งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานเรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานเรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานเรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ ฝ่ายไตรภาคี พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มิถุนายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามดังนี้  มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบรูณ์ ณ วันสิ้นสุดการ เสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  เป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง  ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้ แรงงานติดต่อกันเกิน 2 วาระ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานเรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google