งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ และการควบคุมการใช้ตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ และการควบคุมการใช้ตำแหน่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ และการควบคุมการใช้ตำแหน่ง

2 นโยบายการจัดการตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อัตราว่าง อื่นๆ

3 การบริหารอัตราว่างของ สป.
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ /ว 85 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ แจ้งระงับใช้ตำแหน่ง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ /ว 198 ลงวันที่ 29 มิถุนายน แจ้งให้ใช้และไม่ให้ใช้ตำแหน่ง แจ้งแนวทางการขอใช้ตำแหน่ง

4 การจัดการอัตราว่างที่ผ่านมา
ตำแหน่งคืนเกษียณและ ตำแหน่งอื่นๆ นำไปปรับปรุงเป็นตำแหน่งเพื่อใช้บรรจุนักเรียนทุน รัฐบาล ตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ ให้ความสำคัญนักเรียนทุนของ สป. และวิชาชีพขาดแคลน ที่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาพรวมขาดกำลังคน ยังไม่มีนโยบายให้นำอัตราว่างมายุบเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

5 ประเด็นการปฏิบัติ ตาม ว. 198
ตำแหน่งว่างที่จังหวัดแจ้งขอใช้ในช่วงก่อนและ ระหว่างการระงับ สป. พิจารณาใน 2 กรณี - ไม่อนุมัติให้ใช้ ( นำไปใช้บรรจุ แพทย์ ทันตแพทย์ ทุน) - อนุมัติให้ใช้ ตามที่ขอ

6 ประเด็นการปฏิบัติ ตาม ว. 198
ตำแหน่งว่างอื่น ๆ นอกเหนือจากจังหวัดแจ้ง และ เกิดเป็นอัตราว่างขึ้นระหว่าง การขอระงับ ซึ่งสป. ตรวจพบ - อนุมัติให้ใช้ได้โดยไม่ต้องขอมาอีก - ตำแหน่งทั่วไป ให้เร่งรีบแต่งตั้ง - ตำแหน่งกลุ่มทุน หรือขาดแคลน ให้ใช้บรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลำดับแรก

7 ประเด็นการปฏิบัติ ตาม ว. 198
ตำแหน่งว่างที่จะมีเกิดขึ้นในวันข้างหน้า - ให้รายงานสป. ทราบ ภายในวันที่ 10 ของเดือน ตุลาคม ธันวาคม มีนาคม กรกฎาคม ให้จัดทำบัญชีแสดงอัตราว่าง ระบุรายละเอียดโดยสรุป จะนำไปใช้เพื่อการใด - จังหวัดสามารถใช้ตำแหน่งว่างตามบัญชีนั้น ๆ ได้ทันที่ (ในกรณีที่ไม่ต้องปรับปรุงตำแหน่ง )

8 ประเด็นการปฏิบัติ ตาม ว. 198
ยกเว้นตำแหน่งต่อไปนี้ ขอ หรือแจ้งก่อนใช้ - ตำแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร - ตำแหน่งที่ต้องปรับปรุง ก่อนจึงจะบรรจุแต่งตั้งได้

9 สิ่งที่จังหวัดต้องระวัง
ตำแหน่งใดที่แจ้งขอใช้ให้เร่งรีบดำเนินการให้เสร็จภายในรอบการแจ้ง ถ้าไม่เสร็จ ต้องมีเหตุผลที่สอดคล้อง และหากว่างเกิน มากกว่า / รอบ สป . อาจให้ยกเลิกและนำตำแหน่งนั้นๆ ไปใช้เพื่อการอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ และการควบคุมการใช้ตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google