งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรรมคืออะไร ?, มีจริงหรือไม่ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรรมคืออะไร ?, มีจริงหรือไม่ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรรมคืออะไร ?, มีจริงหรือไม่ ?
กฎแห่งกรรม = คืออะไร? กรรมคืออะไร ?, มีจริงหรือไม่ ? มีกี่ชนิด ? , ให้ผลได้อย่างไร ? เพราะเหตุใดกรรมจึงให้ผลต่างกัน ?

2 กฎแห่งกรรม เป็นหลักธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นคุณลักษณะ
พิเศษของพระพุทธศาสนาที่ทำให้พระพุทธศาสนา แตกต่างกับศาสนาอื่น

3 สิ่งที่ควรเชื่อ ๔ ประการ ชาวพุทธควรมีความศรัทธาหรือความเชื่อ
๔ ประการคือ ๑.ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒.กัมมสัทธา เชื่อว่ากรรมมีจริง ๓.วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม ๔.กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของๆตน

4 ๑.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามๆกันมา
กาลามสูตร ๑.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามๆกันมา ๒.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะนับถือสืบต่อกันมา ๓.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ ๔.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีอ้างไว้ในตำรา ๕.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเหตุผลทางตรรกะ

5 ๖.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะสรุปจาก
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ๗.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะคิดตรอง ตามอาการที่ปรากฏ ๘.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเข้ากับ ความเห็นของตน

6 ๙.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะรูป
ลักษณะน่าเชื่อถือ ๑๐.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่า ผู้พูดเป็นครูของเรา

7 “ ต่อเมื่อใดรู้ด้วยใจว่าธรรม เหล่านี้เป็นอกุศลหรือกุศล
มีโทษหรือไม่มีโทษ เป็นต้นแล้วจึงควรละ หรือถือปฏิบัติตาม ”

8 การฟังที่ฉลาด อย่าพึ่งเชื่อ อย่าพึ่งปฏิเสธ

9 จดจำ ศึกษา,ค้นคว้า หาข้อมูล,เหตุผล

10 จนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
ปฏิบัติ,ทดลอง จนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

11 กฎแห่งความจริงของชีวิต
กฎแห่งกรรม กฎแห่งความจริงของชีวิต กฎของธรรมชาติ

12 เครื่องมือทำกรรม มี ๓ ทางคือ กายกรรม = กระทำทางกาย วจีกรรม = กระทำทางวาจา มโนกรรม = กระทำทางใจ

13 กรรม มี ๓ ตามคุณภาพคือ ๑.กุศลกรรม คือ กรรมดี ๒.อกุศลกรรม คือ กรรมชั่ว
๓.อัพยากตกรรม คือ กรรมกลางๆ

14 ชนิดของกรรมมี ๑๒ คือแบ่งกรรมออกเป็น ๑๒ ชนิด
ตามหน้าที่ และลำดับการให้ผล -กรรมแบ่งเป็น ๔ ตามหน้าที่ -กรรมแบ่งเป็น ๔ ตามลำดับการให้ผล -กรรมแบ่งเป็น ๔ ตามเวลาให้ผล

15 กรรมแบ่งเป็น๔ ตามหน้าที่
ชนกกรรม คือกรรมนำเกิด อุปถัมภกกรรม คือกรรมสนับสนุน อุปปีฬกกรรม คือกรรมมาเบียดเบียน อุปฆาตกกรรม คือกรรมตัดรอน

16 กรรมแบ่งเป็น ๔ ตามลำดับการให้ผล
ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม คือกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ ๒.อุปปัชชเวธนียกรรม คือกรรมที่ให้ผลในชาติหน้า ๓.อปราปรเวทนียกรรม คือกรรมในภพต่อๆไป ๔.อโหสิกรรม คือกรรมที่ไม่ให้ผล

17 กรรมแบ่งเป็น ๔ ตามเวลาให้ผล ๑.ครุกรรม คือกรรมหนัก มี ๒ ฝ่ายคือ
๑.ครุกรรม คือกรรมหนัก มี ๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายกุศล ได้แก่ สมาบัติ ๘ (รูปฌาน ๔ , อรูปฌาน ๔) ฝ่ายอกุศล ได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ คือ (๑.ฆ่าบิดา , ๒.ฆ่ามารดา, ๓.ฆ่าพระอรหันต์, ๔.ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต , ๕.ทำสงฆ์ให้แตกแยกกัน)

18 ๒. อาจิณณกรรม คือกรรมที่ทำด้วยความเคยชิน
๓. อาสันนกรรม คือกรรมที่กระทำตอนใกล้ตาย ๔. กตัตตากรรม คือกรรมสักแต่ว่ากระทำ

19

20

21 ผลกรรม ๗ คู่ “สุภสูตร” ๑.อายุน้อย เพราะไม่ฆ่าสัตว์ ๒.โรคน้อย เพราะใจเย็นเมตตา ๓.ผิวงาม เพราะไม่โกรธ

22 ๔.มียศบริวาร เพราะยินดีต่อผู้อื่น
๕.มีสมบัติมาก เพราะไม่ตระหนี่ ๖.เกิดในตระกูลสูง เพราะไม่กระด้าง ถือตัว ๗.ฉลาด เพราะคบนักปราชญ์


ดาวน์โหลด ppt กรรมคืออะไร ?, มีจริงหรือไม่ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google