งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : เหตุการณ์การก่อการร้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : เหตุการณ์การก่อการร้าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : เหตุการณ์การก่อการร้าย
1 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เหตุการณ์สำคัญของมนุษยชาติ เรื่อง : เหตุการณ์การก่อการร้าย วันที่ 11 กันยายน 2001 (ต่อ) ครูผู้สอน…. นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความรู้ ความเข้าใจใน เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบ ต่อสังคมโลก ครูธีระพล เข่งวา

3 กิจกรรมการเรียนการสอน
3 กิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-7 คน ชมเทปการวิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 สรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการชม นำเสนอหน้าชั้นเรียน(5 คะแนน) ครูธีระพล เข่งวา

4 4 ครูธีระพล เข่งวา

5 เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001
5 เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 ครูธีระพล เข่งวา

6 6 เวลา น. ครูธีระพล เข่งวา

7 7 เวลา น. ครูธีระพล เข่งวา

8 8 เวลา น. ครูธีระพล เข่งวา

9 9 เวลา น.: ประธานาธิบดี จอร์จดับเบิล ยู.บุช (George W.Bush) ประกาศแถลงการณ์ ครูธีระพล เข่งวา

10 10 เวลา น. ครูธีระพล เข่งวา

11 11 เวลา น. ครูธีระพล เข่งวา

12 ชมเทปการวิเคราะห์เหตุการณ์
12 ชมเทปการวิเคราะห์เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 นักเรียนตั้งใจชมพร้อมสรุปประเด็นสำคัญๆ ครูธีระพล เข่งวา

13 13 เทปบันทึกเหตุการณ์ 11 กันยายน ประกอบการศึกษาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ขอบคุณช่อง ITV

14 นักเรียนสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการชม เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001
14 นักเรียนสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการชม เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001

15 การก่อตั้งรัฐอิสราเอล การแทรกแซงภูมิภาค ตะวันออกกลาง
15 สาเหตุของเหตุการณ์ ระบบสังคมโลกโดยรวมที่สหรัฐฯ เป็นชาติอภิมหาอำนาจทุนนิยม อันดับหนึ่ง เข้าไปแผ่อิทธิพล แทรกแซง สนับสนุน การก่อตั้งรัฐอิสราเอล การแทรกแซงภูมิภาค ตะวันออกกลาง ครูธีระพล เข่งวา

16 1. ผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกา สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจตกต่ำ
16 ผลกระทบของเหตุการณ์ 1. ผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกา สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจตกต่ำ ขวัญกำลังใจตกต่ำ ครูธีระพล เข่งวา

17 1. ผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกา
17 ผลกระทบของเหตุการณ์ 1. ผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกา นโยบายปกครองประเทศเปลี่ยน แปลงไป นำผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ไปใช้ ในการสร้างความชอบธรรม ครูธีระพล เข่งวา

18 ประเทศต่างๆต้องดำเนินนโยบาย ต่างประเทศอย่างระมัดระวัง
18 ผลกระทบของเหตุการณ์ 2. ผลกระทบต่อสังคมโลก ประเทศต่างๆต้องดำเนินนโยบาย ต่างประเทศอย่างระมัดระวัง (ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ข้างสหรัฐฯ หรืออยู่ข้างฝ่ายก่อการร้าย) ครูธีระพล เข่งวา

19 1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์การก่อ วินาศกรรมวันที่ 11 กันยายน 2001
19 1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์การก่อ วินาศกรรมวันที่ 11 กันยายน 2001 ก. การเมือง ข. เศรษฐกิจ ค. วัฒนธรรม ง. ศาสนาและความเชื่อ ครูธีระพล เข่งวา

20 2. การก่อวินาศกรรม 11 ก.ย.2001 มีสาเหตุมาจากอะไร
2. การก่อวินาศกรรม 11 ก.ย มีสาเหตุมาจากอะไร ก. การคว่ำบาตรประเทศอิรัก ข. ความขัดแย้งระหว่างอาหรับ กับอิสราเอล ครูธีระพล เข่งวา

21 2. การก่อวินาศกรรม 11 ก.ย.2001 มีสาเหตุมาจากอะไร
21 2. การก่อวินาศกรรม 11 ก.ย มีสาเหตุมาจากอะไร ค. การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ง. ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียต ครูธีระพล เข่งวา

22 22 3. มูลเหตุจูงใจที่ทำให้อุซามะบินลาเดน เริ่มสนใจศาสนาและการเมืองคือ อะไร ก. เมื่อสหรัฐอเมริกาใช้กำลังทหาร เข้าทำสงครามอ่าวเปอร์เซีย ข. เมื่อชาติอาหรับต้องพ่ายแพ้ให้ แก่อิสราเอลในสงคราม 6 วัน ครูธีระพล เข่งวา

23 23 3. มูลเหตุจูงใจที่ทำให้อุซามะบินลาเดน เริ่มสนใจศาสนาและการเมืองคือ อะไร ค. ครอบครัวได้รับสัญญาการก่อ สร้างสุเหร่าแห่งใหม่ในนครเมกกะ ง. เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายหมด บทบาทในการคานอำนาจสหรัฐฯ ครูธีระพล เข่งวา

24 พบกันใหม่ เรื่อง : เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
24 พบกันใหม่ เรื่อง : เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : เหตุการณ์การก่อการร้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google