งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท
กำหนดการและขั้นตอนการตรวจ ติดตาม โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอัน เนื่องจากเหตุอุทกภัย โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

2 กำหนดการตรวจและหน่วยงานที่รับตรวจ
วันที่ หน่วยงานรับตรวจ จังหวัดที่ตรวจสอบ มี.ค. 56 สทช. 8 นครสวรรค์ มี.ค. 56 สทช. 14 สุพรรณบุรี มี.ค. 56 สทช. 11 สุราษฏร์ธานี และ นครศรีธรรมราช 1 - 4 เม.ย. 56 สทช. 18 ตรังและพัทลุง จังหวัดที่สุ่มตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนจังหวัดที่ตรวจสอบภายใต้พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักทางหลวงชนบทที่สุ่มตรวจสอบ

3 รายละเอียดการตรวจสอบในสำนักงาน
ประชุมสัมภาษณ์ ผส.ทช.และ ผอ.ทชจ. ตรวจสอบเอกสารของ ทชจ. และข้อมูลสายทางที่ถูกตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบในสนาม ประชุมสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ สัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสายทาง ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ ตรวจสอบเอกสารและสังเกตุการณ์สายทางที่ได้รับงบประมาณ

4 เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
1. ข้อมูลสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 2. ข้อมูลการสำรวจปัญหาอุทกภัยและความเสียหาย ของโครงการ/สายทาง 3. เอกสารข้อมูลผลการสำรวจความเสียหายของ โครงการ/สายทาง

5 เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
4. แผน-ผล การดำเนินงานโครงการฯ งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร แผน–ผล การเบิกจ่ายของหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 55 และ ณ. ปัจจุบัน 5. เอกสารรายงานกรณีที่มีความล้าช้าเกินกว่า 10 % ใน ระหว่างงานก่อสร้าง 6. ข้อมูลรายงานการสำรวจความเสียหายของ โครงการ/สายทาง ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง และหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการซ่อมแซม

6 เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
7. เอกสารการรายงาน/สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ ความคิดเห็น/ร้องเรียน ผ่านตู้รับความคิดเห็น ผ่าน ช่องทางโทรศัพท์ 1146 และ 8. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน โครงการฯ

7 กลุ่มบำรุงทาง สำนักบำรุงทาง นายสุเมธ ชิ้นโภคทรัพย์ โทร 086 781 3144
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ เอกสารประกอบการตรวจสอบได้ที่ กลุ่มบำรุงทาง สำนักบำรุงทาง นายนคร หลงปาน โทร นายธนิต วิทยเมธ โทร นายสุเมธ ชิ้นโภคทรัพย์ โทร โทร โทรสาร

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google