งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลองการสื่อสาร Communication Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองการสื่อสาร Communication Model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบจำลองการสื่อสาร Communication Model

2 องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลอง
องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลอง 1. ผู้ส่งสาร : Source / Sender / Originator ซึ่งอาจเป็นคนเดียว หรือ กลุ่ม หรือองค์กร ข่าวสาร : Message ซึ่งอาจเป็นวัจนภาษา และ / หรือ อวัจนภาษา

3 ช่องทางการสื่อสาร : Channel เป็นตัวกลาง /
องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร : Channel เป็นตัวกลาง / สื่อกลางในการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 4. ผู้รับสาร : Receiver / Destination /Audience

4 องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร
5. การเข้ารหัส Encoding ได้แก่ การเลือกใช้สัญลักษณ์ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์เพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจน 6. การถอดรหัส : Decoding ได้แก่ การแปลความหรือตีความ สัญลักษณ์ โดยอาศัยความเข้าใจและประสบการณ์ร่วมกัน

5 องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร
7. สิ่งรบกวน : Noise ได้แก่ สิ่งรบกวนทางกายภาพ สิ่งรบกวนทางจิตใจ หรือ สิ่งรบกวนทางความหมาย 8. ปฏิกริยาตอบกลับ (Feedback) เป็นการส่งข่าวสาร (Message) กลับไปยังผู้ส่งสารโดยผู้รับสาร

6 แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models
แบบจำลองของลาสเวลล์ (The Lasswell Model ) Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect Communication Message Medium Receiver Effects

7 แบบจำลองของแชนนอนและวีเวอร์ (The Shannon and Weaver Model)
แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models แบบจำลองของแชนนอนและวีเวอร์ (The Shannon and Weaver Model) Information source Transmitter Receiver Destination Noise source Signal

8 แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models
แบบจำลองออสกูดและชแรมม์ (The Osgood and Schramm Circle Model) Message Encoder Interpret Decoder

9 แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models
แบบจำลองของชแรมม์ (The Schramm Circle Model) ประสบการณ์ของ Encoder ประสบการณ์ของ Decoder

10 แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models
แบบจำลองของเวสลี่ย์และแมคคลีน (The Westley-MacLean Model) B C A X1 X2 X3 X4 F b->a F b->c F c->a

11 แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models
แบบจำลองของเวสลี่ย์และแมคคลีน (The Westley-MacLean Model) B A X1 X2 X3

12 แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models
แบบจำลองของเบอโล (Berlo’s SMCR Model) S Source M Message C Channel R Receiver ทักษะ ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม วัฒนธรรม เนื้อหา การเรียบเรียง ลีลาการนำเสนอ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น การรับรส

13 การสื่อสารทางเดียว (One Way Communication)
ประเภทของกระบวนการสื่อสาร การสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) เป็นกระบวนการสื่อสารที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับ การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เป็นกระบวนการสื่อสารที่มีปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร

14 ประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับ
ยึดความฉับพลันเป็นเกณฑ์ - ปฏิกิริยาตอบกลับทันทีทันใด (Immediate Feedback) - ปฏิกิริยาตอบกลับล่าช้า (Delayed Feedback)

15 ประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับ
ยึดความเห็นของผู้รับสารเป็นเกณฑ์ - ปฏิกิริยาตอบเชิงบวก (Positive Feedback) - ปฏิกิริยาตอบกลับเชิงลบ (Negative Feedback)

16 ประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับ
ยึดความตั้งใจของผู้รับสารเป็นเกณฑ์ - ปฏิกิริยาโต้ตอบกลับโดยตั้งใจ (Purposive Feedback) - ปฏิกิริยาโต้ตอบกลับโดยไม่ตั้งใจ (Non purposive Feedback)


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลองการสื่อสาร Communication Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google