งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

21.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "21.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 21.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
21.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้

2 21.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
21.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับขั้นคือ

3 21.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
21.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของระบบนิเวศ เริ่มจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตแบบง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อยๆ ซับซ้อนขึ้น ในที่สุดก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม

4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ ระบบนิเวศ (ecological succession)
เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ ระบบนิเวศ (ecological succession)

5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในธรรมชาติจะมี 2 ลักษณะ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบ ปฐมภูมิ (primary succession)

6 เริ่มจากบริเวณที่ปราศจากสิ่งมี ชีวิตมาก่อน
จนกระทั่งเกิดสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกคือ พวกมอส และไลเคน เมื่อตายก็จะทับถม กลายเป็นชั้นบางๆ ของดินเกิดขึ้น

7 ต่อมามีกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ 2 เช่น หญ้าหรือพวกวัชพืชป่า เกิดขึ้นแทนที่ เมื่อตายลงทับถมทำให้ชั้นดินหนาขึ้นเรื่อย ๆ

8 สิ่งมีชีวิตกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าขึ้นมาแทนที่ เช่น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม จนกระทั่งเป็นสังคมพืชที่ประกอบด้วย กลุ่มพืชชนิดต่างๆ กลายเป็นสังคมสมบูรณ์ (climax community) และมีความสมดุล

9 การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ ใช้เวลานานหลายสิบปี กว่าจะถึงสภาวะสมดุล

10 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในธรรมชาติจะมี 2 ลักษณะ คือ
2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบ ทุติยภูมิ (secondary succession)

11 เกิดขึ้นจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตเดิมถูกทำลายไป
แต่ยังคงมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดและสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตต้องการเหลืออยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลง แทนที่

12 บริเวณที่ถูกไฟไหม้ บริเวณที่เคยหักร้างถางพงเพื่อทำไร่แล้วปล่อยให้รกร้างภายหลัง ป่าที่ถูกตัดโค่น

13 การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบ ทุติยภูมิใช้เวลาน้อยกว่าแบบ ปฐมภูมิ เนื่องจากดินและสาร อินทรีย์ที่พืชต้องการมีพร้อมอยู่แล้วจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้ทันที


ดาวน์โหลด ppt 21.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google