งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชื่อสถาบัน ให้ระบุชื่อ สถาบันการศึกษา คณะวิชา และภาควิชาที่เปิดสอน หลักสูตร 2. ชื่อหลักสูตร ให้ระบุชื่อ หลักสูตรและสาขาวิชาให้ ชัดเจน แบบรายงานข้อมูลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชื่อสถาบัน ให้ระบุชื่อ สถาบันการศึกษา คณะวิชา และภาควิชาที่เปิดสอน หลักสูตร 2. ชื่อหลักสูตร ให้ระบุชื่อ หลักสูตรและสาขาวิชาให้ ชัดเจน แบบรายงานข้อมูลการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ชื่อสถาบัน ให้ระบุชื่อ สถาบันการศึกษา คณะวิชา และภาควิชาที่เปิดสอน หลักสูตร 2. ชื่อหลักสูตร ให้ระบุชื่อ หลักสูตรและสาขาวิชาให้ ชัดเจน แบบรายงานข้อมูลการ ดำเนินงาน หลักสูตรประจำภาค การศึกษา ( สมอ.07)

2 3. ชื่อปริญญา ให้ระบุชื่อ ปริญญาของหลักสูตรให้ สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร 4. ให้ระบุหลักสูตรที่ ดำเนินการเปิดสอนประจำ ภาคการศึกษา ( ภาค การศึกษาที่ 1 หรือ 2) มีสาระที่แตกต่าง / เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตร ฉบับเดิมที่ได้รับความ เห็นชอบจากสภาสถาบันฯ และคณะกรรมการการ อุดมศึกษา หรือไม่อย่างไร

3 5. ให้ระบุจำนวนอาจารย์ ประจำหลักสูตร ดังกล่าว พร้อมชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ทางวิชาการพร้อมคุณวุฒิที่ สำเร็จการศึกษา 6. ให้ระบุจำนวนสาขาวิชา / วิชาเอก ทั้งหมดที่เปิด การเรียนการสอนสิ้นสุดใน ภาคการศึกษานี้

4 7. ให้ระบุจำนวนนักศึกษา ทั้งหมด โดยระบุจำนวน นักศึกษาไทยและจำนวน นักศึกษาต่างชาติ จำนวน นักศึกษาเต็มเวลา จำนวน นักศึกษาบางเวลาและจำนวน ผู้สำเร็จการศึกษาในภาค การศึกษาที่ผ่านมา โดยจำแนก ตามสาขาวิชา / วิชาเอก 8. ให้ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ( ย่อ ) จำนวนหน่วยกิต จำนวน นักศึกษา และชื่อผู้สอน ( ทุกคน ) ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรที่เปิดสอนในภาค การศึกษานี้

5 9. ให้ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ( ย่อ ) จำนวนหน่วยกิต จำนวนนักศึกษา และชื่อ ผู้สอน ( ทุกคน ) ของ รายวิชาอื่นที่หลักสูตรหรือ สาขาวิชาที่รับผิดชอบใน การเปิดสอนให้กับ นักศึกษานอกหลักสูตร ลงทะเบียนในภาค การศึกษานี้

6 10. ระบุวิทยานิพนธ์ ( เฉพาะ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ สอบผ่านในภาคการศึกษานี้ โดยระบุข้อมูลทุกวิทยานิพนธ์ที่ ประกอบไปด้วยชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ ( ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ) ชื่อ นักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา หลัก ชื่ออาจารย์ ที่ปรึกษา ร่วม ( ถ้ามี ) ชื่อคณาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และมีการ ประกาศให้สนใจเข้ารับฟังการ เสนอผลงานวิจัยหรือไม่

7 11. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ ละระดับอย่างชัดเจน 12. ระบุจำนวนหน่วยกิตตาม โครงสร้างหลักสูตร ในแต่ละ หมวดวิชา ให้ชัดเจนและระบุ รายละเอียด หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หลักสูตรจากเดิม

8 13. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ การดำเนินงานประเมิน คุณภาพหลักสูตร ในภาค การศึกษานี้หรือภาค การศึกษาที่ผ่านมา 14. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ การดำเนินงานพัฒนา หลักสูตร พร้อมทั้งระบุตัว บ่งชี้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งตัวบ่งชี้ที่กำหนด เพิ่มเติมอย่างชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt 1. ชื่อสถาบัน ให้ระบุชื่อ สถาบันการศึกษา คณะวิชา และภาควิชาที่เปิดสอน หลักสูตร 2. ชื่อหลักสูตร ให้ระบุชื่อ หลักสูตรและสาขาวิชาให้ ชัดเจน แบบรายงานข้อมูลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google