งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมบริหารจัดการการให้ทุน จัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน 28 เม. ย. 2554 โดย ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรพาลีนุกซ์ ภาควิชาวิทยาการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมบริหารจัดการการให้ทุน จัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน 28 เม. ย. 2554 โดย ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรพาลีนุกซ์ ภาควิชาวิทยาการสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมบริหารจัดการการให้ทุน จัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน 28 เม. ย. 2554 โดย ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรพาลีนุกซ์ ภาควิชาวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 หัวข้อนำเสนอ o แนะนำคุยสคูล KuiSchool o กิจกรรมที่สนับสนุนการให้ทุน ในระดับโรงเรียน o ผู้ใช้งานในระบบ o ขั้นตอนการทำงานของระบบ

3 แนะนำคุยสคูล KuiSchool โปรแกรมบริหารจัดการการให้ทุน จัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

4 กิจกรรมที่สนับสนุนการให้ทุนในระดับโรงเรียน o กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ o กิจกรรมการจัดประกวดประเภทอื่นๆ เช่น การโต้วาที การวาดรูป การประกวดเรียงความ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

5 ผู้ใช้งานในระบบ เจ้าของกิจกรรม ( ผู้ให้ทุน ) คือ หน่วยงานที่ประกาศกิจกรรม ในระดับ มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือสมาคม ผู้ขอรับงาน คือ โรงเรียน ผู้แทนโรงเรียน หรือนักเรียน ที่นำเสนอผลงาน คณะกรรมการ ให้คะแนนหรือตัดสินผลงาน

6 ขั้นตอนการทำงานของระบบ นักเรียนหรือ ผู้แทนโรงเรียน หน่วยงาน ประกาศกิจกรรม คณะกรรมการ 1. ประกาศกิจกรรม 2. เลือกโรงเรียนที่เข้าร่วม 3. ส่งข้อเสนอกิจกรรม / ใบสมัคร / ผลงาน 4. อ่านข้อเสนอกิจกรรม 5. ร่วมตัดสินผลงาน 6. ส่งคะแนน / ความคิดเห็น 7. สรุปคะแนนและคัดเลือก รอบที่ 1, รอบที่ 2, รอบที่ n …

7 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  การเข้าใช้งานระบบ

8 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  หน่วยงานประกาศกิจกรรม ประกาศกิจกรรมหลัก

9 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  หน่วยงานประกาศกิจกรรม ประกาศกิจกรรมย่อย

10 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  หน่วยงานประกาศกิจกรรม เลือกโรงเรียนที่เข้าร่วม

11 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  ผู้แทนโรงเรียนหรือนักเรียน ส่งข้อเสนอกิจกรรม ( การแข่งขันประเภทเดี่ยว )

12 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  ผู้แทนโรงเรียนหรือนักเรียน ส่งข้อเสนอกิจกรรม ( การแข่งขันประเภททีม )

13 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  หน่วยงานประกาศกิจกรรม อ่านข้อเสนอกิจกรรม

14 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  หน่วยงานประกาศกิจกรรม อ่านข้อเสนอกิจกรรม ( ต่อ )

15 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  หน่วยงานประกาศกิจกรรม บันทึกรายชื่อคณะกรรมการ

16 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  หน่วยงานประกาศกิจกรรม ใส่คะแนน / ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

17 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  หน่วยงานประกาศกิจกรรม ตัดสิน

18 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ( ต่อ )  รายงานต่างๆ o รายงานกิจกรรมของหน่วยงาน o รายงานโรงเรียนหรือนักเรียน ที่ผ่านการตัดสิน o รายงานรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน o กิจกรรมหรือการแข่งขันที่มีสิทธิ์เข้าร่วม o รายงานผลการตัดสิน นักเรียนหรือ ผู้แทนโรงเรียน หน่วยงาน ประกาศกิจกรรม คณะกรรมการ

19 Q&A


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมบริหารจัดการการให้ทุน จัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน 28 เม. ย. 2554 โดย ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรพาลีนุกซ์ ภาควิชาวิทยาการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google