งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ ออกแบบของ ADDIE model. หลักการออกแบบของ ADDIE model มีขั้นตอ ดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysi 2. ขั้นการออกแบบ Design 3. ขั้นการพัฒนา Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ ออกแบบของ ADDIE model. หลักการออกแบบของ ADDIE model มีขั้นตอ ดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysi 2. ขั้นการออกแบบ Design 3. ขั้นการพัฒนา Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการ ออกแบบของ ADDIE model

2 หลักการออกแบบของ ADDIE model มีขั้นตอ ดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysi 2. ขั้นการออกแบบ Design 3. ขั้นการพัฒนา Development 4. ขั้นการ นำไปใช้ Implementation 5. ขั้นการ ประเมินผล Evaluation

3 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละ ส่วน ดังนี้ 1. การกำหนดหัวเรื่องและ วัตถุประสงค์ทั่วไป 2. การวิเคราะห์ผู้เรียน 3. การวิเคราะห์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4. การวิเคราะห์เนื้อหา

4 2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การออกแบบ Courseware ( การออกแบบ บทเรียนซึ่งจะประกอบด้วยส่วน ต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์พฤติกรรม เนื้อหาแบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) สื่อ กิจกรรม วิธีการ นำเสนอ และแบบทดสอบหล บทเรียน (Post-test)

5 2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบท ดำเนินเรื่อง (Storyboard)( ขั้นตอนการ เขียนผังงานและสตอรี่บอร์ดของ อลาส ซี่ ) 3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพื้นที่ของจอภาพเพื่อ ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา ภาพ และ ส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณามี ดังนี้ 1. การกำหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 2. การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพ ในการนำเสนอ 3. การเลือกรูปแบบและขนาดของ ตัวอักษรทั้ง 4. การกำหนดสี ได้แก่ สีของ ตัวอักษร (Font Color), สีของฉากหลัง (Background), สีของส่วนอื่นๆ 5. การกำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่ง อำนวยความสะดวกในการใช้บทเรียน 2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบท ดำเนินเรื่อง (Storyboard)( ขั้นตอนการ เขียนผังงานและสตอรี่บอร์ดของ อลาส ซี่ ) 3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพื้นที่ของจอภาพเพื่อ ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา ภาพ และ ส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณามี ดังนี้ 1. การกำหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 2. การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพ ในการนำเสนอ 3. การเลือกรูปแบบและขนาดของ ตัวอักษรทั้ง 4. การกำหนดสี ได้แก่ สีของ ตัวอักษร (Font Color), สีของฉากหลัง (Background), สีของส่วนอื่นๆ 5. การกำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่ง อำนวยความสะดวกในการใช้บทเรียน

6 ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การเตรียมการ การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบดังนี้ 1.1 การเตรียมข้อความ 1.2 การเตรียมภาพ 1.3 การเตรียมเสียง 1.4 การเตรียมโปรแกรมจัดการ บทเรียน ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การเตรียมการ การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบดังนี้ 1.1 การเตรียมข้อความ 1.2 การเตรียมภาพ 1.3 การเตรียมเสียง 1.4 การเตรียมโปรแกรมจัดการ บทเรียน 3. ขั้นตอนการพัฒนา (Develop)

7 2. การสร้างบทเรียน หลังจากได้ เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และ ส่วนอื่น เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไป เป็นการสร้างบทเรียนโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3. การสร้างเอกสารประกอบการ เรียน หลังจากสร้างบทเรียน เสร็จสิ้นแล้วในขั้นต่อไปเป็นการ ตรวจสอบและทดสอบ 2. การสร้างบทเรียน หลังจากได้ เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และ ส่วนอื่น เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไป เป็นการสร้างบทเรียนโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3. การสร้างเอกสารประกอบการ เรียน หลังจากสร้างบทเรียน เสร็จสิ้นแล้วในขั้นต่อไปเป็นการ ตรวจสอบและทดสอบ

8 4. ขั้นตอนการนำไปใช้ (Implement) การนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มากมาย เพื่อตรวจสอบความ เหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น หลังจากนั้น จึงทำการปรับปรุง แก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหา ประสิทธิภาพของบทเรียน และ นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ เหมาะสมและประสิทธิภาพ

9 5. ขั้นตอนการ ประเมินผล (Evaluate) การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบ กับการเรียนการสอนแบบปกติ โดย แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เรียนด้วย บทเรียน ที่สร้างขึ้น 1 กลุ่ม และเรียน ด้วยการสอนปกติอีก 1 กลุ่ม หลังจาก นั้นจึงให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ทำ แบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผล คะแนนที่ได้ สรุปเป็นประสิทธิภาพของ บทเรียน

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล http://www.thaiedresearch.org/thaie d/index.php?q=thaied_results&- table=thaied_results&- action=browse&-cursor=102&- skip=90&-limit=30&-mode=list&- recordid=thaied_results%3Fid%3D8 762 http://www.thaiedresearch.org/thaie d/index.php?q=thaied_results&- table=thaied_results&- action=browse&-cursor=102&- skip=90&-limit=30&-mode=list&- recordid=thaied_results%3Fid%3D8 762 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล http://www.thaiedresearch.org/thaie d/index.php?q=thaied_results&- table=thaied_results&- action=browse&-cursor=102&- skip=90&-limit=30&-mode=list&- recordid=thaied_results%3Fid%3D8 762 http://www.thaiedresearch.org/thaie d/index.php?q=thaied_results&- table=thaied_results&- action=browse&-cursor=102&- skip=90&-limit=30&-mode=list&- recordid=thaied_results%3Fid%3D8 762

21 นางสาวนันทิชา พนาผดุงธรรม รหัส 541121211 โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ นางสาวนันทิชา พนาผดุงธรรม รหัส 541121211 โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt หลักการ ออกแบบของ ADDIE model. หลักการออกแบบของ ADDIE model มีขั้นตอ ดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysi 2. ขั้นการออกแบบ Design 3. ขั้นการพัฒนา Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google