งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง..... การตรวจสอบถึง ความก้าวหน้าขององค์กรในการดำเนิน กลยุทธ์ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตาม แผนงานที่วางไว้ และเป็นการกระตุ้นจูง ใจบุคลากรให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง..... การตรวจสอบถึง ความก้าวหน้าขององค์กรในการดำเนิน กลยุทธ์ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตาม แผนงานที่วางไว้ และเป็นการกระตุ้นจูง ใจบุคลากรให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายถึง..... การตรวจสอบถึง ความก้าวหน้าขององค์กรในการดำเนิน กลยุทธ์ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตาม แผนงานที่วางไว้ และเป็นการกระตุ้นจูง ใจบุคลากรให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ เพื่อ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

2 1. กำหนดสิ่งที่จะควบคุมและประเมิน 2. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 3. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการเปรียบเทียบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลา เช่น การเงิน การตลาด การผลิต ฯ 5. เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับเกณฑ์ มาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้ และหา วิธีแก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

3 จะใช้การควบคุมประเมินผล 4 ระดับ 1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring) ตามกลยุทธ์ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน / โครงการ และ ประเมินผลสำเร็จขององค์กร 3. การทบทวนการกำหนดทิศทางของ องค์กร และวางแผน แม่บทหรือระยะยาว /VMOG 4. การทบทวนสถานภาพของ องค์กร /SWOT STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

4 การเฝ้าระวังและตรวจสอบความ คลาดเคลื่อนจาก แผนที่วางไว้ให้เร็วที่สุด เพื่อการแก้ไข และจัดกระบวนการ ขององค์กร

5 1. กำหนดกิจกรรมและขั้นตอนของกิจกรรม (Work Breakdown Structure) 1.1 การจำแนกกิจกรรมโดยยึดเป้าประสงค์ของ แผนงานเป็นหลัก จำแนกเป็นโครงการ (Project) 1.2 การจำแนกกิจกรรมโดยยึดวัตถุประสงค์ย่อยของ โครงการเป็นหลัก จำแนกออกเป็นผลผลิต (Output) 1.3 การจำแนกโดยยึดผลผลิตสุดท้ายที่เกิดจาก ขั้นตอนในกระบวนการผลิต / จำแนกเป็นกิจกรรม (Activity) STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

6 เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงสถานะของ แผน ใช้ในการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ของกิจกรรมระหว่างแผนงานกับผลการ ปฏิบัติงาน STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

7 2.1) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของงาน / โครงการ การเปรียบเทียบผลการ ปฏิบัติงานของงาน / โครงการ กับ เป้าหมายขององค์กรซึ่งกำหนดไว้ใน รูปของผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลผลิต (Output) STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

8 1) ประเมินผลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Measurements) เป็นการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพการผลิต / ปัจจัยด้านบุคคล / การขาดงาน / ลาออก 2) การประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantitative Measurements) การเปรียบเทียบมูลค่าของผลงานที่ได้รับกับ ค่าใช้จ่ายในเชิงประมาณ เช่น ค่า ROI ผลตอบแทน / กำไรต่อหุ้น / ยอดขาย 3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder, s Audit) พิจารณาสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ องค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนร่วมลงทุนในกิจการขององค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

9 การวัดและประเมินผลความสามารถ ขององค์กรโดยการเปรียบเทียบผลที่ค่าว่า จะได้รับกับผลแท้จริงที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงาน องค์กรนำไปเปรียบเทียบกับธุรกิจ ประเภทเดียวกันหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน การเปรียบเทียบ (Benchmarking) วัดได้ จากผลตอบแทนภายในองค์กร / ผลตอบแทนที่ได้รับ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

10 เป็นการทบทวนถึงแผนแม่บท หรือ แผนระยะ ยาวที่องค์กรได้วางไว้ องค์กรจะทบทวนในเรื่องของ วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย (VMOG) 4. การทบทวนสถานภาพของ องค์กร เป็นการศึกษาวิเคราะห์เงื่อนไขที่เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบทางตรงและ ทางอ้อมต่อกาดำเนินงาน ขององค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

11 - เป็นการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องที่ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกลยุทธ์ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร ปรับเปลี่ยน ภารกิจ จัดสรรทรัพยากรใหม่ หรืออาจเกิด เหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังขึ้นทั้งในทางบวก และทางลบ - แผนฉุกเฉินมีไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ได้ คาดหวังในทางลบมีไว้สำหรับเป็นฐานะ แผนทางเลือกสำหรับ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

12 1) ข้อมูลการชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน 2) ข้อมูลการประมาณรายรับ - รายจ่ายจริง / ข้อมูล สถานการณ์เงินขององค์กร 3) ข้อมูลเปรียบเทียบความก้าวหน้าของแผนงาน และ ผลการปฏิบัติงาน 4) ข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นเช่นใด 5) ข้อมูลรายงานถึงปัญหา / อุปสรรคในกระบวนการ ปฏิบัติงาน 6) ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกบอกถึงผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

13 1. เกิดการต่อต้านของบุคลากรในองค์กร 2. ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของการควบคุม เชิงกลยุทธ์ 3. การมอบอำนาจหน้าที่ให้กับบุคคลที่ขาด ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมและการ ประเมินผลเป็นผู้ควบคุม 4. องค์กรนำเรื่องการควบคุมและประเมินผลไป รวมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการ ให้รางวัลและเลื่อนขั้น 5. ปัญหาเรื่องสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลไม่ถูกต้อง เกิดการผิดพลาดในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง..... การตรวจสอบถึง ความก้าวหน้าขององค์กรในการดำเนิน กลยุทธ์ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตาม แผนงานที่วางไว้ และเป็นการกระตุ้นจูง ใจบุคลากรให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google