งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

2 ผู้พัฒนาโครงการ นายประสาร พรหมชาติ รหัส 493040159-4 นายอลังการ ศิริบูรณ์พิพัฒนา รหัส 493040182-9 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์

3 หัวข้อนำเสนอ o วัตถุประสงค์ของโครงการ o ขอบเขตของโครงการ o ความก้าวหน้าของโครงการ o ปัญหาและอุปสรรค o แผนงานที่จะปฏิบัติการต่อไป

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการ o เพื่อพัฒนา Wireless Data Logger ให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิ ความ สว่างของแสง และค่าอื่นๆได้ o สามารถนำ Wireless Data Logger ไปประยุกต์ใช้ในอาคารเรียนและ สถานที่ต่างๆได้

5 ขอบเขตของโครงการ o สามารถรวบรวมข้อมูลจากจุดต่างๆที่ ได้ติดตั้ง ตามเวลาที่ ได้กำหนดไว้ o สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้ สาย o สามารถเก็บข้อมูลเพื่อรอการเชื่อม ต่อไปยังคอมพิวเตอร์

6 ความก้าวหน้าของ โครงการ เรื่อง มิ. ย. 2552 ก. ค. 2552 ส. ค. 2552 ก. ย. 2552 ต. ค. 2552 พ. ย. 255 2 ธ. ค. 255 2 ม. ค. 255 3 ก. พ. 255 3 1. ศึกษาอุปกรณ์ data logger และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ 2. ออกแบบชุดอุปกรณ์ data logger และ Zigbee 3. ทดสอบการทำงานของ data logger และ Zigbee 4. สร้างระบบเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ ไร้สายและเขียนโปรแกรม 5. ทดสอบการติดตั้งในสภาวะ ต่างๆ 6. จัดทำรายงานและสรุปผล

7 ความก้าวหน้าของ โครงการ ( ต่อ ) Temperature sensor ที่ใช้คือ Temperature sensor LM35DZ ที่มี output เป็นค่า voltage + 10.0 mV/°C สามารถวัด อุณหภูมิได้ที่ -55° ถึง +150°C V OUT= +1,500 mV at +150°C = +250 mV at +25°C = - 550 mV at -55°C

8 ความก้าวหน้าของ โครงการ ( ต่อ ) ต่อเข้ากับ Xbee โดยต่อขา Vout ของ LM35DZ เข้ากับขา 18 ของ Xbee ซึ่ง คือ AD2/DIO2 ซึ่ง set ให้เป็น ADC(Analog-to- Digital Converter) และต่อขา Ground ของ LM35DZ เข้ากับขา Ground ของ Xbee

9 ความก้าวหน้าของ โครงการ ( ต่อ ) ทำการ set ขา DO2/DIO2 ให้ เป็น ADC และ set sampling rate ให้กับ Xbee ผ่านโปรแกรม X-CTU

10 ความก้าวหน้าของ โครงการ ( ต่อ ) Packet ที่ได้รับจาก Xbee ตัวส่ง มีขนาด 24 byte ซึ่ง byte ที่เป็นข้อมูลอุณหภูมิจะเป็น byte ที่ 20 และ 21 (2 bytes) และแสงสว่าง byte ที่ 22 และ 23 (2 bytes)

11 ความก้าวหน้าของ โครงการ ( ต่อ ) จาก Packet แรกคือ 7E 00 14 92 00 13 A2 00 40 30 13 1E DB 60 41 01 00 00 0C 01 02 00 00 8B byte ที่เป็นข้อมูลอุณหภูมิจาก LM35DZ คือ 0x0102 เมื่อนำมาแปลงเป็นฐานได้ 258 นำไปคำนวณได้ 258*1200/1024 = 302.34 mV. เท่ากับ 30.2 °C

12 ความก้าวหน้าของ โครงการ ( ต่อ ) โปรแกรม Xbee Console COE2009-18 ที่เขียน ลงบน FriendlyArm Board

13 ความก้าวหน้าของ โครงการ ( ต่อ ) โปรแกรม Xbee Console COE2009-18 ที่เขียน ลงบน FriendlyArm Board

14 ปัญหาและอุปสรรค จากการทดลองส่งข้อมูลจากค่าที่อ่านได้ จาก Sensor ผ่านทาง Xbee พบปัญหา เกี่ยวกับค่าที่ได้จากการรับส่งข้อมูลของ Xbee ตัวเก่าไม่ตรงกับค่าที่วัดได้จาก Sensor โดยใช้ Multimeter สาเหตุอาจ เกิดจากการอ่านข้อมูลจาก Sensor ของ Xbee

15 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google