งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของนวัตกรรม “ นวัตกรรม ” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจาก ของเดิมที่มีอยู่แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของนวัตกรรม “ นวัตกรรม ” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจาก ของเดิมที่มีอยู่แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของนวัตกรรม “ นวัตกรรม ” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจาก ของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วย ให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

3 ความหมายของเทคโนโลยี ความเจริญในด้านต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้า ทดลองประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ โดยอาศัย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อศึกษาค้นพบ และทดลองใช้ได้ผลแล้ว ก็นำออกเผยแพร่ ใช้ในกิจการด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพ และ ประสิทธิภาพในกิจการต่างๆ เหล่านั้น และ วิชาการที่ว่าด้วยการนำความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ มาใช้ในกิจการด้านต่างๆ จึง เรียกกันว่า “ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ” หรือ นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “ เทคโนโลยี ”

4 ระยะเวลาของนวัตกรรม นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับ กาลสมัย ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการ ทดลองในแหล่งทดลองจัดทำอยู่ในลักษณะ ของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) ระยะที่ 3 การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์

5 ความหมายของนวัตกรรมทาง การศึกษา “ นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการ เรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียน สามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผล สูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วย นวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียน ได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษา มากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กัน อย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์ เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น

6 สมาชิกในกลุ่ม ที่ 8 น. ส. นุชจริยา มุ่งงาม รหัส 541121309 น. ส. สุพัตรา เกษร รหัส 541121315 นายกล้าณรงค์ แซ่ตั้ง รหัส 541121317 น. ส. สุพัตรา เชี่ยวเขตกิจ รหัส 541121324 น. ส. วิรงรอง หลงรัก รหัส 541121325 น. ส. สุนีย์ ม่วงเงิน รหัส 541121351


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของนวัตกรรม “ นวัตกรรม ” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจาก ของเดิมที่มีอยู่แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google