งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนพลัง แผ่นดิน เป็นผู้มีจิตอาสา 1. ศึกษากิจกรรม / ตัวอย่าง / วิธีการของจิตอาสาจากสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนต์ สารคดี 2. นำนักเรียนไปพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารโรงเรียนพลัง แผ่นดิน เป็นผู้มีจิตอาสา 1. ศึกษากิจกรรม / ตัวอย่าง / วิธีการของจิตอาสาจากสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนต์ สารคดี 2. นำนักเรียนไปพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนพลัง แผ่นดิน เป็นผู้มีจิตอาสา 1. ศึกษากิจกรรม / ตัวอย่าง / วิธีการของจิตอาสาจากสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนต์ สารคดี 2. นำนักเรียนไปพัฒนา สาธารณประโยชน์ในชุมชน เป็นผู้มีจิตอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 1. ให้ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก เกี่ยวกับป่า จากกิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์ 2. สร้างความตระหนักการ รู้จักอนุรักษ์ ขยายพันธุ์พืช 3. ปราชญ์ชาวบ้านสอน ( พืชสมุนไพร ) เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในความเป็นชาติ ไทย 1. สร้างความตระหนักเรื่องชาติไทย โดยการดูภาพยนต์ประวัติศาสตร์จา กวีดีทัศน์ 2. กิจกรรมร้องเพลงปลุกใจ เพลง ชาติไทย เพลงสรรเสริญ ตลอดจน เพลงที่เกี่ยวกับการเทิดทูน พระมหากษัตริย์ไทย เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฮี ตสิบสอง ครองสิบสี่ เรือน สามน้ำสี่ เพื่อสร้างความ ตระหนักให้เห็นคุณค่าใน วัฒนธรรมท้องถิ่น จากวีดี ทัศน์และนำนักเรียนเข้า ร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร ( เทคโนโลยี ) 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Facebook, E-mail จน นักเรียนสามารถสร้าง Facebook, E-mail ตลอดจน ติดต่อสื่อสารได้ 2. กิจกรรมโต้วาที เป็นผู้มีความพร้อมในการก้าว เข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษา อาเซียน 2. กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรม ประเทศอาเซียน จากภาพยนต์ เพลง เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดี จัดกิจกรรมพัฒนาจิต นักเรียน เช่น กิจกรรม 5 ห้องชีวิต สวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมบำบัด เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับ อารมณ์และสร้างสัมพันธภาพ ที่ดีกับผู้อื่น 1. กิจกรรมแนะแนว 2. ลูกเสือ ชุมนุม กีฬา 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ ร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้ที่มีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะการคิดโดย ใช้แบบฝึกทักษะและ กิจกรรมโครงงาน เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก สื่อต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ กิจกรรมการเรียนรู้โครงการใน พระราชดำริของในหลวงจากวีดี ทัศน์ 2. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี การออมทรัพย์โดยการฝาก ธนาคารโรงเรียน คุณภ าพ ผู้เรีย น

2 กิจกรรม

3


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารโรงเรียนพลัง แผ่นดิน เป็นผู้มีจิตอาสา 1. ศึกษากิจกรรม / ตัวอย่าง / วิธีการของจิตอาสาจากสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนต์ สารคดี 2. นำนักเรียนไปพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google