งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนพิธี ศาสนพิธี สำหรับ ชาวพุทธ. องค์ประกอบของ ศาสนา ๕ ประการ ๑. ศาสดา คือผู้ก่อตั้ง ศาสนา ๒. ศาสนธรรม คือ หลักธรรมคำสอน ๓. ศาสนิกหรือสาวก คือผู้ ปฏิบัติตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนพิธี ศาสนพิธี สำหรับ ชาวพุทธ. องค์ประกอบของ ศาสนา ๕ ประการ ๑. ศาสดา คือผู้ก่อตั้ง ศาสนา ๒. ศาสนธรรม คือ หลักธรรมคำสอน ๓. ศาสนิกหรือสาวก คือผู้ ปฏิบัติตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนพิธี ศาสนพิธี สำหรับ ชาวพุทธ

2 องค์ประกอบของ ศาสนา ๕ ประการ ๑. ศาสดา คือผู้ก่อตั้ง ศาสนา ๒. ศาสนธรรม คือ หลักธรรมคำสอน ๓. ศาสนิกหรือสาวก คือผู้ ปฏิบัติตาม ๔. ศาสนสถานหรือศาสน วัตถุ ๕. ศาสนพิธี คือพิธีกรรม ทางศาสนา

3 ศาสนพิธี คือระเบียบ แบบ แผน แบบอย่าง ที่ปฏิบัติในศาสนา โดยเฉพาะใน พระพุทธศาสนา ประโยชน์ของศาสนพิธี ศาสนพิธีที่ถูกต้องทำให้พิธีมี ความเรียบร้อย งดงามเป็นการ เพิ่มพูนศรัทธาปสาทะของผู้ที่ได้ พบเห็น เป็นเครื่องแสดง เกียรติยศของเจ้าภาพและ ผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งยังเป็นการรักษา วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ ชาติไว้

4 ประเภท ของศาสนพิธี ทาง พระพุทธศาส นา

5 ๑. กุศลพิธี เป็นพิธีกรรมที่เนื่องด้วยการ อบรมความดีงามทาง พระพุทธศาสนาเฉพาะตัว บุคคล * การแสดงตนเป็นพุทธมาม กะ * การเวียนเทียนในวัน สำคัญทาง พระพุทธศาสนา * การรักษาศีลต่าง ๆ

6 ๒. บุญพิธี พิธีทำบุญ เป็นประเพณี ในครอบครัว ในสังคม เกี่ยวเนื่องกับ การดำเนินชีวิต * พิธีทำบุญงาน มงคล * พิธีทำบุญงานอวมงคล

7 ๓. ทานพิธี พิธีถวายทานต่างๆ * ปาฏิบุคลิกทาน * สังฆทาน * การถวายกฐิน ผ้าป่า ผ้า อาบน้ำฝนและอื่น ๆ

8 ๔. ปกิณกพิธี พิธีเบ็ดเตล็ด เป็นมารยาท และวิธีปฏิบัติ ศาสนพิธี * วิธีตั้งโต๊ะหมู่บูชาและจัด อาสนะสงฆ์ * วิธีวงด้ายสายสิญจน์ * วิธีจุดธูปเทียน * วิธีแสดงความเคารพพระ

9 * วิธีประเคนของพระ * วิธีทอดผ้าบังสุกุล * วิธีทำหนังสืออาราธนา และใบปวารณา * วิธี อาราธนาศีล อาราธนา พระปริตร อาราธนาธรรม * วิธีกรวดน้ำ ฯลฯ

10 งานพระราช พิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี

11 งานพระราชพิธี เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นประจำปี เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระ ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรืองานที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็น กรณีพิเศษ เช่น พระราชพิธี อภิเษกสมรส พระราชพิธี สมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

12 งานพระราชกุศล เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล งานพระราชกุศลบางงาน ต่อเนื่องกับงานพระราชพิธี เช่น พระราชกุศล มาฆบูชา พราะราชกุศล ทักษิณานุประทานพระบรม อัฐิสมเด็จพระบรมราช บุพการี พระราชกุศลทรง บาตร

13 งานรัฐพิธี เป็นงานพิธีที่รัฐบาลหรือทาง ราชการจัดขึ้นเป็นประจำปี โดยกราบทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน ประกอบพิธี เช่นรัฐพิธีที่ระลึก วันจักรี รัฐพิธีฉลองวัน พระราชทานรัฐธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันทรงรับเข้าเป็นงาน พระราชพิธี

14 งานทั้ง ๓ นี้ จะมี หมายกำหนดการ ทุกงาน การนิมนต์พระสงฆ์ และ การปฏิบัติศาสนพิธี เป็น หน้าที่ของฝ่ายพิธี กรม ศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม โดยปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักพระราชวัง

15 คำที่ เกี่ยวเนื่อ งกับพิธี

16 พิธีกร * ผู้ดำเนินการในพิธี หรือ ผู้ดำเนินรายการ * ผู้รับผิดชอบในด้านพิธี การ * ผู้ประสาน ควบคุม และ กำกับรายการให้เป็นไป ตามกำหนดการที่วางไว้

17 พิธีกรรม * การประกอบพิธีใน งานต่างๆ * การบูชา

18 พิธีการ ขั้นตอนของพิธีที่กำหนดไว้ ตามลำดับ ใน กำหนดการตั้งแต่เริ่มพิธีจน จบพิธี

19

20 สุ จิ ปุ ลิ ฟังให้หมด จด ให้มาก ปากต้องไว ใจ ต้องคิด เส้นทางนักปราชญ์

21 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ศาสนพิธี ศาสนพิธี สำหรับ ชาวพุทธ. องค์ประกอบของ ศาสนา ๕ ประการ ๑. ศาสดา คือผู้ก่อตั้ง ศาสนา ๒. ศาสนธรรม คือ หลักธรรมคำสอน ๓. ศาสนิกหรือสาวก คือผู้ ปฏิบัติตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google