งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน รายวิชาการบริหารทรัพยากร มนุษย์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน รายวิชาการบริหารทรัพยากร มนุษย์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน รายวิชาการบริหารทรัพยากร มนุษย์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย ประชิด เกิดมาก สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่เปิดสอนตามหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ในรายวิชาการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีปัญหาด้านหนังสือ เรียนที่มีราคาแพง เนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชา ยังล้าสมัย เพราะสถานประกอบการ องค์กรต่าง ๆ ได้พัฒนาสู่ยุค สมัยใหม่แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในการ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฝ่ายบริหารของ วิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ครูทุกคนพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น จากการเรียนการสอนแล้วสร้างนวัตกรรมขึ้นเพื่อ พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้สูงขึ้น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของวิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ที่มีต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการ เรียน วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

4 ค่า คะแนนระหว่างเรียนบทที่ คะแนน ระหว่าง เรียน คะแนน หลัง เรียน 12345 ร้อย ละ 84.7 2 82.2 2 85.5 6 83.3 3 84.4 4 84.0690.5 6 ประสิทธิภาพของเอกสาร ประกอบการเรียน เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ จัดการ ที่ผู้วิจัยศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.16/82.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1

5 ผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนหลังเรียน คะแนนเต็ม 40 10.3136.22 S.D. 1.462.7 ร้อยละ 26.1190.56 ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน หลัง เรียน ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ เรียน วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผลสัมฤทธิ์หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

6 ผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนใน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อดูรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รองลงไป ได้แก่ สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได้ ส่วนด้าน ระยะเวลาในการเรียนเวลาเรียนของแต่ละบทมี ความเหมาะสม ส่วนด้านที่นักศึกษามีความพึง พอใจต่ำที่สุดได้แก่ การจัดรูปเล่มเหมาะสม สวยงาม ซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 3

7 สรุปผลการวิจัย 1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ที่ผู้วิจัยศึกษาพัฒนาขึ้นมี ประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.16/82.07 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 ซึ่งเป็นไป ตามสมมุติฐานข้อที่ 1 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียน วิชาการบริหารทรัพยากร มนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกล่าวก่อน เรียน ยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 2

8 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) 3. ผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษามี ความพึงพอใจต่อเอกสาร ประกอบการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อดูรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รองลงไป ได้แก่ สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได้ ส่วนด้านระยะเวลาในการเรียนเวลาเรียนของ แต่ละบทมีความ เหมาะสม ส่วนด้านที่นักศึกษามีความพึง พอใจต่ำที่สุดได้แก่ การจัดรูปเล่มเหมาะสมสวยงาม ซึ่งยอมรับ สมมุติฐานข้อที่ 3

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน รายวิชาการบริหารทรัพยากร มนุษย์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google