งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เวสสันดรชาดก ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องเวสสันดรชาดก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องเวสสันดรชาดก และชาดกอื่นๆสามารถนำแบบอย่างมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3 เวสสันดรชาดก พระพุทธเจ้าทรงแสดงในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก พระไตรปิฏก เล่มที่ 28

4 ถือกำเนิดเป็นพระเวสสันดรพระราชโอรสของ
พระโพธิสัตว์ ถือกำเนิดเป็นพระเวสสันดรพระราชโอรสของ พระเจ้าสัญชัย กษัตริย์ครองนครเชตุดร แคว้นสีพี

5 วันประสูติ ช้างพังเชือกหนึ่งนำช้างเผือกมงคล มาไว้ในพระนคร ปัจจัยนาเคนทร์

6 บริจาคทานตามอัธยาศัยตั้งแต่ประสูติเป็นพระโอรส
พระเวสสันดร บริจาคทานตามอัธยาศัยตั้งแต่ประสูติเป็นพระโอรส

7 ประทานช้างคู่บ้านคู่เมืองแก่พราหมณ์ชาวกาลิงคะ
ประทานช้างคู่บ้านคู่เมืองแก่พราหมณ์ชาวกาลิงคะ

8 ถูกขับไล่ออกจากบ้านเมืองตามแรงผลักดันของ ประชาชน
ถูกขับไล่ออกจากบ้านเมืองตามแรงผลักดันของ ประชาชน

9 ประทานโอรสชาลี ธิดากัณหา แก่ชูชก
ประทานโอรสชาลี ธิดากัณหา แก่ชูชก

10 ชาดกนี้แสดงถึงทานบารมี “ปรมัตถบารมี”
แสดงถึงความเสียสละ ความเมตตา ความอดทน ความเพียร ปัญญา

11 แข่งขันเล่านิทานชาดก 25 นาที
ชมวีดีทัศน์ แข่งขันเล่านิทานชาดก 25 นาที

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google