งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย ช่วงปี 1960- 2000 History in 1960-2000 of Television in Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย ช่วงปี 1960- 2000 History in 1960-2000 of Television in Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย ช่วงปี 1960- 2000 History in 1960-2000 of Television in Thailand

3 ประวัติ : กายภาพ 6070809000 CRT FLAT LCD HOME THEATRE HI-RES FULL INTERACTIVE TV

4 ประวัติ : สถานีออกอากาศ 6070809000 TV4 TV 9,5,7 11, iTV, Cable Web TV TV 3 Satellite TV

5

6

7

8

9 ระบบวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน ระบบการส่งวิทยุโทรทัศน์ในโลกมี หลายระบบ - การส่งและการรับสัญญาณ จะต้องเป็น ระบบเดียวกันจึงจะได้ภาพและเสียงชัดเจน ถูกต้อง - จำนวนภาพที่ส่งต่อวินาที ต้องเป็น ครึ่งหนึ่งของความถี่ไฟฟ้าเพื่อให้ได้ภาพนิ่ง ที่สุด - จำนวนเส้นที่กวาดภาพบนจอโทรทัศน์ ก็มีการกำหนดต่างกันออกไป ถ้าจำนวน เส้นมาก ภาพก็จะมีความละเอียดมาก มี ความคมชัดมากแต่ความกว้างของ ช่องสัญญาณก็จะสูงขึ้น

10 ระบบโทรทัศน์สีในโลกแบ่งเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ 1. ระบบ NTSC ลักษณะของระบบ คือ มีจำนวนเส้น 525 เส้น จำนวนภาพ 30 ภาพต่อ วินาที ( 60 ฟิลด์ต่อ วินาที ) มีความกว้างของช่องสัญญาณ 6 เมกะเฮิรตซ์ 2. ระบบ PAL ลักษณะระบบคือ มีจำนวนเส้น 625 เส้น จำนวนภาพ 25 ภาพต่อวินาที (50 ฟิลด์ต่อ วินาที ) ความกว้างของช่องสัญญาณ 7 เมกะเฮิรตซ์

11 3. ระบบเซกัม SECAM ลักษณะของระบบนี้ คือ มีจำนวนเส้น 625 เส้น จำนวนภาพ 25 ภาพต่อวินาที ( 50 ฟิลด์ต่อ วินาที ) ความกว้างของช่องสัญญาณ 7 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งระบบวิทยุโทรทัศน์ ออกเป็น ระบบ A ถึง N ตามคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เหมือนกันอีกด้วย ดังนั้นใน 3 ระบบใหญ่ นั้น จึงอาจอยู่ในระบบ A ถึง N การถ่ายทอด สัญญาณและรับสัญญาณ ต้องอยู่ในระบบ เดียวกันจึงจะรับได้

12 1. ใช้ไฟฟ้า 110 v.220 v. 2. ความถี่ 60 Hz.50 Hz. 3. จำนวน กรอบภาพ / วินาที 30 F/s25 F/s 4. จำนวนเส้น 525 เส้น 625 เส้น SECAMPALNTSC ระบบโทรทัศน์ใน ปัจจุบัน

13 อิทธิพลของรายการวิทยุโทรทัศน์ อิทธิพลของสื่อ หมายถึงพลังความสามารถของ สื่อที่จะเข้าถึง ประชาชน และช่วงเวลาที่ประชาชนมีโอกาสสัมผัส สื่อ

14 อิทธิพลของรายการวิทยุโทรทัศน์ คุณสมบัติของสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่ ทรงอิทธิพลสูงอาจจำแนกได้ ดังนี้ 1. วิทยุโทรทัศน์ได้รับความนิยม มากกว่าสื่ออื่น ๆ เพราะสามารถได้ยินเสียงและเห็นภาพ ในขณะเดียวกัน 2. สื่อวิทยุโทรทัศน์สามารถเข้าถึง ผู้ชมได้ทุกหนทุกแห่ง พอๆกับ วิทยุกระจายเสียง

15 อิทธิพลของรายการวิทยุโทรทัศน์ คุณสมบัติของสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่ ทรงอิทธิพลสูงอาจจำแนกได้ ดังนี้ 3. เทคโนโลยีทางวิทยุโทรทัศน์นำหน้า มาก เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ที่มีรูปร่าง แบนๆ ความพยายามที่จะให้เครื่องรับ โทรทัศน์รุ่นใหม่ ๆ สามารถรับแหล่ง ของ สื่อได้มากประเภทขึ้น 4. วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อบันเทิง และ สาระเหมาะสำหรับทุกครอบครัว

16 ข้อดีของวิทยุโทรทัศน์ 1. วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อที่ให้ทั้ง ภาพ และ เสียง ซึ่งมีการ เคลื่อนไหว จึงดึงดูดความสนใจ ของผู้ดูได้มาก 2. วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชน ซึ่ง สามารถแพร่ภาพไปได้ไกลใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว 3. วิทยุโทรทัศน์สามารถสร้าง แรงจูงใจ สร้างทัศนคติ และ เสนอปัญหาเรื่องต่าง ๆ ได้ดี จึง มีพลังในการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของคนในสังคมได้ดี

17 ข้อจำกัดของวิทยุโทรทัศน์ 1. ต้องใช้ทุนในการจัดทำรายการ สูงมาก และต้องอาศัยผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน 2. อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาสูง และต้อง อาศัยการบำรุงรักษาทางเทคนิคที่ดี 3. เครื่องรับโทรทัศน์ต้องใช้ไฟฟ้า ดังนั้น ผู้รับต้องอยู่ในเขตที่มีไฟฟ้า ใช้

18 ข้อจำกัดของวิทยุโทรทัศน์ 4. ผู้ชมไม่สามารถให้ปฎิกิริยา ย้อนกลับ ได้ทันที 5. ผู้ชมจำเป็นต้องปรับตัวเข้าหา รายการที่จะรับ ผู้จัดการไมสามารถ ปรับตัวเข้าหาผู้ชมได้ทันที 6. ในการจัดรายการเพื่อการศึกษา แล้ว จะมีกลุ่มผู้ดูเฉพาะซึ่งมี ปริมาณไม่มากนัก

19 ความหมาย วิทยุโทรทัศน์ ( TELEVISION ) หมายถึง การส่งและรับภาพและเสียง โดยเครื่องส่ง และเครื่องรับอิเล็กทรอนิกส์ ออกอากาศ ด้วยกระแสคลื่นวิทยุที่ใช้พลังไฟฟ้าเป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องส่งไปยัง เครื่องรับที่อยู่ห่างไกล

20 รายการวิทยุโทรทัศน์ หมายถึง รายการหนึ่งที่สมบูรณ์ในตัวเอง หรือครบถ้วน ในตัวเอง หรือหมายถึง รายการที่สมบูรณ์ในตัวเองซึ่งต้อง สัมพันธ์กับรายการย่อยอื่นๆที่ได้คัดเลือกนำมาออกในรายการ เดียวกัน ซึ่งมีรายการเบ็ดเตล็ดต่างๆเข้ามาประกอบด้วย เพื่อนำ ออกแพร่ภาพทางวิทยุโทรทัศน์ ( ศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน. 2520 : ท.248 )

21 ความสำคัญของวิทยุโทรทัศน์ 1. ความสำคัญในด้านการเสริมสร้างสติปัญญา มีอยู่ 3 ลักษณะ - การให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน - การให้การศึกษา - การแสดงความคิดเห็น 2. ความสำคัญในด้านการพัฒนาประเทศ โดยใช้เป็นสื่อเพื่อสอน หรือเสริมสร้างความรู้โดยตรง 3. ความสำคัญทางด้านการสื่อสารของโลก โดยใช้เป็นเครื่องมือ แลกเปลี่ยนความรู้ความบันเทิง และวัฒนธรรมประเพณี


ดาวน์โหลด ppt วิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย ช่วงปี 1960- 2000 History in 1960-2000 of Television in Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google