งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานตามคำมั่นการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานตามคำมั่นการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานตามคำมั่นการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดและ ยกระดับ คุณภาพบริการ สู่สากล โครงการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการ สุขภาพภาครัฐ

2 กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการ สุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 4 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน วิศวกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุข กิจกรรมย่อยที่ 3 : พัฒนาการจัดการด้านวิศวกรรม การแพทย์ในโรงพยาบาล การดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

3 หลักสูตรที่ 2 ถึงหลักสูตรที่ 5 รอดำเนินการในไตรมาสที่ 2 – 4 หลักสูตรที่ 2 : ฝึกอบรมการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล - ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป้าหมาย 100 แห่ง ( เข้าร่วมอบรม 86 แห่ง รวม 177 คน ) ส่วนที่ 1 ( สำหรับบุคลากรสถานบริการ สุขภาพ )

4 กิจกรรมย่อยที่ 3 : พัฒนาการจัดการด้าน วิศวกรรมการแพทย์ ในโรงพยาบาล ให้กับสถานบริการสุขภาพ รวม 5 หลักสูตร หลักสูตรที่ 2 ถึงหลักสูตรที่ 5 รอดำเนินการในไตรมาสที่ 2 – 4 หลักสูตรที่ 1 : การบริหารจัดการระบบ วิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล - ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 255 เป้าหมาย 100 แห่ง ( เข้าร่วมอบรม 86 แห่ง รวม 177 คน ) ส่วนที่ 1 ( สำหรับบุคลากรสถานบริการ สุขภาพ )

5 กิจกรรมย่อยที่ 4 : พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์และ สาธารณสุข รวม 11 หลักสูตร หลักสูตรที่ 2 : พัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของเครื่องมือ แพทย์ เป้าหมาย 30 คน - ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 ( ผู้เข้ารับการอบรม 32 คน ) หลักสูตรที่ 1 : การให้ความรู้การ ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน วิศวกรรมการแพทย์ เป้าหมาย 30 คน - ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2555 ( ผู้เข้ารับการอบรม 32 คน ) ส่วนที่ 2 ( สำหรับบุคลากรของกอง วิศวกรรมการแพทย์ )

6 หลักสูตรที่ 3 : พัฒนาระบบวิศวกรรมสื่อสาร ให้กับสถานบริการสุขภาพ ( เป้าหมาย 25 คน ) - ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2556 ณ กองวิศวกรรมการแพทย์ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 29 คน หลักสูตรที่ 4 : การปฏิบัติงานด้านการสอบ เทียบเครื่องมือแพทย์ ( เป้าหมาย 30 คน ) - ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2555 ณ กองวิศวกรรมการแพทย์ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 32 คน

7 หลักสูตรที่ 5 : ฝึกอบรมด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยในโรงพยาบาล ( เป้าหมาย 30 คน ) - ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2555 ณ กองวิศวกรรมการแพทย์ ผู้เข้าร่วม อบรม 30 คน เหลือหลักสูตรการอบรมอีกตามแผน อีก 6 หลักสูตร : โดยจะดำเนินการในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 หลักสูตรเพิ่มเติม : โครงการควบคุม กำกับระบบสื่อสารเรื่องการมี การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่สำหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ( เป้าหมาย 100 คน ) - ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2556 ณ จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมอบรม 128 คน

8 ส่วนที่ 3 : ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการมอบหมาย รวม 8 กิจกรรม 1. ดำเนินการจัดทำใบประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ ความถี่ จำนวน 22 ฉบับ 2. ดำเนินการจัดทำบัตร ( ใบอนุญาต ) พนักงานวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ จำนวน 144 ฉบับ 3. ร่วมเป็นวิทยากร จำนวน 4 ครั้ง 4. จัดอุปกรณ์โสต ฯ ในการประชุม ตามที่ ได้รับการร้องขอ

9 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานตามคำมั่นการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google