งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสาร (communication) หมายถึง กระบวนการสร้าง ความคิดเห็นร่วมกัน หรือความคิดที่เป็น หนึ่งเดียวระหว่างผู้ส่ง ข่าวสารและผู้รับข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสาร (communication) หมายถึง กระบวนการสร้าง ความคิดเห็นร่วมกัน หรือความคิดที่เป็น หนึ่งเดียวระหว่างผู้ส่ง ข่าวสารและผู้รับข่าวสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสาร (communication) หมายถึง กระบวนการสร้าง ความคิดเห็นร่วมกัน หรือความคิดที่เป็น หนึ่งเดียวระหว่างผู้ส่ง ข่าวสารและผู้รับข่าวสาร (Schramm, quoted in Belch and Belch, 1998)

2 แบบจำลองของกระบวนการ สื่อสาร 1. แบบจำลองที่เป็นแผนภาพ ผู้รับ สาร การ เข้ารหั ส การ ถอดรหั ส สิ่งรบกว น ข้อมูล ย้อนกลับ การ ตอบ สนอ ง ผู้ส่ง ข่าวสาร ข่าวสา ร ช่องท าง ขอบข่ายของ ประสบการณ์

3 องค์ประกอบในกระบวนการสื่อสาร องค์ประกอบในกระบวนการสื่อสารตาม แบบจำลองที่เป็นแผนภาพ ได้แก่ 1. ผู้ส่งข่าวสาร (sender or source or communicator) 2. การเข้ารหัส (encoding) 3. ข่าวสาร (message) 4. ช่องทางข่าวสารหรือสื่อ (channel or media) 5. การถอดรหัส (decoding) 6. ผู้รับข่าวสาร (receiver or audience or destination) 7. การตอบสนอง (response) 8. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 9. สิ่งรบกวน (noise)

4 2. แบบจำลองที่เป็นวาจา who? sour ce wha t? massag e which medium? chan nel who m? recei ver what effect feedb ack ผู้ ส่ง ข่าว สาร สื่ อ ผู้รั บ ผลผล

5 การพัฒนาการสื่อสารเพื่อให้เกิดผล ดี 1. การระบุกลุ่มผู้รับข่าวสาร เป้าหมาย 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการ สื่อสาร 3. การออกแบบข่าวสาร 4. การเลือกช่องทางสื่อสาร 5. การตั้งงบประมาณการสื่อสาร โดยรวม

6 การระบุกลุ่มผู้รับข่าวสารเป้าหมาย กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย (target audience) สำหรับการสื่อสารทาง การตลาด คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (target group) ที่กำหนดได้จากการแบ่ง ส่วนตลาด (target segmenting) โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนด เป็นผู้รับสารเป้าหมายควรเป็น ผู้ซื้อที่มีศักยภาพอันประกอบด้วย 1. มีความจำเป็นหรือความต้องการ (need or want) 2. มีอำนาจซื้อ (purchasing power) 3. มีความตั้งใจหรือเต็มใจที่จะซื้อ (willing to purchase)

7 การกำหนดวัตถุประสงค์ของการ สื่อสาร ความมุ่งหมายในการสื่อสารทาง การตลาดเพื่อต้องการให้ เกิดพฤติกรรมการตอบสนองของ ผู้บริโภคใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นการรับรู้ (cognitive stage) 2. ขั้นพอใจ (affective stage) 3. ขั้นแสดงพฤติกรรม (behavioral stage)

8 ตัวแบบกระบวนการตอบสนอง ขั้น ตัวแบบไอ ดา (AIDA model) ตัวแบบ ลำดับขั้น บรรลุผล (Hierarchy of effects model) ตัวแบบการ ยอมรับ นวัตกรรม (Innovatio n adaption model) ตัวแบบการ ประมวลข้อมูล (Informatio n processing model) ตัว แบบ ขั้นการ รับรู้ ความ ตั้งใจ การรับรู้ ความรู้ การ รับรู้ การเสนอ ข่าวสาร ความ ตั้งใจ ความ เข้าใจ ขั้น พอใจ ความ พอใจ ความ ต้องการ ความชอ บ ความ พอใจ ความ มั่นใจ เกิดความ สนใจ ประเมิน ผล การ ยอมรับ ความ ทรงจำ การ ตัดสินใจ ซื้อ การ ซื้อ ทดลอง ใช้ การ ยอมรับ การแสดง พฤติกรรม ขั้น แสดง พฤติก รรม

9 การออกแบบข่าวสาร 1. เนื้อหาของข่าวสาร (message content) สิ่งที่นำมาพูดเพื่อให้ เกิดการตอบสนองเรียกว่า สิ่งดึงดูดใจ (appeal) แนวคิดหลัก (theme) หรือ จุดขาย (unique selling proposition: USP) 1.1 ใช้สิ่งจูงใจที่เป็นเหตุผล (rational appeals) 1.2 ใช้สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับอารมณ์ (emotional appeals) 1.3 ใช้สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา (moral appeals)

10 การออกแบบข่าวสาร 2. โครงสร้างของข่าวสาร (message structure) 2.1 การสรุปข่าวสาร (conclusion drawing) 2.2 การเสนอข่าวสารด้านเดียวหรือ สองด้าน (one-or-two sided arguments) 2.3 การจัดลำดับการเสนอข่าวสาร (order of presentation) 3. รูปแบบของข่าวสาร (massage format) 4. ผู้ส่งข่าวสาร (massage source)

11 คุณลักษณะของผู้ส่งข่าวสาร คุณลักษณะของผู้ส่งข่าวสารที่มี อิทธิพลต่อทัศนคติและ พฤติกรรมของผู้บริโภคจนทำให้เกิดการ ยอมรับคล้อยตามได้ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 1. มีความน่าเชื่อถือ (credibility) 2. มีเสน่ห์ดึงดูดใจ (attractiveness) 3. มีอำนาจบารมี (power)

12 การเลือกช่องทางการสื่อสาร ช่องทางที่สามารถใช้เพื่อการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ตัวบุคคล (personal communication channel) 1.1 ใช้พนักงานขาย (advocate channel) 1.2 ใช้ผู้เชี่ยวชาญ (expert channel) 1.3 ใช้กระบวนการทางสังคม (social channel)

13 การเลือกช่องทางการสื่อสาร 2. ช่องทางการสื่อสารที่ไม่ใช้ตัวบุคคล (non-personal Communication channel) 2.1 การใช้สื่อ (media) 2.2 การสร้างบรรยากาศ (atmospheres) 2.3 การจัดกิจกรรมพิเศษ (events)

14 การตั้งงบประมาณการสื่อสาร การตลาด วิธีการตั้งงบประมาณการสื่อสาร การตลาดที่นิยมใช้มี 4 วิธี 1. วิธีกำหนดเท่าที่จัดสรรให้ได้ (affordable method) 2. วิธีกำหนตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ของ ยอดขาย (percentage- of-sales method) 3. วิธีกำหนดตามคู่แข่งขัน (competitive-parity method) 4. วิธีกำหนดตามวัตถุประสงค์และงาน (objective-and-task method)

15 การจัดผลการสื่อสาร ประเมินผลการสื่อสารโดยการ เปรียบเทียบกันระหว่างผลที่ได้รับ จากการปฏิบัติจริงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้ การวัดผลแผนปฏิบัติการงานส่งเสริม การตลาด ผู้สื่อสารจะต้องวัด ผลกระทบที่มีต่อผู้รับเป้าหมาย มีประเด็น อะไรบ้างที่ระลึกได้ รู้สึกอย่างไร ต่อข่าวสารนั้น และทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ของบริษัทก่อนและหลัง การรับรู้ข่าวสาร รวมทั้งมีผู้ซื้อผลิตภัณฑ์กี่ ราย มีคนชอบกี่คน และ นำข่าวสารไปบอกกล่าวต่อกับผู้อื่นกี่คน

16 ตัวอย่างการวัดผลการสื่อสารที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ ตลาด 100 % ตลาด 100 % รับรู้ 80% รับรู้ 40% ทดลอง ใช้ 60% ไม่ รับรู้ 20 % ไม่ รับรู้ 60 % ไม่ ทดลอง ใช้ 70% ไม่ ทดลอง ใช้ 40% ทดลอ งใช้ 30% ผิดห วัง 80 % ผิดห วัง 20 % พอ ใจ 20 % พอ ใจ 80 % ตรา B ตรา A รว ม รับ รู้ ทดลอ งใช้ ความ พอใจ

17 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสาร (communication) หมายถึง กระบวนการสร้าง ความคิดเห็นร่วมกัน หรือความคิดที่เป็น หนึ่งเดียวระหว่างผู้ส่ง ข่าวสารและผู้รับข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google