งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยวิธีการ จับคู่เพื่อนคู่คิด วิชาการบัญชี สำหรับกิจการพิเศษ ของ นักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดย นางวัลภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยวิธีการ จับคู่เพื่อนคู่คิด วิชาการบัญชี สำหรับกิจการพิเศษ ของ นักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดย นางวัลภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยวิธีการ จับคู่เพื่อนคู่คิด วิชาการบัญชี สำหรับกิจการพิเศษ ของ นักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดย นางวัลภา เก่งอักษร

2 ความสำคัญและความเป็นมาของ ปัญหา ผู้เรียนมีผลคะแนนเก็บไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับ พฤติกรรมส่วนตัวของผู้เรียน ผู้สอนใช้วิธีการสอนโดย การ จับคู่เพื่อนคู่คิด เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และสร้างความตระหนักให้ ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของตนเอง ที่สามารถช่วยผู้อื่นได้

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนระดับ ปวช. ห้อง 2/3 สาขาการบัญชีที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ จำนวน 17 คนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 10 คะแนน อย่างน้อยจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง จำนวน 17 คนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ 15 คะแนน อย่าง น้อย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 80

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร นักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ปวช. ห้อง 2/3 สาขาการบัญชีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ จำนวน 17 คนและที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จำนวน 17 คน รวม 34 คน วิชาการบัญชีสำหรับ กิจการพิเศษ ระยะเวลาการทำวิจัย ในภาคเรียนที่ 1/2554 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนการ สอนโดยวิธีการจับคู่เพื่อนคู่คิด ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

5 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ใช้กระบวนการเรียนการสอน แบบเพื่อนคู่คิด แบบทดสอบก่อนทำกิจกรรมแต่ ละหน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังทำกิจกรรมแต่ ละหน่วยการเรียนรู้ ผลคะแนนการทดสอบแต่ละ หน่วย เนื้อหาสาระการบัญชีสำหรับ สถานศึกษาเอกชน การบัญชี สำหรับสโมสรสมาคม การบัญชี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และการบัญชีสำหรับเกษตรกร

6 สรุปผลการวิจัย การ ทดสอบ หลัง เรียน ของ ผู้เรียน ทั้งสอง กลุ่ม ผู้เรียนที่มีผล การเรียนต่ำ ผู้เรียนที่มีผล การเรียนสูง จำนวน คน ร้อยละจำนวน คน ร้อยละ ผ่าน เกณฑ์ 1482.3517100 ไม่ผ่าน เกณฑ์ 317.65 - - รวม 1710017100

7 ขั้นสรุปผลการวิจัย นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ จำนวน 17 คน เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม จับคู่เพื่อนคู่คิดได้มีการช่วยเหลือดูแลซึ่ง กันและกัน จากเพื่อนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงแล้ว ผลที่เกิดทำให้ นักเรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นจากเดิม 14 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35

8 ขั้นสรุปผลการวิจัย นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จำนวน 17 คน ที่ได้รับมอบหมายให้ ช่วยดูแลเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นจากเดิม จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัย นักเรียนห้อง 2/3 สาขาการบัญชี จำนวน 34 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมินตาม วัตถุประสงค์

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัย ผู้สอนได้แนวทางในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการบัญชีสำหรับ กิจการพิเศษและนำไปประยุกต์ใช้ใน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา บัญชีเล่มอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยวิธีการ จับคู่เพื่อนคู่คิด วิชาการบัญชี สำหรับกิจการพิเศษ ของ นักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดย นางวัลภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google