งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 1 พระอุบาลี ประวัติเบื้องต้น พระอุบาลีเถระเป็น ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ บิดามารดา เป็นใครไม่ปรากฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 1 พระอุบาลี ประวัติเบื้องต้น พระอุบาลีเถระเป็น ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ บิดามารดา เป็นใครไม่ปรากฏ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 1 พระอุบาลี ประวัติเบื้องต้น พระอุบาลีเถระเป็น ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ บิดามารดา เป็นใครไม่ปรากฏ ก่อนออก บวชท่านทำหน้าที่เป็นกัลบก คือช่างตัดผมของเจ้าชาย ศากยะ

2 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 2 พระอุบาลี ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ และพระประยูรญาติที่เมืองกบิลพัสดุ์ เจ้าชายแห่งราชวงค์ ศากยะ ๖ พระองค์คือ ภัททิยะ อนุรุทธะ อานนท์ ภคุ กิ มพิละ และเทวทัต ได้พร้อมใจกันออกบวช ขณะที่เจ้าชายทั้ง ๖ เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้น มีข้าราชบริพารตามส่งเสด็จ เป็นจำนวนมาก เมื่อเสด็จไปถึงชายแดนของแคว้นสักกะ เจ้าชายศากยะทั้ง ๖ ก็รับสั่งให้ข้าราชบริพารกลับเมือง กบิลพัสดุ์ คงเหลือแต่อุบาลีตามเสด็จเพียงคนเดียว

3 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 3 พระอุบาลี และเมื่อเดินทางต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง เจ้าชายศากยะทั้ง ๖ ก็ทรงปลดเปลื้องทรัพย์สินและของมีค่าของพระองค์รวมกัน แล้วใช้ผ้าห่อรวมกันแล้วทรงมอบให้แก่อุบาลี พร้อมกับ รับสั่งว่าให้อุบาลีเดินทางกลับเมืองไปเสีย อุบาลีไม่อาจขัด รับสั่งได้ จึงจำใจรับเอาห่อของมีค่านั้นแล้วเดินทางกลับ เมื่อเดินทางกลับไปได้ไม่ไกลนัก อุบาลีฉุกคิดขึ้นว่า เมื่อตน กลับไปถึงเมืองกบิลพัสดุ์ พระราชบิดา พระราชมารดาของ เจ้าชายทั้ง ๖ พระองค์อาจจะทรงคิดว่าตนลอบปลงพระ ชนม์เจ้าชายศากยะทั้ง ๖ พระองค์แล้วยึดเอาของมีค่า กลับมา

4 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 4 พระอุบาลี เมื่อเป็นเช่นนั้น ตนเองย่อมจะต้องได้รับโทษ อีกทั้งท่านคิด ขึ้นได้ว่าเจ้าชายศากยะทั้ง ๖ ได้ทรงสละของมีค่าได้ ง่ายดายเหมือนกับถ่มน้ำลายเพื่อเสด็จออกบวช เมื่อเป็น เช่นนั้นเหตุใด ท่านจึงจะต้องไปรับเอาสิ่งของมีค่าเหล่านั้น เล่า เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้ว ในที่สุดอุบาลีก็ได้นำห่อของมีค่าไป ผูกแขวนไว้ที่กิ่งไม้ริมทางแล้วรีบเดินทางย้อนกลับไปจนทัน เจ้าชายทั้ง ๖

5 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 5 พระอุบาลี การบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เมื่อเจ้าชายศากยะทั้ง ๖ พร้อมด้วยอุบาลีได้เข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าและกราบทูลขอบวชนั้น พระพุทธเจ้าทรง ทราบดีว่า โดยปกติเจ้าศากยะจะถือตัว และไม่ยอมทำ ความเคารพใครง่าย ๆ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงให้อุบาลีบวช ก่อน ต่อจากนั้นจึงให้เจ้าชายศากยะบวช การที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ เพราะมีพระ ประสงค์จะให้เจ้าชายศากยะได้ทำความเคารพพระอุบาลี เพื่อทำลายความถือตัว เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ พระเรื่องการทำความเคารพกันตามลำดับพรรษา กล่าวคือ ผู้มีพรรษาน้อยทำความเคารพผู้มีพรรษามาก

6 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 6 พระอุบาลี ในกรณีที่บวชวันเดียวกัน ใครเข้าบวชก่อน ผู้เข้าบวช ภายหลังจะต้องเคารพผู้บวชก่อนนั้น หลังจากบวชแล้วได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และ ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน พระภัททิยะ พระอนุ รุทธะ พระภคุ และพระกิมพิละ ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ คงเหลือแต่พระอานนท์ พระเทวทัต และพระอุบาลีที่ยังไม่ สามารถบำเพ็ญเพียรให้บรรลุธรรมได้

7 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 7 พระอุบาลี ด้วยความที่พระอุบาลีต้องการจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ ท่านจึงได้เรียนกรรมฐานแล้วกราบทูลลาพระพุทธเจ้า เพื่อ จะเดินทางไปแสวงหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม แต่ พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้ท่านอยู่ปฏิบัติธรรมในสำนัก ของพระองค์ เพราะจะทำให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมด้วย ซึ่งท่านก็เชื่อฟังพำนัก บำเพ็ญเพียรพร้อมกับศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสำนักของ พระพุทธเจ้าอยู่ จน กระทั่งในที่สุดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ พร้อมกับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพระวินัย

8 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 8 พระอุบาลี ผลงานสำคัญ พระอุบาลีเถระมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ท่านมี ความชำนาญพิเศษในพระวินัย และมีผลงานที่เกี่ยวกับ ความชำนาญของท่านที่ควรนำมากล่าวถึง ๓ ประการ คือ ๑. การวินิจฉัยอธิกรณ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ท่าน วินิจฉัยอธิกรณ์ ( ตัดสินคดี ) ๓ เรื่อง คือ เรื่องของพระภา รุกัจฉกะ เรื่องของพระอัชชุกะ และเรื่องของภิกษุณีมารดา ของพระกุมารกัสสปะ

9 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 9 พระอุบาลี ๒. ท่านได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสงฆ์ให้เป็นผู้ตอบ ปัญหาพระวินัยในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ หลัง พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๓ เดือน ซึ่งท่าน ได้รับหน้าที่นั้นโดยการรวบรวมพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรง บัญญัติไว้ในที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มาจัดไว้เป็น หมวดหมู่จนปรากฏเป็น “ พระวินัยปิฎก ” ให้เราได้ศึกษามา จนทุกวันนี้

10 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 10 พระอุบาลี ๓. พระอุบาลีเถระได้สอนพระวินัยให้บรรดาสัทธิวิหาริกของ ท่านทรงจำสืบต่อกันมา เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นอย่างมาก จนถึงการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ในรัชสมัย ของพระเจ้าอโศกมหาราช การที่พระพุทธศาสนาอยู่ได้จนตราบเท่าทุกวันนี้ นับได้ว่า พระอุบาลีมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการอบรมสั่งสอน ศิษย์ให้รับภาระสืบทอดสายพระวินัย

11 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 11 พระอุบาลี แบบอย่างในการดำเนินชีวิต พระอุบาลีเถระ มีแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้คือ ๑. เป็นผู้มีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อเจ้านายเป็น อย่างยิ่ง เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เย่อหยิ่ง ๒. เป็นผู้มีความทรงจำเชี่ยวชาญในหลักพระวินัยเป็น อย่างยิ่ง จนได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้เลิศ ในทางวินัย เป็นแบบอย่างของการพัฒนาตนเองให้มี ความสามารถรอบรู้เป็นที่ยอมรับ และได้รับการยกย่อง สรรเสริญจากบุคคลอื่นได้

12 ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 12 พระอุบาลี ๓. เป็นกำลังสำคัญในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ร่วมกับพระ มหากัสสปะเถระ และพระอรหันต์อื่น ๆ รวม ๕๐๐ รูป หลังจากนั้นก็ได้สั่งสอนสัทธิวิหาริกของท่านให้ทรงจำพระ วินัยสืบกันมาเป็นทอด ๆ จนถึงการสังคายนาครั้งที่ ๓ ศิษย์สายของท่านก็ได้เป็นหลักในการสังคายนา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์สวนวาง www.watsuanvang.com 1 พระอุบาลี ประวัติเบื้องต้น พระอุบาลีเถระเป็น ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ บิดามารดา เป็นใครไม่ปรากฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google