งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System ESTATE GROUP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System ESTATE GROUP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System ESTATE GROUP

2 Position System ESTATE GROUP ภาพรวมของโครงการ

3 Position System ESTATE GROUP เป้าหมายของเรา

4 Position System ESTATE GROUP แนวคิดในการวิจัยและ พัฒนา พยายามประยุกต์ใช้สัญญาณ RF ในการที่จะนำมาใช้หาระยะ และ ระบุตำแหน่งของวัตถุ

5 Position System ESTATE GROUP หลักการ

6 Position System ESTATE GROUP หลักการ

7 Position System ESTATE GROUP หลักการ

8 Position System ESTATE GROUP หลักการ

9 Position System ESTATE GROUP หลักการ

10 Position System ESTATE GROUP ความก้าวหน้า

11 Position System ESTATE GROUP ความก้าวหน้า

12 Position System ESTATE GROUP ความก้าวหน้า

13 Position System ESTATE GROUP ปัญหา และอุปสรรค

14 Position System ESTATE GROUP ปัญหา และอุปสรรค

15 Position System - สัญญาณที่แปลงแล้วมีการแกว่งอยู่ เล็กน้อย ทำให้มีค่าที่แปลงได้หลายค่า ใกล้เคียงกัน และเมื่อไปทำการวัดระยะเก็บ ค่าอย่างละเอียด ซึ่งแต่ละระยะนั้นมีค่า Amplitude ต่างกันในระดับ.01 V ทำให้ ไม่สามารถเห็นค่า Amplitude ที่แตกต่าง ของแต่ละระยะได้ ESTATE GROUP ปัญหา และอุปสรรค

16 Position System ระหว่างการทดลอง - สิ่งกีดขวาง, คอมพิวเตอร์ มีผลกับระยะทาง และค่า V ที่แปลงได้ - ยังไม่ทำการหาค่าจริงซึ่งทำให้ในการ เขียนตอนแสดงภาพยังต้องสมมุติค่าขึ้นมา ลองเขียนอยู่ ESTATE GROUP ปัญหา และอุปสรรค

17 Position System - เปลี่ยนค่า C ที่ใช้อยู่และตรวจดูรูปร่าง สัญญาณในแต่ละจุดอย่างละเอียด แล้ว วิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดอีก - ทดลองใช้วงจรของ Voltmeter แทน วงจร Bridge Rectifier ที่ใช้อยู่ - ใช้ External Interrupt ช่วยในการแปลง A/D ESTATE GROUP แนวทางแก้ปัญหา

18 Position System งานที่ปฏิบัติระยะเวลาที่ใช้เวลารวม ( วัน ) ทำ Proposal และวางแผนการดำเนินงานใหม่ 28- เม. ย. 1 ศึกษาวงจร ADC โดยใช้ ARM729 - 30 เม. ย. 2 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 41- พ. ค. 1 ซื้ออุปกรณ์ และศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ 2- พ. ค. 1 เขียนโปรแกรมการทำงานของส่วนต่างๆ ให้ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ 5 - 6 พ. ค. 2 ทำการทดสอบวัดระยะวัตถุ แบบ 1 แกน 7- พ. ค. 1 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 58- พ. ค. 1 ออกแบบวิธีให้สามารถระบุตำแหน่งได้ โดยใช้ 2 แกน 9- พ. ค. 1 ESTATE GROUP

19 Position System งานที่ปฏิบัติระยะเวลาที่ใช้ เวลารวม ( วัน ) เขียนโปแกรมเพื่อแสดงผลโดยใช้ vb 12- พ. ค. 1 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม 13 - 14 พ. ค. 2 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 615- พ. ค. 1 ทดสอบโปรแกรมก่อนการทดลองจริง 16- พ. ค. 1 ทดสอบวัดระยะวัตถุแบบ 2 แกน และเก็บค่า 19 - 21 พ. ค. 3 ทำ Presentation และนำเสนอ Weekly Report # 722- พ. ค. 1 ทำในส่วนการแสดงผลในจอคอมพิวเตอร์ 23- พ. ค. 1 ทำงานส่วน Document26- พ. ค. 1 ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 27- พ. ค. 1 จัดทำสื่อการนำเสนอผลงาน 28- พ. ค. 1 นำเสนอโครงการ 29- พ. ค. 1 ESTATE GROUP

20 Position System - อุปกรณ์ต้นแบบ - โปรแกรมแสดงตำแหน่งของ วัตถุ - Documentation ESTATE GROUP สิ่งที่ส่งมอบ

21 Position System - แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการ ทดลอง - ทำการทดสอบ วัดระยะวัตถุ อย่างละเอียด และเก็บค่าที่ได้ เพื่อนำมาใช้ในการระบุตำแหน่ง ESTATE GROUP สิ่งที่จะทำต่อไป

22 ขอขอบ คุณ ESTATE GROUP ผู้ร่วมรับฟัง ทุกท่าน Question ?


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System ESTATE GROUP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google