งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรียนทางไกลแบบสองทางพร้อมสื่อประสมผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรียนทางไกลแบบสองทางพร้อมสื่อประสมผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรียนทางไกลแบบสองทางพร้อมสื่อประสมผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer NetworkTechnologies and Internet

2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) หาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการ เรียนทางไกลแบบสองทางพร้อม สื่อประสมผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer Network Technologies and Internet ตาม เกณฑ์ที่กำหนด 75/75

3 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน ประกอบการเรียนทางไกลแบบ สองทางพร้อมสื่อประสมผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer Network Technologies and Internet 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการ เรียนทางไกลแบบสองทางพร้อมสื่อ ประสมผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer Network Technologies and Internet

4 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) 1. บอกวัตถุประสงค์ (Specify objective) ในการเรียน บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนได้รู้ล่วง หน้า 2. ทบทวนความรู้เดิม (activate prior knowledge) เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อม 3. กระตุ้นการตอบสนอง (elicit responds) เพื่อให้ ผู้เรียนร่วมกระทำกิจกรรมต่าง ๆ 4. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (provide feedback) เป็นการ เร้าความสนใจแก่ผู้เรียน 5. ทดสอบความรู้ (assess performance) เป็นการ ประเมินการเรียน

5 ขั้นตอนการนำไปใช้ (Implement) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ที่ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 44 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียน เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการสุ่ม อย่างง่ายได้จำนวน 20 คน

6 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluate) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประกอบการเรียนทางไกล แบบสองทางพร้อมสื่อประสมผ่าน ดาวเทียม เรื่อง Computer Network Technologies and Internet มี ประสิทธิภาพ E1/E2 = 73.63/74.13 เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 = 75/75 ที่ กำหนดไว้

7 ประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการเรียนทางไกลแบบ สองทางพร้อมสื่อประสมผ่าน ดาวเทียมเรื่อง Computer Network Technologies ประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการเรียนทางไกลแบบ สองทางพร้อมสื่อประสมผ่าน ดาวเทียมเรื่อง Computer Network Technologies and Internet  ขั้นตอนการวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการ เรียนทางไกลแบบสองทางพร้อมสื่อ ประสมผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer Network Technologies and Internet  ขั้นตอนการออกแบบ 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนประกอบการเรียนทางไกลแบบสองทาง พร้อมสื่อประสมผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer Network Technologies and Internet 2. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประกอบการเรียนทางไกลแบบสอง ทางพร้อมสื่อประสมผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer Network Technologies and Internet  ขั้นตอนการ นำไปใช้ นำไปใช้กับ นักศึกษาปริญญา โทจำนวน 44 คน โดยใช้การสุ่ม จำนวน 20 คน  ขั้นตอนการ พัฒนา 1. บอก วัตถุประสงค์ 2. ทบทวนความรู้ เดิม 3. กระตุ้นการ ตอบสนอง 4. ให้ข้อมูล ย้อนกลับ 5. ทดสอบความรู้  ขั้นตอนการ ประเมินผล ประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประกอบการ เรียนทางไกลแบบสอง ทางพร้อมสื่อประสม ผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer Network Technologiesand Internet มี ประสิทธิภาพ E1/E2 = 73.63/74.13 เป็นไป ตามเกณฑ์ E1/E2 = 75/75 ที่กำหนดไว้ ประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประกอบการ เรียนทางไกลแบบสอง ทางพร้อมสื่อประสม ผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer Network Technologiesand Internet มี ประสิทธิภาพ E1/E2 = 73.63/74.13 เป็นไป ตามเกณฑ์ E1/E2 = 75/75 ที่กำหนดไว้

8 ผู้จัดทำ นางสาวขวัญภิรมย์ ลับ มะณี นางสาวขวัญภิรมย์ ลับ มะณีโปรแกรมวิชาคณิตสาสตร์ 541121021 หมู่เรียน 5411210 541121021 หมู่เรียน 5411210


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรียนทางไกลแบบสองทางพร้อมสื่อประสมผ่านดาวเทียม เรื่อง Computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google