งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน …. นายธีระ พล เข่งวา 1 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เหตุการณ์สำคัญของ มนุษยชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน …. นายธีระ พล เข่งวา 1 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เหตุการณ์สำคัญของ มนุษยชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน …. นายธีระ พล เข่งวา 1 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เหตุการณ์สำคัญของ มนุษยชาติ

2 ครูธีระพล เข่งวา 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง มีความรู้ ความ เข้าใจใน เหตุการณ์สำคัญที่มี ผลกระทบ ต่อ สังคมโลก

3 ครูธีระพล เข่งวา 3 กิจกรรมการเรียน การสอน  ชมเทปการวิเคราะห์ ข่าว เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-7 คน สรุปประเด็นสำคัญที่ได้ จากการชม  นำเสนอหน้าชั้นเรียน (5 คะแนน )

4 4 ครูธีระพล เข่งวา

5 5 เหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน 2001 ครูธีระพล เข่งวา

6 6 เวลา 08.45 น. ครูธีระพล เข่งวา

7 7 เวลา 09.06 น. ครูธีระพล เข่งวา

8 8 เวลา 09.06 น. ครูธีระพล เข่งวา

9 9 เวลา 09.30 น.: ประธานาธิบดี จอร์จดับเบิล ยู. บุช (George W.Bush) ประกาศ แถลงการณ์ ครูธีระพล เข่งวา

10 1010 เวลา 09.40 น. ครูธีระพล เข่งวา

11 1 เวลา 09.40 น. ครูธีระพล เข่งวา

12 1212 นักเรียนตั้งใจ ชมพร้อมสรุป ประเด็นสำคัญๆ

13 1313 เทปบันทึกเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 ประกอบการศึกษาวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ส 43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ขอบคุณช่อง ITV

14 1414 นักเรียนสรุปประเด็นสำคัญที่ ได้จากการชม เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001

15 ครูธีระพล เข่งวา 1515 สาเหตุของ เหตุการณ์  ระบบสังคมโลก โดยรวมที่สหรัฐฯ เป็นชาติ อภิมหาอำนาจทุนนิยม อันดับหนึ่ง เข้าไปแผ่ อิทธิพล แทรกแซง สนับสนุน การก่อตั้งรัฐ อิสราเอล การแทรกแซง ภูมิภาค ตะวันออกกลาง

16 ครูธีระพล เข่งวา 1616 ผลกระทบของ เหตุการณ์ 1. ผลกระทบต่อ สหรัฐอเมริกา  สูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สิน  เศรษฐกิจตกต่ำ  ขวัญกำลังใจตกต่ำ

17 ครูธีระพล เข่งวา 1717 ผลกระทบของ เหตุการณ์ 1. ผลกระทบต่อ สหรัฐอเมริกา  นโยบายปกครอง ประเทศเปลี่ยน แปลงไป  นำผลของเหตุการณ์ ครั้งนี้ไปใช้ ในการสร้าง ความชอบธรรม

18 ครูธีระพล เข่งวา 1818 ผลกระทบของ เหตุการณ์ 2. ผลกระทบต่อ สังคมโลก  ประเทศต่างๆต้อง ดำเนินนโยบาย ต่างประเทศอย่าง ระมัดระวัง ( ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ ข้างสหรัฐฯ หรืออยู่ข้างฝ่ายก่อการ ร้าย )

19 ครูธีระพล เข่งวา 1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิด เหตุการณ์การก่อ วินาศกรรมวันที่ 11 กันยายน 2001 ก. การเมือง ข. เศรษฐกิจ ค. วัฒนธรรม ง. ศาสนาและ ความเชื่อ 1919

20 ครูธีระพล เข่งวา 2. การก่อวินาศกรรม 11 ก. ย.2001 มีสาเหตุมาจากอะไร ก. การคว่ำบาตร ประเทศอิรัก ข. ความขัดแย้ง ระหว่างอาหรับ กับอิสราเอล 2020

21 2. การก่อวินาศกรรม 11 ก. ย.2001 มีสาเหตุมาจากอะไร ค. การขยายอิทธิพล ของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ง. ความขัดแย้ง ระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียต 2121 ครูธีระพล เข่งวา

22 3. มูลเหตุจูงใจที่ทำให้อุ ซามะบินลาเดน เริ่มสนใจศาสนาและ การเมืองคือ อะไร ก. เมื่อสหรัฐอเมริกาใช้ กำลังทหาร เข้าทำสงครามอ่าว เปอร์เซีย ข. เมื่อชาติอาหรับต้อง พ่ายแพ้ให้ แก่อิสราเอลใน สงคราม 6 วัน 2 ครูธีระพล เข่งวา

23 3. มูลเหตุจูงใจที่ทำให้อุ ซามะบินลาเดน เริ่มสนใจศาสนาและ การเมืองคือ อะไร ค. ครอบครัวได้รับสัญญา การก่อ สร้างสุเหร่าแห่งใหม่ ในนครเมกกะ ง. เมื่อสหภาพโซเวียตล่ม สลายหมด บทบาทในการคาน อำนาจสหรัฐฯ 2323 ครูธีระพล เข่งวา

24 พบกัน ใหม่ 24 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : เครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน …. นายธีระ พล เข่งวา 1 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เหตุการณ์สำคัญของ มนุษยชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google