งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสอนและการ ใช้สื่อคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสอนและการ ใช้สื่อคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสอนและการ ใช้สื่อคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช

2 เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ทางด้านคณิตศาสตร์ ปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆ ไม่รู้จักค่าของตัวเลขหรือ จำนวน มีปัญหาเรื่องการเปรียบเทียบ มีปัญหาเรื่องสัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์

3 มีปัญหาเกี่ยวกับค่าประจำหลัก มีปัญหาการบวกที่มีการทด การลบที่มีการยืม การคูณที่มีการทด หรือตัวคูณมี หลายหลัก การหารสั้นและหารยาว

4 เรื่องเกี่ยวกับเวลา ค่าของเงิน เรื่องเกี่ยวกับเศษส่วน ทศนิยม การชั่ง ตวง วัด รูปเรขาคณิต และรูปทรง เรขาคณิต การแก้ปัญหาโจทย์ ฯลฯ

5 สาเหตุของปัญหาในการเรียน คณิตศาสตร์ ทักษะการรับรู้ทางสายตา ทักษะภาษาทางคณิตศาสตร์ ทักษะด้านความจำ ทักษะการจัดลำดับ

6 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับมิติ สัมพันธ์ ฯลฯ

7 หลักการในการจัดกิจกรรม ใช้การสังเกตด้วยการมองเห็นและ การได้ยิน การสัมผัสของจริง การเคลื่อนไหวหรือมีการได้ปฏิบัติ ด้วยตนเอง การใช้สี หรือศิลปะ การใช้การขับร้องหรือดนตรี การจินตนาการ การมองเห็นในภาพรวมก่อน

8 องค์ประกอบที่สำคัญของวิชา คณิตศาสตร์ ความคิดรวบยอด ทักษะการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหา

9 การสอนก่อนการนับ รูปร่าง ชื่อ คุณสมบัติสิ่งของ การคัดแยกหรือการจำแนก การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การจับคู่

10 การคัดแยกสิ่งของ การคัดแยกสี มี 2 สี หรือ 3 สี หรือ หลายสี การคัดแยกรูปร่าง คล้ายกัน และ ต่างกัน การคัดแยกประเภท เช่น ขวด กระป๋อง ถ้วย ช้อน การคัดแยกขนาด เท่ากันและ ต่างกัน การคัดแยกโดยการสัมผัสด้วยมือ การคัดแยกโดยการสังเกตด้วย การเห็น

11 การจัดเป็นหมวดหมู่ ของจริง สิ่งของจำลอง หรือรูปภาพ เกี่ยวกับ * เครื่องใช้ภายในบ้าน * สิ่งของที่พบ เห็นในสถานที่ทั่วไป * เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย * สัตว์ ประเภทต่างๆ * อาหาร ผัก หรือผลไม้ ประเภทต่างๆ * รูปร่าง ขนาด พื้นผิว สี ฯลฯ

12 การเปรียบเทียบสิ่งของ เรียงลำดับสูง – ต่ำ ( เตี้ย ) เรียงลำดับกว้าง – แคบ เรียงลำดับสั้น – ยาว เรียงลำดับหนา – บาง เรียงลำดับใหญ่ – เล็ก เรียงลำดับหนัก – เบา ฯลฯ

13 การจับคู่สิ่งของ การจับคู่สิ่งของที่เป็นส่วนประกอบ ของกันที่มีลักษณะเหมือนกัน การจับคู่สิ่งของที่เป็นส่วนประกอบ ของกันที่มีลักษณะต่างกันกัน การจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน หรือที่มี ความสัมพันธ์ การจับคู่ตามที่กำหนด ฯลฯ

14 การจับคู่สมาชิกภายในเซ็ต แบบ 1 ต่อ 1

15 การจับคู่สมาชิกภายในเซ็ต

16

17 การสอนเกี่ยวกับจำนวน การนับจำนวนเริ่มจากจำนวน หนึ่ง มีสิ่งของจำนวนหนึ่ง ( อัน ) และมี เพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ( อัน ) จำนวน ใหม่เรียกว่า จำนวนสอง ( อัน ) มีสิ่งของจำนวนสอง ( อัน ) และมี เพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ( อัน ) จำนวน ใหม่เรียกว่า จำนวนสาม ( อัน ) ฯลฯ

18 การสอนเกี่ยวกับจำนวน นักเรียนต้องมีความเข้าใจ พื้นฐานเกี่ยวกับจำนวน 1. การนับรวม 2. การนับแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง 3. ความคงที่ 4. ความเข้าใจค่าและ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับจำนวน

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Touch Math

20

21 การกำหนดค่าตัวเลขใน สัญลักษณ์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสอนและการ ใช้สื่อคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา โดย... อารีย์ เพลินชัยวาณิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google