งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนวังไกลกังวล 1 ครูธีระพล เข่งวา

3 เรื่อง หน้าที่ของชาว พุทธ 2 ครูธีระพล เข่งวา

4 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจหน้าที่ ชาวพุทธ สามารถปฏิบัติตน ตามหน้าที่ ชาวพุทธได้ เหมาะสม 3

5 ครูธีระพล เข่งวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาค เจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์ เอง 4

6 ครูธีระพล เข่งวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 5 ( กราบ )

7 ครูธีระพล เข่งวา สวากขาโต ภะคะวา ตา ธัมโม, พระธรรม เป็นธรรม ที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัส ไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการพระ ธรรม 6 ( กราบ )

8 ครูธีระพล เข่งวา สุปะฏิปันโน ภะ คะวะโต สาวะกะสังโฆ, สุปะฏิปันโน ภะ คะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติ ดีแล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ 7 ( กราบ )

9 ครูธีระพล เข่งวา หน้าที่ของชาวพุทธ 1.1 หน้าที่ของ พระภิกษุในการ ปฏิบัติตามหลัก พระธรรมวินัย และจริยาวัตรอย่าง เหมาะสม 8

10 ครูธีระพล เข่งวา กิจกรรมการเรียน การสอน 9  นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่องหน้าที่ ของพระสงฆ์  สรุปประเด็นสำคัญ และบันทึก ลงสมุด

11 วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง หน้าที่ของพระสงฆ์ วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง หน้าที่ของพระสงฆ์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ 10 ครูธีระพล เข่งวา

12 1.2 การปลูกจิตสำนึกด้าน การบำรุง รักษาและพุทธสถาน ให้เกิด ประโยชน์ 11

13 ครูธีระพล เข่งวา 1.3 การปฏิบัติตนตามพุทธ ปณิธาน 4 12 พุทธ ปณิธาน คือ ความตั้งพระทัยของ พระพุทธเจ้า

14 ครูธีระพล เข่งวา  การปฏิบัติตน ตาม พุทธปณิธาน คือ 13

15 ครูธีระพล เข่งวา 1. ศึกษาพระพุทธวจนะ ในพระ ไตรปิฎกให้เข้าใจ จะต้องปฏิบัติ ตามหลัก …….. 14  พหูสูต

16 ครูธีระพล เข่งวา ฟังมาก ฟังมาก จำได้ จำได้ คล่อง ปาก คล่อง ปาก หลัก พหูสูต 15 เจนใจ เจนใจ ประยุกต์ใ ช้ ประยุกต์ใ ช้

17 ครูธีระพล เข่งวา 2. เมื่อศึกษา พระพุทธศาสนาจน เป็นพหูสูตแล้วต้อง นำทฤษฎี ความรู้นั้นมา ปฏิบัติจนได้รับ ผลจาการปฏิบัติ 16

18 ครูธีระพล เข่งวา 3. เรียนรู้และปฏิบัติ ได้ตามที่รู้ และต้องสามารถ นำไปถ่าย และต้องสามารถ นำไปถ่าย ทอดให้คนอื่น เข้าใจด้วย ทอดให้คนอื่น เข้าใจด้วย 17

19 ครูธีระพล เข่งวา 4. คราวใดเกิด ( ปรัป วาท ) 18 ปรัปวาท คือ... การกล่าวร้าย เข้าใจผิด ต่อพระ ศาสนา

20 ครูธีระพล เข่งวา 4. คราวใดเกิด ( ปรัป วาท ) 19 พุทธศาสนิกชนพึงร่วมมือ ร่วมใจกัน แก้ไขให้ความเข้าใจผิด นั้นๆให้ลุล่วง ไปด้วยดี

21 ครูธีระพล เข่งวา 1.4 การศึกษาเรียนรู้ องค์ประกอบของ พระพุทธศาสนาเพื่อ ปฏิบัติและ เผยแผ่ 20 แนะนำให้รู้จัก พระพุทธศาสนาได้ แนะนำให้รู้จัก พระพุทธศาสนาได้ โดยอธิบายเรื่อง องค์ประกอบ 3 โดยอธิบายเรื่อง องค์ประกอบ 3 ประการของ พระพุทธศาสนา ประการของ พระพุทธศาสนา

22 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 21212121 ตนแล เป็นที่พึง ของตน ครูธีระพล เข่งวา

23 พบกันใหม่ เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ( ต่อ ) หน้าที่ชาวพุทธ ( ต่อ ) ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน 22222222


ดาวน์โหลด ppt วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google