งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee e-mail : drsook@siam.edu Siam University e-mail : drsook@siam.edu Siam Universitydrsook@siam.edu

2

3

4

5 ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี International Man of the Year 1998 CambridgeInternational Man of the Year 1998 by Cambridge London, England American and American Association.

6 InEdAd Innovation for Educational Administration

7 นวัตกรรม บริหาร การศึกษา Innovation for Educational Administration

8 นวัตกรรมการบริหาร การศึกษา คืออะไร ? นวัตกรรมการบริหารการศึกษา คือระบบการบริหารการศึกษาที่ พิสูจน์ได้ว่าดีกว่าระบบเดิมที่เคย ใช้มาและอยู่ระหว่างการเผยแพร่ ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม กลุ่มเป้าหมาย

9 นวัตกรรมการบริหาร การศึกษา คืออะไร ? นวัตกรรมการบริหารการศึกษา ๑.ต้องเป็นความคิดหรือสิ่ง ประดิษฐใหม่ในสังคมนั้นๆ

10 นวัตกรรมการบริหาร การศึกษา คืออะไร ? นวัตกรรมการบริหารการศึกษา ๒. ต้องสามารถพิสูจน์ได้ ด้วยวิถีทางแห่งวิทยาศาสตร์ว่า ดีกว่าระบบเดิม

11 นวัตกรรม บริหาร การศึกษา คืออะไร ? นวัตกรรมบริหารการศึกษา ๓. ต้องอยู่ระหว่าง การเผยแพร่ในสังคมนั้นๆแต่ยังไม่แพร่หลาย

12 นวัตกรรม บริหาร การศึกษา คืออะไร ? นวัตกรรมบริหารการศึกษา ๔. เกี่ยวข้องกับงานบริหาร การศึกษาและฝึกอบรม

13 นวัตกรรมบริหาร การศึกษา คืออะไร ? นวัตกรรมบริหารการศึกษา ๕. ต้องเป็นความคิดหรือสิ่ง ประดิษฐที่พร้อมจะใช้ได้จริง

14 การพัฒนานวัตกรรม บริหารการศึกษา ๑.ศึกษาปัญหา ของระบบบริหารการศึกษาและ แสวงแนวทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาระบบหลากหลาย แนวทาง

15 การพัฒนานวัตกรรม บริหารการศึกษา ๓. ตัดสินใจเลือกแนวทางที่น่าจะเป็น เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดตามหลัก ปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียง(ไม่ใช่ดี ที่สุด)ของสังคมกลุ่มเป้าหมายโดย วิธีการ SWOT Analysis, Balanced Scorecard Boston Metricsเทคนิคอื่นๆหรือโดยการ ประสมหลากหลายเทคนิคที่ เหมาะสม

16 การพัฒนานวัตกรรม บริหารการศึกษา ๔. นำแนวทางที่เลือกมาทั้งหมด ทดสอบกับกลุ่มเล็ก หา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ ระบบด้วยวิถีการพิสูจน์ทาง วิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ พัฒนานวัตกรรม

17 การพัฒนานวัตกรรม บริหารการศึกษา ๕. นำแนวทางที่ดีที่สุดเลือกมาหนึ่ง แนวทางเพื่อปรับปรุงระบบแล้ว ทดสอบประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบอีกครั้งกับ กลุ่มใหญ่ ปรับปรุงแล้วจึง เผยแพร่ในสังคมกลุ่มเป้าหมาย

18 คุณสมบัตินักนวัตกรรม บริหารการศึกษา ๑.รู้จักพัฒนาความคิดและสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ปัญญาและคุณธรรม ๒. ยอมรับศาสตร์อื่นๆ ๒. ยอมรับศาสตร์อื่นๆ ในฐานะสหวิทยาการอันทรงคุณค่า

19 คุณสมบัตินักนวัตกรรม บริหารการศึกษา ๓. ยอมรับว่าสังคม ต้องเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อย่างผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ๔.รู้จักนำความเปลี่ยนแปลงทั้งมวล มาเป็นจุดแข็งและโอกาสในการ พัฒนาสังคม

20 คุณสมบัตินักนวัตกรรม บริหารการศึกษา ๕. รู้จักนำ โลกทั้งใบมาเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรม

21 Sawasdee Sawasdee

22


ดาวน์โหลด ppt Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google