งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎแห่งกรรม = คือ อะไร ? กรรมคืออะไร ?, มี จริงหรือไม่ ? มีกี่ชนิด ?, ให้ ผลได้อย่างไร ? เพราะเหตุใดกรรมจึง ให้ผลต่างกัน ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎแห่งกรรม = คือ อะไร ? กรรมคืออะไร ?, มี จริงหรือไม่ ? มีกี่ชนิด ?, ให้ ผลได้อย่างไร ? เพราะเหตุใดกรรมจึง ให้ผลต่างกัน ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎแห่งกรรม = คือ อะไร ? กรรมคืออะไร ?, มี จริงหรือไม่ ? มีกี่ชนิด ?, ให้ ผลได้อย่างไร ? เพราะเหตุใดกรรมจึง ให้ผลต่างกัน ?

2 กฎแห่งกรรม เป็นหลักธรรมที่สำคัญของ พระพุทธศาสนาเป็น คุณลักษณะ พิเศษของ พระพุทธศาสนาที่ทำให้ พระพุทธศาสนา แตกต่างกับศาสนาอื่น

3 สิ่งที่ควรเชื่อ ๔ ประการ ชาวพุทธควรมีความศรัทธา หรือความเชื่อ ๔ ประการคือ ๑. ตถาคตโพธิสัทธา - เชื่อในการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า ๒. กัมมสัทธา - เชื่อว่ากรรมมีจริง ๓. วิปากสัทธา - เชื่อผลของกรรม ๔. กัมมัสสกตาสัทธา - เชื่อว่าสัตว์มีกรรม เป็นของๆตน

4 กาลามสูตร ๑. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามๆกันมา ๒. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะนับถือสืบต่อกันมา ๓. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ ๔. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีอ้างไว้ในตำรา ๕. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเหตุผลทางตรรกะ

5 ๖. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะ สรุปจาก ข้อเท็จจริงที่ ปรากฏ ๗. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะ คิดตรอง ตามอาการที่ ปรากฏ ๘. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะ เข้ากับ ความเห็นของตน

6 ๙. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะรูป ลักษณะน่าเชื่อถือ ๑๐. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะ เห็นว่า ผู้พูดเป็นครูของเรา

7 “ ต่อเมื่อใดรู้ด้วยใจ ว่าธรรม เหล่านี้เป็นอกุศล หรือกุศล มีโทษหรือไม่มีโทษ เป็นต้นแล้วจึงควร ละ หรือถือปฏิบัติตาม ”

8 การฟังที่ฉลาด อย่าพึ่งเชื่อ อย่าพึ่งปฏิเสธ

9 จดจำ ศึกษา, ค้นคว้า หาข้อมูล, เหตุผล

10 ปฏิบัติ, ทดลอง จนรู้ว่าอะไรถูกอะไร ผิด

11 กฎแห่งกรรม กฎแห่งความจริง ของชีวิต กฎของธรรมชาติ

12 เครื่องมือทำกรรม มี ๓ ทางคือ ๑.กายกรรม = กระทำทางกาย ๒.วจีกรรม = กระทำทางวาจา ๓.มโนกรรม = กระทำทางใจ

13 กรรม มี ๓ ตามคุณภาพ คือ ๑. กุศลกรรม คือ กรรมดี ๒. อกุศลกรรม คือ กรรมชั่ว ๓. อัพยากตกรรม คือ กรรมกลางๆ

14 ชนิดของกรรมมี ๑๒ คือแบ่งกรรมออกเป็น ๑๒ ชนิด ตามหน้าที่ และลำดับ การให้ผล - กรรมแบ่งเป็น ๔ ตาม หน้าที่ - กรรมแบ่งเป็น ๔ ตามลำดับการให้ผล - กรรมแบ่งเป็น ๔ ตาม เวลาให้ผล

15 กรรมแบ่งเป็น๔ ตามหน้าที่ ๑.ชนกกรรม คือกรรมนำ เกิด ๒.อุปถัมภกกรรม คือ กรรมสนับสนุน ๓.อุปปีฬกกรรม คือกรรม มาเบียดเบียน ๔.อุปฆาตกกรรม คือกรรม ตัดรอน

16 กรรมแบ่งเป็น ๔ ตามลำดับการให้ผล ๑.ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในชาตินี้ ๒. อุปปัชชเวธนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า ๓. อปราปรเวทนียกรรม คือ กรรมในภพต่อๆไป ๔. อโหสิกรรม คือกรรมที่ไม่ ให้ผล

17 กรรมแบ่งเป็น ๔ ตามเวลาให้ผล ๑. ครุกรรม คือกรรมหนัก มี ๒ ฝ่ายคือ - ฝ่ายกุศล ได้แก่ สมาบัติ ๘ ( รูป ฌาน ๔, อรูปฌาน ๔ ) - ฝ่ายอกุศล ได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ คือ ( ๑. ฆ่าบิดา, ๒. ฆ่ามารดา, ๓. ฆ่าพระอรหันต์, ๔. ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห้อ พระโลหิต, ๕. ทำสงฆ์ให้แตกแยกกัน )

18 ๒. อาจิณณกรรม คือกรรมที่ ทำด้วยความเคยชิน ๓. อาสันนกรรม คือกรรมที่ กระทำตอนใกล้ตาย ๔. กตัตตากรรม คือกรรมสัก แต่ว่ากระทำ

19 ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ลักทรัพย์ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่โลภ เห็นชอบ ไม่พยาบาท ไม่พูด เท็จ

20 ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ฆ่าสัตว์ พูดปด พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ โลภอยากได้ของเขา พยาบาทปองร้าย เห็นผิดจากธรรม

21 ผลกรรม ๗ คู่ “ สุภ สูตร ” ๑. อายุน้อย เพราะ ไม่ฆ่าสัตว์ ๒. โรคน้อย เพราะ ใจเย็นเมตตา ๓. ผิวงาม เพราะ ไม่โกรธ

22 ๔. มียศบริวาร เพราะยินดีต่อผู้อื่น ๕. มีสมบัติมาก เพราะไม่ตระหนี่ ๖. เกิดในตระกูลสูง เพราะไม่กระด้าง ถือตัว ๗. ฉลาด เพราะคบนักปราชญ์


ดาวน์โหลด ppt กฎแห่งกรรม = คือ อะไร ? กรรมคืออะไร ?, มี จริงหรือไม่ ? มีกี่ชนิด ?, ให้ ผลได้อย่างไร ? เพราะเหตุใดกรรมจึง ให้ผลต่างกัน ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google