งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม รหัส ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เวสสันดรชาดก ผู้สอน ครู ศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม รหัส ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เวสสันดรชาดก ผู้สอน ครู ศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม รหัส ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เวสสันดรชาดก ผู้สอน ครู ศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เวสสันดรชาดก และชาดกอื่นๆสามารถนำ แบบอย่างมา ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

3 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ เวสสันดร ชาดก พระพุทธเจ้าทรงแสดง ในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก พระ ไตรปิฏก เล่มที่ 28

4 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ พระ โพธิสัตว์ ถือกำเนิดเป็นพระเวสสันดร พระราชโอรสของ พระเจ้าสัญชัย กษัตริย์ครอง นครเชตุดร แคว้นสีพี http://i.pbase.com/g3/53/277753/2/55490041.YB5N0054.jpg

5 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ วันประสูติ ช้างพังเชือกหนึ่งนำ ช้างเผือกมงคล มาไว้ในพระนคร ปัจจัยนาเคนทร์

6 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ พระเวสสันดร บริจาคทานตามอัธยาศัยตั้งแต่ ประสูติเป็นพระโอรส http://i.pbase.com/g3/53/277753/2/55490041.YB5N0054.jpg

7 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ประทานช้างคู่บ้านคู่เมืองแก่ พราหมณ์ชาวกาลิงคะ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/R oyalWhiteElephant.jpg/300px-RoyalWhiteElephant.jpg

8 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ถูกขับไล่ออกจากบ้านเมือง ตามแรงผลักดันของ ประชาชน http://www.lannatalkkhongdee.com/Admin/Filemanament/AllFile/U serFile/mem0000003/picture/22-10-51-chaiprakiat-art4.jpg.jpg

9 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ประทานโอรสชาลี ธิดากัณหา แก่ชูชก http://www.larnbuddhism.com/buddha/images/pravet01.jpg

10 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ชาดกนี้แสดงถึงทานบารมี “ ปรมัตถบารมี ” แสดงถึงความเสียสละ ความเมตตา ความอดทน ความ เพียร ปัญญา

11 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ชมวีดีทัศน์ แข่งขันเล่า นิทานชาดก 25 นาที

12 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม รหัส ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เวสสันดรชาดก ผู้สอน ครู ศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google