งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูกัลยา สีดอ กบวบ 1 21.5 การ เปลี่ยนแปลงแทนที่ ของระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อมใน ธรรมชาติมีการ เปลี่ยนแปลงไปตาม กาลเวลา ซึ่งจะมี ผลกระทบต่อ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูกัลยา สีดอ กบวบ 1 21.5 การ เปลี่ยนแปลงแทนที่ ของระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อมใน ธรรมชาติมีการ เปลี่ยนแปลงไปตาม กาลเวลา ซึ่งจะมี ผลกระทบต่อ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 1 21.5 การ เปลี่ยนแปลงแทนที่ ของระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อมใน ธรรมชาติมีการ เปลี่ยนแปลงไปตาม กาลเวลา ซึ่งจะมี ผลกระทบต่อ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ที่ จะต้องปรับตัวเพื่อให้ ชีวิตอยู่รอดได้

2 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 2 21.5 การ เปลี่ยนแปลงแทนที่ ของระบบนิเวศ  สิ่งมีชีวิตใน สภาพแวดล้อมหนึ่งๆ จะมีการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับขั้นคือ

3 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 3 21.5 การ เปลี่ยนแปลงแทนที่ ของระบบนิเวศ  เริ่มจากกลุ่ม สิ่งมีชีวิตแบบง่าย ๆ ก่อน  แล้วค่อยๆ ซับซ้อน ขึ้น  ในที่สุดก็จะเป็น กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ เหมาะสม

4 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 4 เรียก ปรากฎการณ์นี้ว่า การเปลี่ยนแปลง แทนที่ของ ระบบนิเวศ (ecological succession) http://library.thinkquest.org/17456/diagram3.html

5 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 5 การเปลี่ยนแปลง แทนที่ในธรรมชาติ จะมี 2 ลักษณะ คือ 1. การเปลี่ยนแปลง แทนที่แบบ ปฐมภูมิ (primary succession)

6 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 6  เริ่มจากบริเวณที่ ปราศจากสิ่งมี ชีวิต มาก่อน  จนกระทั่งเกิด สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกคือ พวกมอส และไลเคน เมื่อตายก็จะทับถม กลายเป็นชั้นบางๆ ของดินเกิดขึ้น

7 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 7  ต่อมามีกลุ่ม สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ 2 เช่น หญ้าหรือพวก วัชพืชป่า เกิดขึ้น แทนที่ เมื่อตายลง ทับถมทำให้ชั้นดิน หนาขึ้นเรื่อย ๆ

8 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 8  สิ่งมีชีวิตกลุ่มแล้ว กลุ่มเล่าขึ้นมาแทนที่ เช่น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม จนกระทั่งเป็นสังคม พืชที่ประกอบด้วย กลุ่มพืชชนิดต่างๆ กลายเป็นสังคม สมบูรณ์ (climax community) และมี ความสมดุล

9 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 9 การเปลี่ยนแปลง แทนที่แบบปฐมภูมิ ใช้เวลานานหลายสิบ ปี กว่าจะถึงสภาวะ สมดุล

10 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 10 การเปลี่ยนแปลง แทนที่ในธรรมชาติ จะมี 2 ลักษณะ คือ 2. การเปลี่ยนแปลง แทนที่แบบ ทุติยภูมิ (secondary succession)

11 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 11  เกิดขึ้นจากกลุ่ม สิ่งมีชีวิตเดิมถูก ทำลายไป  แต่ยังคงมีสิ่งมีชีวิต บางชนิดและ สารอินทรีย์ที่ สิ่งมีชีวิตต้องการ เหลืออยู่ เช่น การ เปลี่ยนแปลง แทนที่

12 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 12  บริเวณที่ถูกไฟไหม้  บริเวณที่เคยหักร้าง ถางพงเพื่อทำไร่ แล้วปล่อยให้รกร้าง ภายหลัง  ป่าที่ถูกตัดโค่น

13 ครูกัลยา สีดอ กบวบ 13 การเปลี่ยนแปลง แทนที่แบบ ทุติยภูมิใช้เวลาน้อย กว่าแบบ ปฐมภูมิ เนื่องจากดิน และสาร อินทรีย์ที่พืช ต้องการมีพร้อมอยู่ แล้วจึงเกิดการ เปลี่ยนแปลงแทนที่ได้ ทันที


ดาวน์โหลด ppt ครูกัลยา สีดอ กบวบ 1 21.5 การ เปลี่ยนแปลงแทนที่ ของระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อมใน ธรรมชาติมีการ เปลี่ยนแปลงไปตาม กาลเวลา ซึ่งจะมี ผลกระทบต่อ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google