งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชาวพุทธตัวอย่าง พระเจ้าอโศกมหาราช ประวัติเบื้องต้น พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นกษัตริย์ในรัชกาล ที่ ๓ แห่งราชวงศ์โมริยะ ทรงปราบดาภิเษกขึ้น ครองราชสมบัติในนครปาตลีบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชาวพุทธตัวอย่าง พระเจ้าอโศกมหาราช ประวัติเบื้องต้น พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นกษัตริย์ในรัชกาล ที่ ๓ แห่งราชวงศ์โมริยะ ทรงปราบดาภิเษกขึ้น ครองราชสมบัติในนครปาตลีบุตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชาวพุทธตัวอย่าง พระเจ้าอโศกมหาราช ประวัติเบื้องต้น พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นกษัตริย์ในรัชกาล ที่ ๓ แห่งราชวงศ์โมริยะ ทรงปราบดาภิเษกขึ้น ครองราชสมบัติในนครปาตลีบุตร เมืองหลวง ใหม่ของแคว้นมคธ ( หรือทุกวันนี้เรียกว่าแคว้น พิหาร ) เมื่อ พ. ศ. ๒๑๘ – ๒๖๐ ( นักประวัติศาสตร์ ปัจจุบันส่วนมากกล่าวว่าทรงครองราชสมบัติ ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๗๐ – ๓๑๒ )

2 ครั้นครองราชย์ได้ ๘ ปี ได้ทรงยกทัพไปปราบ แคว้นต่าง ๆ ให้อยู่ใน พระราชอำนาจ แคว้น หนึ่งซึ่งมีกำลังมากใน สมัยนั้นคือ แคว้นกาลิง คะ เป็นแคว้นที่มี กำลังคนและกำลังอาวุธ ที่เข้มแข็งมาก มีผู้คน มากแต่ก็ถูกปราบเสีย ยับเยิน ทำให้พระ ราชอาณาจักรของพระ เจ้าอโศกมหาราชแผ่ ไพศาลยิ่งขึ้น

3 พระเจ้าอโศกมหาราชทรง เป็นกษัตริย์ที่ทรงมีพระ บรมเดชานุภาพมาก พระองค์หนึ่งของประเทศ อินเดียในยุคหลัง พระพุทธเจ้าปรินิพพาน แล้วประมาณสองร้อยปี เศษ พระราชประวัติของ พระองค์เป็นที่รู้จักของคน ทั่วไปเป็นอย่างดี โดยเฉพาะประเทศที่ ประชาชนส่วนมากนับถือ พระพุทธศาสนา พระองค์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญใน การส่งสมณฑูตไปเผยแผ่ พระพุทธศาสนายัง ดินแดนต่าง ๆ นอกชมพู ทวีป

4 การเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา การสงครามแต่ละครั้งทำให้ผู้คนล้มตายมาก ทำให้เกิดภัยพิบัติเอนกอนันต์ พระเจ้าอโศก มหาราชทอดพระเนตรเห็นกองซากศพและ ทะเลเลือดในสงครามแล้วเกิดสลดพระทัย กอปรพบเหตุการณ์อันเป็นชนวนให้หันมานับถือ พระพุทธศาสนา เหตุการณ์นั้นคือขณะที่ประทับ อยู่ในปราสาท ทอดพระเนตรทางช่องพระแกล ไปที่หน้าพระลานหลวง ทรงเห็นสามเณรรูปหนึ่ง อุ้มบาตรผ่านมามีบุคลิกและลีลาก้าวเดินที่สง่า สำรวม น่าเลื่อมใส

5 เมื่อทรงให้เจ้าหน้าที่ ประจำราชสำนักตามไป นิมนต์ จึงทรงทราบว่า สามเณรรูปนั้นชื่อว่า สามเณรนิโครธ พระเจ้า อโศกมหาราชตรัสถาม สามเณรว่า พระพุทธศาสนาสอนว่า อย่างไร สามเณรนิโครธ ถวายวิสัชนาว่า “ พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ ควรประมาทในทุก สถานในกาลทุกเมื่อ ”

6 พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสดับแล้วทรง สะท้อนในพระทัย เพราะทรงนึกถึง พระองค์ผู้มัวเมา ประมาท ได้เสด็จขึ้น ครองราชสมบัติ ท่ามกลางเลือดเนื้อและ ชีวิตผู้คนจำนวนมาก ทรงสลดพระทัย ตั้งแต่ วันนั้นมาจึงทรงเลิกทำ สงครามหันมานับถือ พระพุทธศาสนา

7 สามเณรนิโครธผู้มีบุคลิกสง่าและสำรวมนั้น นัย ว่าเป็นพระโอรสแห่งพระอนุชาองค์หนึ่งของพระ เจ้าอโศกมหาราช ซึ่งถูกราชภัยจนสิ้นพระชนม์ พระชายาซึ่งกำลังทรงครรภ์หนีรอดไปได้แล้ว ระหกระเหินไปประสูติพระโอรสที่ต้นนิโครธหรือ ต้นไทร จึงตั้งชื่อบุตรว่า “ นิโครธ ” ครั้นพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงทราบ เรื่องราวของสามเณรนิโครธ ก็ทรงสลดพระทัย ยิ่งขึ้น ได้พระราชทานอุปถัมภ์สามเณรผู้เป็นพระ ราชนัดดาเป็นอย่างดี

8 ผลงานสำคัญ ๑. ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและทรงอุปถัมภ์การ ทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ๒. ทรงส่งสมณฑูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง ในและนอกชมพูทวีป รวม ๙ สาย ๓. ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างมหาวิหารเท่ากับ จำนวนพระธรรมขันธ์ของพระไตรปิฎก พร้อมกับได้ จารึกธรรมะที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่มีข้อความว่า “ เย ธัมมา เหตุปัปภะวา เตสัง เหตุง ตะถาคะโต เตสัญจะ โย นิโรโธ จะ เอวังวาที มหา สะมะโณ ” แปลว่า “ ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ พระ ตถาคตพุทธเจ้าตรัสเหตุนั้น และความดับของธรรม นั้นไว้แล้ว พระมหาสมณะ ( หมายถึงพระพุทธเจ้า ) ทรงมีหลักคำสอนอย่างนี้ ”

9 ๔. ทรงสร้างเสาศิลา จารึกตามสังเวชนีย สถานทุกแห่ง ทำให้ ชาวพุทธภายหลังได้ ค้นพบสถานที่สำคัญ เหล่านั้น ตลอดจนหัว เสาอโศกนั้นได้กลาย มาเป็นตราแผ่นดินของ ประเทศอินเดียปัจจุบัน

10 แบบอย่างในการดำเนินชีวิต ๑. มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่าง แรงกล้าจนถึงขั้นให้พระราชโอรส คือ มหินทะ และพระราชธิดาสังคมิตตาออกบวชใน พระพุทธศาสนา ๒. ทรงเปลี่ยนวิเทโศบายจากการเอาชนะ ศัตรูด้วยการทำสงครามมาเป็นการให้หลักธรรม คำสอน ๓. ทรงเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม เผย แผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา


ดาวน์โหลด ppt ชาวพุทธตัวอย่าง พระเจ้าอโศกมหาราช ประวัติเบื้องต้น พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นกษัตริย์ในรัชกาล ที่ ๓ แห่งราชวงศ์โมริยะ ทรงปราบดาภิเษกขึ้น ครองราชสมบัติในนครปาตลีบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google