งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลองการสื่อสาร Communication Model. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลอง 1. ผู้ส่งสาร : Source / Sender / Originator ซึ่งอาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองการสื่อสาร Communication Model. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลอง 1. ผู้ส่งสาร : Source / Sender / Originator ซึ่งอาจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบจำลองการสื่อสาร Communication Model

2 องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลอง 1. ผู้ส่งสาร : Source / Sender / Originator ซึ่งอาจ เป็นคนเดียว หรือ กลุ่ม หรือ องค์กร 2. 2. ข่าวสาร : Message ซึ่งอาจเป็นวัจนภาษา และ / หรือ อวัจนภาษา

3 องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร 3. 3. ช่องทางการสื่อสาร : Channel เป็นตัวกลาง / สื่อกลางในการสื่อสารจากผู้ส่ง สารไปยังผู้รับสาร 4. ผู้รับสาร : Receiver / Destination /Audience

4 องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร 5. การเข้ารหัส Encoding ได้แก่ การ เลือกใช้สัญลักษณ์ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์เพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจน 6. การถอดรหัส : Decoding ได้แก่ การแปลความหรือตีความ สัญลักษณ์ โดยอาศัยความเข้าใจและ ประสบการณ์ร่วมกัน

5 องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร 7. สิ่งรบกวน : Noise ได้แก่ สิ่งรบกวนทางกายภาพ สิ่งรบกวน ทางจิตใจ หรือ สิ่งรบกวนทาง ความหมาย 8. ปฏิกริยาตอบกลับ (Feedback) เป็น การส่งข่าวสาร (Message) กลับไปยังผู้ ส่งสารโดยผู้รับสาร

6 แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models แบบจำลองของลาสเวลล์ (The Lasswell Model ) WhoSays What In Which Channel To Whom With What Effect Communication Message Medium Receiver Effects

7 แบบจำลองของแชนนอนและวีเวอร์ (The Shannon and Weaver Model) แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models Information source TransmitterReceiverDestination Noise source Signal

8 แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models แบบจำลองออสกูดและชแรมม์ (The Osgood and Schramm Circle Model) MessageEncoder Interp ret Dec oder Decoder Interp ret Enc oder Message

9 แบบจำลองของชแรมม์ (The Schramm Circle Model) ประสบการณ์ของ Encoder ประสบการณ์ของ Decoder แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models

10 แบบจำลองของเวสลี่ย์และแมคคลีน (The Westley-MacLean Model) แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models B C A X1 X2 X3 X4 F b->a F b->c F c->a

11 แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models แบบจำลองของเวสลี่ย์และแมคคลีน (The Westley-MacLean Model) B A X1 X2 X3

12 แบบจำลองพื้นฐาน Basic Models แบบจำลองของเบอโล (Berlo’s SMCR Model) S Source M Message C Channel R Receiver ทักษะ ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม วัฒนธรรม เนื้อหา การเรียบเรียง ลีลาการ นำเสนอ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น การรับรส ทักษะ ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม วัฒนธรรม

13 ประเภทของกระบวนการสื่อสาร การสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) เป็นกระบวนการสื่อสารที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับ การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เป็นกระบวนการสื่อสารที่มีปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร

14 ประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับ - ปฏิกิริยาตอบกลับล่าช้า (Delayed Feedback) ยึดความฉับพลันเป็นเกณฑ์ - ปฏิกิริยาตอบกลับทันทีทันใด (Immediate Feedback)

15 ประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับ - ปฏิกิริยาตอบกลับเชิงลบ (Negative Feedback) ยึดความเห็นของผู้รับสารเป็นเกณฑ์ - ปฏิกิริยาตอบเชิงบวก (Positive Feedback)

16 ประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับ - ปฏิกิริยาโต้ตอบกลับโดยไม่ ตั้งใจ (Non purposive Feedback) ยึดความตั้งใจของผู้รับสารเป็นเกณฑ์ - ปฏิกิริยาโต้ตอบกลับโดยตั้งใจ (Purposive Feedback)


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลองการสื่อสาร Communication Model. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลอง 1. ผู้ส่งสาร : Source / Sender / Originator ซึ่งอาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google