งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการจัดการตำแหน่งของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราว่าง อื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการจัดการตำแหน่งของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราว่าง อื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบายการจัดการตำแหน่งของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราว่าง อื่นๆ

3 การบริหารอัตราว่างของ สป. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ ว 85 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งระงับใช้ตำแหน่ง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ ว 198 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 แจ้งให้ใช้และไม่ให้ใช้ตำแหน่ง แจ้งแนวทางการขอใช้ตำแหน่ง

4 การจัดการอัตราว่างที่ผ่านมา ตำแหน่งคืนเกษียณและ ตำแหน่งอื่นๆ นำไปปรับปรุงเป็นตำแหน่งเพื่อใช้บรรจุ นักเรียนทุน รัฐบาล ตำแหน่งแพทย์ ทันต แพทย์ ให้ความสำคัญนักเรียนทุนของ สป. และ วิชาชีพ ขาดแคลน ที่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาพรวมขาดกำลังคน ยังไม่มีนโยบาย ให้นำอัตราว่างมายุบเพื่อกำหนดตำแหน่ง สูงขึ้น

5 ประเด็นการปฏิบัติ ตาม ว. 198 ตำแหน่งว่างที่จังหวัดแจ้งขอใช้ในช่วง ก่อนและ ระหว่างการระงับ สป. พิจารณาใน 2 กรณี - ไม่อนุมัติให้ใช้ ( นำไปใช้ บรรจุ แพทย์ ทันตแพทย์ ทุน ) - อนุมัติให้ใช้ ตามที่ขอ

6 ประเด็นการปฏิบัติ ตาม ว. 198 ตำแหน่งว่างอื่น ๆ นอกเหนือจากจังหวัด แจ้ง และ เกิดเป็นอัตราว่างขึ้นระหว่าง การ ขอระงับ ซึ่งสป. ตรวจพบ - อนุมัติให้ใช้ได้โดยไม่ต้องขอมา อีก - ตำแหน่งทั่วไป ให้เร่งรีบแต่งตั้ง - ตำแหน่งกลุ่มทุน หรือขาดแคลน ให้ใช้บรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลำดับแรก

7 ประเด็นการปฏิบัติ ตาม ว. 198 ตำแหน่งว่างที่จะมีเกิดขึ้นในวันข้างหน้า - ให้รายงานสป. ทราบ ภายในวันที่ 10 ของเดือน ตุลาคม ธันวาคม มีนาคม กรกฎาคม - ให้จัดทำบัญชีแสดงอัตราว่าง ระบุ รายละเอียดโดยสรุป จะนำไปใช้เพื่อการใด - จังหวัดสามารถใช้ตำแหน่งว่างตาม บัญชีนั้น ๆ ได้ทันที่ ( ในกรณีที่ไม่ต้องปรับปรุงตำแหน่ง )

8 ประเด็นการปฏิบัติ ตาม ว. 198 ยกเว้นตำแหน่งต่อไปนี้ ขอ หรือ แจ้งก่อนใช้ - ตำแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร - ตำแหน่งที่ต้องปรับปรุง ก่อน จึงจะบรรจุแต่งตั้งได้

9 สิ่งที่จังหวัดต้องระวัง ตำแหน่งใดที่แจ้งขอใช้ให้เร่งรีบ ดำเนินการให้เสร็จภายในรอบการแจ้ง ถ้าไม่เสร็จ ต้องมีเหตุผลที่สอดคล้อง และหากว่างเกิน มากกว่า / รอบ สป. อาจ ให้ยกเลิกและนำตำแหน่งนั้นๆ ไปใช้เพื่อ การอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการจัดการตำแหน่งของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราว่าง อื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google