งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป การปฏิบัติตาม ข้อกำหนด มาตรฐาน ASEAN GAP พืชอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป การปฏิบัติตาม ข้อกำหนด มาตรฐาน ASEAN GAP พืชอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป การปฏิบัติตาม ข้อกำหนด มาตรฐาน ASEAN GAP พืชอาหาร

2 ข้อกำหนดตาม GAP พืช อาหาร ข้อกำหนดตาม GAP พืช อาหาร ข้อกำหนดตาม GAP พืช อาหาร ข้อกำหนดตาม GAP พืช อาหาร

3 รายการหลั ก รอ ง แนะ นำ รว ม 1 น้ำ พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการ ผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง การเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายใน แปลงปลูก และเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล บันทึกข้อมูลและการตามสอบ รวม สรุปข้อกำหนดตามมาตรฐาน GAP พืช อาหาร สรุปข้อกำหนดตามมาตรฐาน GAP พืช อาหาร

4 ระดับข้อกำหนด GAP พืช อาหาร มกษ. มีดังนี้ 1. ข้อกำหนดหลัก 23 ข้อ 2. ข้อกำหนดรอง 41 ข้อ 3. ข้อแนะนำ 52 ข้อ รวม 116 ข้อ 4

5 1. ต้องผ่าน Major ทุกข้อ 2. ต้องผ่าน Minor 60% ของข้อกำหนดรอง ทั้งหมด (60% = 25 ข้อ ) 3. ต่ออายุ ต้องแสดงให้เห็นว่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5 เกณฑ์การตัดสิน

6 กิจกรรม : ฝึก ปฏิบัติ

7 ภาพที่ ๑

8 ภาพที่ ๒

9 ภาพที่ ๓

10 ภาพที่ ๔

11 ภาพที่ ๕

12 ภาพที่ ๖

13 ภาพที่ ๗

14 ภาพที่ ๘

15 ภาพที่ ๙

16 ภาพที่ ๑๐

17 ภาพที่ ๑๑

18 ภาพที่ ๑๒

19 ภาพที่ ๑๓

20 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt สรุป การปฏิบัติตาม ข้อกำหนด มาตรฐาน ASEAN GAP พืชอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google