งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการคิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการคิด

2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
Constructivism Piaget, Vygotsky

3 กระบวนการสร้างความรู้
การรับข้อมูลเข้า ข้อมูลใหม่ ความรู้เดิม การปรับให้เหมาะ กระบวนการสร้างความรู้

4 Multiple Intelligences
ทฤษฎีพหุปัญญา Multiple Intelligences Gardner

5 เชาวน์ปัญญา 8 ด้านของ Gardner
1. เชาวน์ปัญญาด้านภาษา 2. เชาวน์ปัญญาด้านคณิตศาสตร์ หรือ เหตุผลเชิงตรรกะ 3. เชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 4. เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี

6 เชาวน์ปัญญา 8 ด้านของ Gardner
5. เชาวน์ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย และกล้ามเนื้อ 6. เชาวน์ปัญญาด้านการสัมพันธ์กับผู้อื่น 7. เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง 8. เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติ

7 เชาวน์ปัญญาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน

8 Pepert ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
Constructionism Pepert

9 การสร้างสรรค์ชิ้นงาน สร้างความรู้ขึ้นในตนเอง
Constructionism การเรียนรู้ที่ดี การสร้างพลังความรู้ ด้วยตนเอง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน สร้างความรู้ขึ้นในตนเอง

10 Klausmeier ทฤษฎีกระบวนการทางสมอง ในการประมวลผลข้อมูล
Information Processing Theory Klausmeier

11 Information Processing Theory
Memory encoding Input เข้ารหัส ถอดรหัส decoding Output

12 Metacognition Input สิ่งแวดล้อม ความจำ สัมผัส (SR) ความจำ ระยะสั้น
(STM) ความจำ ระยะยาว (LTM) การตอบสนอง Output


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google