งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต การศึกษาด้านอุปทาน ทฤษฏีการผลิต ( บทที่ 5) ต้นทุนการผลิต ( บทที่ 6) รายรับจากการผลิต ( บทที่ 6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต การศึกษาด้านอุปทาน ทฤษฏีการผลิต ( บทที่ 5) ต้นทุนการผลิต ( บทที่ 6) รายรับจากการผลิต ( บทที่ 6)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต การศึกษาด้านอุปทาน ทฤษฏีการผลิต ( บทที่ 5) ต้นทุนการผลิต ( บทที่ 6) รายรับจากการผลิต ( บทที่ 6)

2  การผลิต (Production) การผลิต : กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ เปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปปัจจัยการผลิตให้ เป็นสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่ผลิตได้ถือเป็นเศรษฐ ทรัพย์ เป้าหมายของผู้ผลิต คือ กำไรสูงสุด (Maximize Profit)

3  ประสิทธิภาพในการผลิต ประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) : วิธีการผลิตที่ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุด โดยให้ผลผลิตเท่ากับวิธีอื่น ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) : วิธีการผลิตที่เสียต้นทุนต่ำสุด โดยให้ ผลผลิตเท่ากัน เป็นการนำราคา ปัจจัยการ ผลิตมาพิจารณาด้วย

4  การผลิตแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะสั้น (Short Run) : ช่วงเวลาที่จะต้องมี ปัจจัยคงที่อย่างน้อยหนึ่งปัจจัย ดังนั้นการที่ จะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นในระยะสั้นทำได้โดยการ เพิ่มปัจจัยแปรผัน ระยะยาว (Long Run) : ช่วงระยะเวลาที่ไม่ มีปัจจัยใดคงที่ ปัจจัยการผลิตทุกชนิด สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5  การวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้น ปัจจัยการผลิตในระยะสั้น ปัจจัยคงที่ (eg. land, capital) ปัจจัยแปรผัน (eg. labor, raw material) ฟังก์ชั่นการผลิต การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต ต่างๆ และจำนวนผลผลิต เมื่อกำหนด เทคนิคการผลิตให้ Total Product (TP) = f (a1, a2, a3) = f ( ปัจจัย คงที่, ปัจจัยแปรผัน )

6  ความหมายและความสัมพันธ์ ระหว่าง ผลผลิตแบบต่างๆ ผลผลิตรวม (Total Product : TP) : ผลผลิตทั้งหมดที่ผู้ผลิตได้รับ จากการใช้ ปัจจัยการผลิตแบบแปรผันร่วมกับปัจจัยคงที่ ผลผลิตเพิ่ม (Marginal Produc : MP) : จำนวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เมื่อใช้ปัจจัยการ ผลิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วย MP = TP / L,MPn = TP n – TP n-1 ผลผลิตเฉลี่ย (Average Product :) : ผลผลิตทั้งหมดที่คิดเฉลี่ยต่อหน่วยปัจจัย แปรผัน AP = TP / L

7  ความสัมพันธ์ระหว่าง TP, MP และ AP

8  ความสัมพันธ์ระหว่าง TP, MP และ AP (continued) TP & MP : Max TP, MP = 0 AP & MP : –AP increase, when MP > AP –AP decrease, when MP < AP

9  กฏการลดน้อยถอยลงของ ผลผลิตเพิ่ม (Law of Diminishing Marginal Physical Returns) ถ้ามีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งคงที่แล้ว การเพิ่ม ปัจจัยแปรผันขึ้นเรื่อย จะก่อให้เกิดการลด น้อยถอยลงของผลผลิตหน่วยสุดท้ายในที่สุด และผลผลิตหน่วยสุดท้ายอาจจะลดลง เท่ากับศูนย์หรือต่ำกว่าศูนย์ก็ได้

10  การแบ่งช่วงของการผลิต (Stage of Production)

11  ทฤษฎีการผลิตระยะยาว การวิเคราะห์การผลิตระยะยาว ทำได้โดยใช้ เครื่องมือ - เส้นผลผลิตเท่ากัน (Isoquant Line) - เส้นต้นทุนเท่ากัน (Isocost Line) กฏผลได้ต่อขนาด (Law of return to scale) การประหยัดและไม่ประหยัดเนื่องจากขนาด (Economies of scale and Diseconomies of scale)

12  เส้นผลผลิตเท่ากัน (Isoquant Line) เส้นที่แสดงการใช้ปัจจัยการผลิต 2 ชนิดใน สัดส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งให้ผลผลิตเท่ากัน

13  อัตราการใช้ปัจจัยการผลิตทดแทน กัน (Marginal Rate of Technical Substitution : MRTS) จำนวนปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งที่ลดลงโดยที่ ปัจจัยการผลิตอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น 1 หน่วย เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนเท่าเดิม MRTS LK = K / L : slope of IQ การใช้ปัจจัยการผลิต L เพิ่มขึ้น โดยลด ปัจจัยการผลิต K ลง MRTS KL = L / K การใช้ปัจจัยการผลิต K เพิ่มขึ้น โดยลด ปัจจัยการผลิต L ลง

14  กฎการลดน้อยถอยลงของ อัตราการใช้ ปัจจัยการผลิตทดแทนกัน ค่า MRTS ของปัจจัยการผลิต 2 ชนิด จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อใช้ปัจจัยการ ผลิตอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น และปัจจัย การผลิตอีกชนิดหนึ่งลดลง

15  เส้นต้นทุนเท่ากัน (Isocost Line) เส้นที่แสดงส่วนผสมของปัจจัยการผลิต 2 ชนิดที่แตกต่างกันที่สามารถซื้อได้ด้วย เงินทุนจำนวนเดียวกัน ปัจจัย K 0 4 10 512 ปัจจัย L เส้นต้นทุนเท่ากัน slope = P L / P K

16  การเปลี่ยนแปลงของเส้นต้นทุน เท่ากัน เส้นต้นทุนเท่ากันเปลี่ยนแปลงได้ 2 กรณี คือ  ราคาปัจจัยการผลิต เปลี่ยน รูป ก  งบประมาณการผลิต เปลี่ยน รูป ข 0 0 ปัจจัย K ปัจจัย L ปัจจัย K รูป ก รูป ข

17  การใช้ส่วนผสมของปัจจัยการ ผลิตที่เหมาะสม เงื่อนไขการผลิตที่เหมาะสมกำหนดจากจุดที่ เส้นผลผลิตเท่ากันสัมผัสกับเส้นต้นทุน เท่ากัน โดย ณ จุดสัมผัส ค่าความชันของ เส้น Isoquant และเส้น Isocost จะมีค่า เท่ากัน ดุลยภาพการผลิต ปัจจัย K 0 ปัจจัย L ที่จุด E ค่าความชันของ Isocost = ค่าความชัน Isoquant = P L / P K L1 K1 E

18  เส้นแนวทางขยายการผลิต (The Expansion Path) เส้นที่แสดงส่วนผสมของปัจจัยการผลิตที่เสีย ต้นทุนต่ำสุด

19  กฎว่าด้วยผลได้ต่อขนาด (Law of Return to Scale) Increasing Return to Scale : ผลได้ต่อ ขนาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการประหยัดเนื่องจาก ขนาด (Economies of Scale) : division of labor, specialization, internal/external economies Constant Return to Scale : ผลได้ต่อ ขนาดคงที่ Decreasing Return to Scale : ผลได้ต่อ ขนาดลดลง เนื่องจากการไม่ประหยัด (Diseconomies of scale) :internal/ external diseconomies


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต การศึกษาด้านอุปทาน ทฤษฏีการผลิต ( บทที่ 5) ต้นทุนการผลิต ( บทที่ 6) รายรับจากการผลิต ( บทที่ 6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google