งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ทางการตลาด Marketing Function หน้าที่ทางการตลาด เป็นกิจกรรมทางการตลาดด้านต่างๆ 1. หน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า 2. การวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ทางการตลาด Marketing Function หน้าที่ทางการตลาด เป็นกิจกรรมทางการตลาดด้านต่างๆ 1. หน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า 2. การวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน้าที่ทางการตลาด Marketing Function

3 หน้าที่ทางการตลาด เป็นกิจกรรมทางการตลาดด้านต่างๆ 1. หน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า 2. การวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. การซื้อ 4. การขาย 5. การจัดมาตรฐานและการแบ่งเกรด ผลิตภัณฑ์

4 หน้าที่ทางการตลาด (1) เป็นกิจกรรมทางการตลาดด้านต่างๆ ในการ ที่จะได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ตรงกับความ ต้องการของผู้บริโภคในการตลาดให้มากที่สุด โดยมีการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าและบริการ การ เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจัดแบ่งได้ 5 ลักษณะ 1. หน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า เป็นหน้าที่ ในด้านการวางแผนและการพัฒนาสินค้าและ บริการมาเสนอขายให้มาเสนอขายให้ตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภค ด้วยวิธีการซื้อขาย ระหว่างผู้ผลิตผู้ขายผู้บริโภคคือ

5 หน้าที่ของการตลาด (2) 2. การวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการกำหนดรายละเอียดของสินค้าและ บริการที่จะเสนอขาย หรือจะทำการ คิดค้น วิจัย และพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อสร้างให้กิจการสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง ได้ในตลาด

6 3. การซื้อ จะเกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบมาทำ การผลิตสินค้า การซื้อไปทำเพื่อขายต่อ การซื้อ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการขาย ขณะนั้น หน้าที่ทางการตลาด (3)

7 หน้าที่ของการตลาด (4) 4. การขาย เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มี ความสำคัญต่อตลาด เมื่อกิจการนำมาวัตถุดิบ มาทำการแปรรูปและการทำการผลิตเป็นตัว สินค้าแล้ว จะต้องมีการจัดการให้สินค้าได้ หมุนเวียนเปลี่ยนมือ อ้างอิงจาก ชื่อผู้แต่ง : พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต, ปี พ. ศ.2548, ชื่อเรื่อง บทบาทและ ความสำคัญของการตลาด, ชื่อหนังสือ การหาข้อมูลทางการตลาด, สำนักพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด. หน้า 17-19 โดย นายประมุกข์ พรหมพุ้ย, นายอภิชาติ เข็มกลัด

8 หน้าที่ทางการตลาด (5) 5. การจัดมาตรฐานและการแบ่งเกรดผลิตภัณฑ์ เพื่อเกิดความสะดวกและเหมาะกับการตัดสินใจ ซื้อของผู้ซื้อ

9 หน้าที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย หน้าที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย เป็นการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าและ บริการให้ใกล้ผู้บริโภคให้มากที่สุด 1. การขนส่ง เป็นการขนถ่ายสินค้าจากแหล่งขาย ไปยังผู้ซื้อด้วยพาหนะต่างๆเช่น เครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ ฯลฯ 2. การเก็บรักษา เป็นการสร้างอรรถประโยชน์ ด้านเวลาให้แก่สินค้าก่อให้เกิดคุณภาพสินค้าที่ ดี

10 หน้าที่อำนวยความสะดวกและ สนับสนุน 1. การเงิน การจัดหาเงินทุนต่างๆเพื่อมาใช้ใน การดำเนินงาน 2. การรับภาระความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นได้กับการ ดำเนินธุรกิจ เช่น หนี้สูญ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำ ท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ 3. การจัดหาข้อมูลทางการตลาด เป็นการ รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆความต้องการของ ลูกค้า ภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ทางการตลาด Marketing Function หน้าที่ทางการตลาด เป็นกิจกรรมทางการตลาดด้านต่างๆ 1. หน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า 2. การวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google