) เป็นต้น 6.6 การใช้สี (Color) ใน แผนที่ภูมิประเทศนิยมใช้สี เป็นสัญลักษณ์แสดงข้อมูล ของพื้นที่ เช่น สีน้ำเงิน ( แหล่งน้ำ ), สีเขียว ( พืช พันธุ์ ), สีน้ำตาล ( เทือกเขา หรือภูมิประเทศ ) และสีแดง หรือดำ ( ที่ตั้งของสิ่งที่ มนุษย์สร้างขึ้น ) เป็นต้น

10

11 6. การอ่านและแปล ความหมาย 6.7 การวัดพื้นที่ในแผนที่ ใช้ 2 วิธี ดังนี้ 6.7 การวัดพื้นที่ในแผนที่ ใช้ 2 วิธี ดังนี้ (1) วิธีใช้ตารางสี่เหลี่ยม จัตุรัสโดยทำตารางสีเหลี่ยม จัตุรัสในแผ่นพลาสติกใส (2) วิธีใช้แถบยาว ใช้ หลักการเดียวกับการใช้ ตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดย แถบยาวทุกแถบจะต้องมี ขนาดความกว้างเท่ากัน แต่ ขนาดความยาวไม่จำกัด

12 จบ


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การ อ่านแผนที่ ครูโชคชัย บุตรครุธ. 5. หลักเกณฑ์การ อ่านแผนที่ การใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ ศึกษาข้อมูลต่างๆ ควร เริ่มต้นด้วยการอ่านและแปล ความหมายของแผนที่ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google