งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการ ดำเนินงาน 5.1 โครงการ ส่งเสริมและ ป้องกันปัญหา สุขภาพจิต ต. ค.46- มี. ค.47 เขต 8 และ เขต 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการ ดำเนินงาน 5.1 โครงการ ส่งเสริมและ ป้องกันปัญหา สุขภาพจิต ต. ค.46- มี. ค.47 เขต 8 และ เขต 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการ ดำเนินงาน 5.1 โครงการ ส่งเสริมและ ป้องกันปัญหา สุขภาพจิต ต. ค.46- มี. ค.47 เขต 8 และ เขต 9

2 สถานการณ์ และ สภาพ ปัจจุบัน ต. ค.46- มี. ค.47 เขต 8 และ เขต 9

3 ปัญหาสุขภาพจิต เขต 8 ต่อแสนปชก.

4 ปัญหาสุขภาพจิต เขต 9 ที่มา : แบบรายงาน E-Inspection ต่อแสนปชก.

5 ปัญหาสุขภาพจิต เขต 8,9 ต่อแสนปชก.

6 โรคจิต ต่อแสน ปชก.

7 วิตก กังวล ต่อแสน ปชก.

8 ซึมเศร้า ต่อแสน ปชก.

9 ปัญญาอ่อน ต่อแสน ปชก.

10 ลมชัก ต่อแสน ปชก.

11 ติดสารเสพติด ต่อแสน ปชก.

12 พยายามฆ่าตัวตาย / ฆ่าตัวตาย ต่อแสน ปชก.

13 ปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ ต่อแสน ปชก.

14 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการคัดกรอง ผู้มี ความคิดฆ่าตัวตาย เป้าหมาย รพศ / รพท. ร้อยละ 100, รพช. ร้อยละ 80, สอ./PCU ร้อยละ 60 ร้อย ละ การป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย

15 2. การเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เป้าหมาย รพศ / รพท. ร้อยละ 100, รพช. ร้อยละ 80, สอ./PCU ร้อยละ 60 ร้อย ละ การป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย

16 3. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เป้าหมาย ไม่เกิน 7.7 ต่อแสนประชากร. ต่อแสน ปชก. การป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย

17 ร้อยละ. วิธีการฆ่าตัวตาย เขต 8

18 ร้อยละ. วิธีการฆ่าตัวตาย เขต 9

19 ร้อยละ. สาเหตุการฆ่าตัวตาย เขต 8

20 ร้อยละ. สาเหตุการฆ่าตัวตาย เขต 9

21 1. มีการคัดกรองบุคคลออทิสติก เป้าเปเป้าหมาย รพศ / รพท. ร้อยละ 100, รพช. ร้อยละ 80 ร้อย ละ การให้บริการบุคคลออทิสติก

22 2. เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะออทิสติกได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เป้าเปเป้าหมาย ร้อยละ 80 ร้อย ละ การให้บริการบุคคลออทิสติก

23 โรงเรียนอนุบาลที่มีการประเมินและส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ร้อยละ การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการประเมินและส่งเสริมความฉลาดทางอารณ์ ร้อยละ การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

25 ผู้ผ่านอบรมสามารถจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพใจ ร้อยละ การสร้างเสริมสุขภาพใจภาคประชาชน

26 ผลการ ดำเนินงาน 5.2 โครงการ ส่งเสริมความ ฉลาดด้านปัญญา และอารมณ์ ต. ค.46- มี. ค.47 เขต 8 และ เขต 9

27 พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ร้อยละ เป้าหมาย เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการ สมวัย ไม่น้อยกว่า 75%

28 รพศ./ รพท./ รพช./PCU./ สอ. มีมุมพัฒนาการเด็ก เป้าหมาย 100% ร้อย ละ มุมพัฒนาการเด็ก

29 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

30 เป้าหมาย 80% โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

31 เป้าหมาย เด็ก 0-6 ปี มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ ไม่ไม่น้อยกว่า 93% ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-6 ปี ร้อยละ

32 ทุกจังหวัดมีการจัดประกวดเล่านิทาน จังหวัดละ 1 ครั้ง การจัดประกวดเล่า นิทาน

33 เป้าหมาย 90% การดูแลหญิงมีครรภ์ครบตามเกณฑ์ ร้อยละ

34 เป้าหมาย ไม่เกิน 10 % ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ ร้อย ละ

35 หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ไม่เกิน 16 สัปดาห์ได้รับการตรวจคัดกรอง ไม่น้อยกว่า 80% การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ร้อยละ

36 ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่า 2500 กรัม เป้าหมาย ไม่เกิน 7% ร้อยละ

37 การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด เป้าหมาย ไม่เกิน 30:1000 เกิดมีชีพ อำเภอ อัตรา :1000

38 อัตราตายปริกำเนิด เป้าหมาย ไม่เกิน 9 :1000 เกิดมีชีพ อัตรา :1000

39 ปัญหา / อุปสรรค - ขาดการชี้แจงการลง รายงาน - การดำเนินงานไม่ตรง ตามแผน - มีตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น แต่ ผู้รับผิดชอบยังไม่มีการ แต่งตั้งเพิ่มเติม - ขาดการชี้แจงการลง รายงาน - การดำเนินงานไม่ตรง ตามแผน - มีตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น แต่ ผู้รับผิดชอบยังไม่มีการ แต่งตั้งเพิ่มเติม

40 แนวทางแก้ไข - ควรมีการชี้แจงการ ลงรายงาน - ควรจัดสรรงบตั้งแต่ ต้นปี - ควรมีการแต่งตั้ง คณะทำงานเพิ่ม - ควรมีการชี้แจงการ ลงรายงาน - ควรจัดสรรงบตั้งแต่ ต้นปี - ควรมีการแต่งตั้ง คณะทำงานเพิ่ม

41 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลการ ดำเนินงาน 5.1 โครงการ ส่งเสริมและ ป้องกันปัญหา สุขภาพจิต ต. ค.46- มี. ค.47 เขต 8 และ เขต 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google