งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ลั กษณะเด่นที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา 1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนอาจใช้เป็นของเก่าที่ ใช้ในอดีตแล้วนำมาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ลั กษณะเด่นที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา 1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนอาจใช้เป็นของเก่าที่ ใช้ในอดีตแล้วนำมาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15  ลั กษณะเด่นที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา 1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนอาจใช้เป็นของเก่าที่ ใช้ในอดีตแล้วนำมาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 2. มีการ ศึกษา ทดลอง โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี มาใช้ อย่างเป็นระบบ 3. มีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัย 4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน หากว่าสิ่งใหม่ นั้นได้มีการเผยแพร่ จนกลายเป็นสิ่งที่

16

17  คำถาม  ลักษณะเด่นที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา มีกี่ 5 ลักษณะใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่  รากฐานของเทคโนโลยีการศึกษามีประวัติมายาวนาน โดยเริ่มจากสมัยกรีกใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

18

19

20

21

22

23

24

25  คำถาม  11. เบนจามินบลูม (Benjamin Bloom) และเพื่อนร่วมงานได้ ตีพิมพ์ผลงานการจำแนกจุดประสงค์การศึกษาในปี 1959 ใช่ หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่  12. มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและขยายขอบเขตสาขาวิชาให้ กว้างขวางยิ่งขึ้นในปี หลังจากทศวรรษ 1960 ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

26

27

28

29  คำถาม  ในปี 1905 พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา St. Louis กลายเป็น พิพิธภัณฑ์แบบเปิดของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน เรียกว่า ศูนย์สื่อการศึกษา ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่  พิพิธภัณฑ์ St. Louis ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ฝ่ายโสตทัศนศึกษา (Division of Audio-Visual Education) ในปีในปีค. ศ. 1943 ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

30  เฉลยคำถาม  ในปี 1905 พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา St. Louis กลายเป็น พิพิธภัณฑ์แบบเปิดของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน เรียกว่า ศูนย์สื่อการศึกษา ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่  พิพิธภัณฑ์ St. Louis ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ฝ่ายโสตทัศนศึกษา (Division of Audio-Visual Education) ในปีในปีค. ศ. 1943 ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

31

32

33  พัฒนาการของคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน (Instructional Computer Roots)  คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ นวัตกรรมการศึกษา (Innovations) ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ยุคแรกจะนำอิเลคทรอนิกส์ ดิจิตอลมาใช้ในการสร้างประวัติศาสตร์ของการ พัฒนาคอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 สรุป

44

45 นายธีรวุฒิ บุญสิทธิ์ 551121009 โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ดาวน์โหลด ppt  ลั กษณะเด่นที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา 1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนอาจใช้เป็นของเก่าที่ ใช้ในอดีตแล้วนำมาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google