งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

2 สิทธิของประชาชนตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ ๑. สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดู ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและของ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้น ( ข้อมูลตาม มาตรา ๙ ) สิทธิในการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนา ถูกต้อง

3 ๒. สิทธิของประชาชนที่จะยื่นคำขอข้อมูล ข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใด ตามที่ตนเองประสงค์จะรู้หรือเพื่อนำไป เผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้หรือ เพื่อการพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือชุมชน หรือสังคม ประชาชนมีสิทธิที่ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่อง ประชาชนได้ใช้สิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารโดยเขียน คำขอให้เข้าใจได้พอสมควร ว่าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใด หน่วยงานของรัฐจะต้อง จัดให้ในเวลาอันสมควร การใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของประชาชน ต้องไม่ขอ บ่อยครั้งหรือขอจำนวนมาก โดยไม่มีเหตุอันสมควร สิทธิการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารนี้หมายถึงการขอ สำเนาและสำเนาที่มีคำรับรอง ถูกต้อง

4 ๓. สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือ ขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง บุคคลมีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูหรือขอ สำเนาข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง ( มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ) บุคคลมีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐที่ ควบคุมดูแลข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ลบข้อมูลข่าวสารส่วนที่เห็นว่าไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงได้ ( มาตรา ๒๕ วรรคสาม ) กรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คน เสมือนไร้ความสามารถ หรือ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้ว กฎหมายกำหนดให้ บุคคลตามที่กฎกระทรวง กำหนดใช้สิทธิในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วน บุคคล การขอตรวจสอบและ การขอให้มีการแก้ไขแทนได้ ( มาตรา ๒๕ วรรคห้า )

5 ๔. สิทธิของประชาชนที่จะได้รับความ คุ้มครองมิให้มีการนำข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลที่หน่วยงานของรัฐเก็บรวบรวม ไว้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล สิทธิที่จะได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลว่าจะนำข้อมูลไปใช้ในเรื่องใด หรือกรณีใด สิทธิได้รับทราบว่าการขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ของรัฐนั้น เป็นกรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องให้ข้อมูล เป็นกรณีที่อาจให้ได้โดยความสมัครใจ กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน บุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่อยู่ในหลัก ข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลก่อน

6 ๕. สิทธิของประชาชนในการร้องเรียน หน่วยงานของรัฐ กรณีไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ สิทธิร้องเรียนกรณีที่พบว่าหน่วยงานของรัฐไม่นำ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา สิทธิร้องเรียนกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติให้ เป็นไปตามสิทธิในการขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ของราชการ สิทธิร้องเรียนกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการ จัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้ตามคำขอ สิทธิร้องเรียนกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มี ข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชนได้ยื่นคำขอไว้ แต่ผู้ ขอไม่เชื่อว่าไม่มี

7 ๖. สิทธิของประชาชนในการอุทธรณ์ คำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ราชการ สิทธิอุทธรณ์กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่รับฟังคำ คัดค้านมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สิทธิอุทธรณ์กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ ถูกต้องของตน

8 สิ้นสุดการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google