งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาว นิยตา สีกา. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาว นิยตา สีกา. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาว นิยตา สีกา

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขางาน การบัญชี ทักษะการบันทึกบัญชีเรื่องรายการ ปรับปรุงบัญชีของกิจการประเภท อุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขางาน การบัญชี ทักษะการบันทึกบัญชีเรื่องรายการ ปรับปรุงบัญชีของกิจการประเภท อุตสาหกรรม ความสำคัญ ของปัญหา

3 วัตถุประสง ค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ ใบสำคัญระดับชั้นนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการ บัญชี โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กรอบแนวคิดใน การวิจัย ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม เทคนิคการจัดการ เรียนรู้แบบ แบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ (STAD ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาบัญชี อุตสาหกรรมฯ

4 แนวคิดทฤษฏีที่ เกี่ยวข้อง 1. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ (Student Teams – Achievemen Division: STAD) 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบ ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ได้รับการสอน แบบร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี (STAD) และการ สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ” สารนิพนธ์ ของ จิ รัชญา ทิขัตติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบ ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ได้รับการสอน แบบร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี (STAD) และการ สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ” สารนิพนธ์ ของ จิ รัชญา ทิขัตติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 สรุปจากการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) พบว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน ได้เรียนเป็น กลุ่มให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมด้านสติปัญญาที่มี ความแตกต่างกัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการ เรียนได้ สรุปความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยในชั้น เรียนเรื่อง “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการ เรียนวิชาภาษาไทยที่ได้รับการสอนแบบ ร่วมมือ แบบ เอส ที เอ ดี (STAD) และการ สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ” ทำให้ทราบว่า กิจกรรมการเรียนเทคนิคการสอนวิธีสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกวิชาขึ้นอยู่กับครูผู้สอน เป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนนี้เป็น การพัฒนาผู้เรียนได้ด้วย

6 ประชากร : ประชากรคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขางาน การบัญชีโรงเรียน พณิชยการภาษานุสรณ์บางแค ปีการศึกษา 2554 จำนวน 4 ห้อง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง จำนวน 2 ห้องนักเรียนจำนวน 46 คน ประชากร : ประชากรคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขางาน การบัญชีโรงเรียน พณิชยการภาษานุสรณ์บางแค ปีการศึกษา 2554 จำนวน 4 ห้อง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง จำนวน 2 ห้องนักเรียนจำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาบัญชี อุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ เรื่อง รายการปรับปรุงบัญชี จำนวน 2 สัปดาห์ 2. เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ (STAD) เป็นระยะเวลาจำนวน 2 สัปดาห์ 3. แบบทดสอบ เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาบัญชี อุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ เรื่อง รายการปรับปรุงบัญชี จำนวน 2 สัปดาห์ 2. เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ (STAD) เป็นระยะเวลาจำนวน 2 สัปดาห์ 3. แบบทดสอบ

7 1. ทดสอบก่อนใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ (STAD) (Pretest) โดยใช้ แบบทดสอบ 2. ดำเนินการสอนตามตารางสอนของทาง โรงเรียน ใช้เวลาในการสอนจำนวน 2 สัปดาห์ รวมเป็น 6 ครั้งๆ ละ 50 นาที ในขณะสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและมีการ ประเมินผลระหว่างเรียน 3. ทดสอบหลังใช้เทคนิคการสอนแบบ แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)(Post-test) ด้วย แบบทดสอบทางการเรียนบัญชีอุตสาหกรรมและ ระบบใบสำคัญ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับ ที่ใช้ทำแบบทดสอบก่อนการทดลองโดยใช้เวลา เท่าเดิม การรวบรวม ข้อมูล

8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาบัญชี อุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ ก่อน เรียนและหลังเรียน ที่ใช้เทคนิคการ สอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สรุปผลการวิจัย จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากใช้ เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ (STAD) คิดเป็นร้อย ละ 100

9


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยใน ชั้นเรียน โดย นางสาว นิยตา สีกา. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มาตรฐานสาขางานการบัญชี ข้อ 9-12 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google