งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อ การสร้างสรรค์ โดย นางศิริพร นางศิริพร ตันติยมาศ รหัสประจำตัว รหัสประจำตัว 46252707.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อ การสร้างสรรค์ โดย นางศิริพร นางศิริพร ตันติยมาศ รหัสประจำตัว รหัสประจำตัว 46252707."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อ การสร้างสรรค์ โดย นางศิริพร นางศิริพร ตันติยมาศ รหัสประจำตัว รหัสประจำตัว 46252707

2 จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์ปลายทาง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ความรู้ในทาง วิทยาศาสตร์ว่ามีความสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมี หลักฐานและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้เท่านั้น

3 จุดประสงค์นำทาง จุดประสงค์นำทาง อธิบายความหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ได้ สามารถ นำมาใช้ประโยชน์และแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจถึง คุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ได้ของความรู้วิทยาศาสตร์เมื่อมี ข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม

4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ เกี่ยวกับสิ่ง ต่างๆ ในธรรมชาติ และ กระบวนการค้นคว้า ความรู้ที่มีขั้นตอน มี ระเบียบและแบบแผน

5 ในสมัยโบราณคนบางส่วน มีความเชื่อว่า โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีลักษณะ แบนและบางส่วน เชื่อว่าโลกกลม อาริสโตเติ้ล ซึ่งเป็นนักปราชญ์ และนักวิทยาศาสตร์ ชาวกรีก ได้สนับสนุนที่ว่า โลกที่ว่าโลกมีลักษณะเป็นทรง กลม

6 ต่อในสมัยของนิวตัน ได้ ทดลองเห็นว่า โลกของเรามี ลักษณะเป็นวงกลม ที่มีขั้ว แบนเล็กน้อย ความยาว ของแกนของโลก บริเวณศูนย์ สูตร จะยาวกว่าแกนระหว่าง โลกทั้งสอง

7 วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 อย่าง 1. วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

8 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ คือ ความรู้ ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ข้อเท็จจริง หลักการ กฎ ทฤษฎี นักวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษา ด้านนี้เรียกว่า นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์

9 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นำ ความรู้พื้นฐานมาดัดแปลง นำมาใช้ประโยชน์ในการ ดำเนินชีวิต เช่น ความรู้ทางการแพทย์ การเกษตร และวิศวกรรม ผู้ศึกษาด้านนี้เรียกว่า นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์

10 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มา อย่างไร 1. การเป็นคนช่างสังเกต 2. การเป็นคนช่างสงสัย 3. การเป็นคนมีเหตุผล 4. การเป็นคนมีความพยายามและ ความอดทน 5. การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม 6. การเป็นคนทำงานอย่างมีระเบียบ

11 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้มาอย่างไร 1. การเป็นคนช่างสังเกต การสังเกต หมายถึง การใช้ ประสาทได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และ กายสัมผัส สำรวจสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อให้ได้ข้อมูลละเอียดในสิ่งนั้น

12 กาลิเลโอ ได้ประดิษฐ์ กล้องโทรทัศน์เพื่อส่องดวง จันทร์ ดาวเสาร์ ดาว พฤหัสบดี และดาวดวงอื่น ๆ เขาได้สังเกตการแกว่ง ไปมา ของโคมไฟในโบสถ์ กับ ชีพจรของเขา แล้ว พบว่า ทั้งสองอย่างใช้เวลา เท่ากัน

13 2. การเป็นคนช่างคิดช่าง สงสัย การเป็นคนช่างคิดช่างสงสัย เป็น ลักษณะที่ฝึกฝนให้เกิดได้ เช่น เซอร์ ไอ แซค นิวตัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่ค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมาย ได้ ค้นพบกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล คือ เป็นลูก แอปเปิ้ลหล่นลงพื้นดิน เกิดความสงสัยว่า ทำไม ไม่ลอยไปที่อื่น ในที่สุดก็พบว่า โลกดึงดูด แอปเปิ้ลสู่พื้นโลก

14 3. การเป็นคนมีเหตุผล การเป็นคนมีเหตุผลจะต้องมีความเชื่อว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาย่อมต้องมีสาเหตุที่ทำให้ เกิดขึ้นเสมอ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ สงสัยสิ่ง ใดจะสืบเสาะหาสาเหตุ และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งนั้น พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ก่อนจะ สรุปสิ่งที่เกิดขึ้น การใช้เหตุผล ทำให้เป็นคน ไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆ เมื่อมีเหตุการณ์ เกิดขึ้นต้องพิจารณา อย่างมีเหตุผลและ รอบคอบ

15 4. การเป็นคนมีความพยายาม และความอดทน นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย ต่างก็ใช้ความ พยายาม ความคิด และการทดลองทั้งหลาย ๆครั้ง ด้วยความ อดทนและไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรค ตัวอย่าง เช่น ทอมัส แอลวา เอดิสัน นักวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริกันประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าได้ สำเร็จ มาดาม มารี กูรี นักวิทยาศาสตร์ ชาว ฝรั่งเศสใช้เวลา 4 ปี ในการแยก ธาตุเรเดียม จากสารกำมัน ตะรังสี

16 5. การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม 5. การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม หมายถึง การกล้าคิดกล้าทำในสิ่ง ใหม่ ไม่เคยมีคนคิดหรือทำ มาก่อน สิ่งที่คิดต้องเป็นประโยชน์ ไม่ ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น การเป็นคนมีความคิดริเริ่มช่วยให้ ได้ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ

17 6. การเป็นคนทำงาน อย่างมีระบบ 6. การเป็นคนทำงาน อย่างมีระบบ นักวิทยาศาสตร์มีกระบวนการ ทำงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน เรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือ ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้นตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นทดลอง 4) ขั้นสรุป


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อ การสร้างสรรค์ โดย นางศิริพร นางศิริพร ตันติยมาศ รหัสประจำตัว รหัสประจำตัว 46252707.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google