งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การ โปรแกรม เชิงเส้น (Linear Programmin g)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การ โปรแกรม เชิงเส้น (Linear Programmin g)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การ โปรแกรม เชิงเส้น (Linear Programmin g)

2 การโปรแกรม (Programming) : การวางแผน เชิงเส้น (Linear) : วิธีการที่ใช้ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ชนิดเชิงเส้น การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming : LP) เป็น เทคนิคเชิงปริมาณที่อาศัยวิธี ทางคณิตศาสตร์ในการ แก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจำกัด

3 วัตถุประสงค์ของ LP 1.Maximize Profit : มุ่งหวัง กำไรสูงสุด 2.Minimize Cost : มุ่งหวัง ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายต่ำสุด

4 ลักษณะของปัญหาที่ใช้ กำหนดการเชิงเส้นตรง (LP) มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1. สมการเป้าหมาย หรือฟังก์ชัน เป้าหมาย ของปัญญหา 2. ตัวแปรตัดสินใจ 3. สมการ หรืออสมการแสดง เงื่อนไข หรือข้อจำกัด 4. ตัวแปรทุกตัวต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับศูนย์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การ โปรแกรม เชิงเส้น (Linear Programmin g)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google