งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการและขั้นตอนการตรวจ ติดตาม โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอัน เนื่องจากเหตุอุทกภัย โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.) สำนักบำรุงทาง กรมทาง หลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการและขั้นตอนการตรวจ ติดตาม โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอัน เนื่องจากเหตุอุทกภัย โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.) สำนักบำรุงทาง กรมทาง หลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการและขั้นตอนการตรวจ ติดตาม โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอัน เนื่องจากเหตุอุทกภัย โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.) สำนักบำรุงทาง กรมทาง หลวงชนบท

2 กำหนดการตรวจและหน่วยงานที่รับตรวจ วันที่ หน่วยงานรับ ตรวจ จังหวัดที่ ตรวจสอบ 10 - 14 มี. ค. 56 สทช. 8 นครสวรรค์ 18 - 21 มี. ค. 56 สทช. 14 สุพรรณบุรี 24 - 31 มี. ค. 56 สทช. 11 สุราษฏร์ธานี และ นครศรีธรรมรา ช 1 - 4 เม. ย. 56 สทช. 18 ตรังและพัทลุง จังหวัดที่สุ่มตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยน จังหวัดที่ตรวจสอบภายใต้พื้นที่ความ รับผิดชอบของสำนักทางหลวงชนบทที่สุ่ม ตรวจสอบ

3 รายละเอียดการตรวจสอบในสำนักงาน 1. ประชุมสัมภาษณ์ ผส. ทช. และ ผอ. ทชจ. 2. ตรวจสอบเอกสารของ ทชจ. และข้อมูล สายทางที่ถูกตรวจสอบ 1. ประชุมสัมภาษณ์ ผส. ทช. และ ผอ. ทชจ. 2. ตรวจสอบเอกสารของ ทชจ. และข้อมูล สายทางที่ถูกตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบในสนาม 1. ประชุมสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการฯ 2. สัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสาย ทาง ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ 3. ตรวจสอบเอกสารและสังเกตุการณ์สาย ทางที่ได้รับงบประมาณ 1. ประชุมสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการฯ 2. สัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสาย ทาง ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ 3. ตรวจสอบเอกสารและสังเกตุการณ์สาย ทางที่ได้รับงบประมาณ

4 เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ 1. ข้อมูลสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 2. ข้อมูลการสำรวจปัญหาอุทกภัยและความเสียหาย ของโครงการ / สายทาง 3. เอกสารข้อมูลผลการสำรวจความเสียหายของ โครงการ / สายทาง

5 เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ 4. แผน - ผล การดำเนินงานโครงการฯ งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร แผน – ผล การเบิกจ่ายของ หน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 55 และ ณ. ปัจจุบัน 5. เอกสารรายงานกรณีที่มีความล้าช้าเกินกว่า 10 % ในระหว่างงานก่อสร้าง 6. ข้อมูลรายงานการสำรวจความเสียหายของ โครงการ / สายทาง ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง และหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการซ่อมแซม

6 เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ 7. เอกสารการรายงาน / สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการ เสนอความคิดเห็น / ร้องเรียน ผ่านตู้รับความคิดเห็น ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 1146 และ www.drr.go.th 8. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน โครงการฯ

7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ เอกสารประกอบการตรวจสอบได้ที่ กลุ่มบำรุงทาง สำนักบำรุงทาง นายนคร หลงปาน โทร 081 949 7117 นายธนิต วิทยเมธ โทร 081 818 4738 นายสุเมธ ชิ้นโภคทรัพย์ โทร 086 781 3144 โทร 02 551 5249 โทรสาร 02 551 5260

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการและขั้นตอนการตรวจ ติดตาม โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอัน เนื่องจากเหตุอุทกภัย โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.) สำนักบำรุงทาง กรมทาง หลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google