งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนา มัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนา มัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนา มัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ ให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  การให้กู้ยืมเงิน ตามมาตรา 46 (5) แห่ง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา มัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ. ศ. 2554 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) วงเงินกู้ยืม นายจ้างรายละไม่เกิน 2,000,000 บาท (2) ระยะเวลาการให้กู้ไม่เกิน 5 ปี (3) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ต่อปี

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ (4) ระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่ เกิน 1 ปี และในระหว่างระยะเวลาการปลอด การชำระคืนเงินต้นให้ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน (5) ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ ให้ชำระคืน เงินกู้เป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนรวม ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้และระยะเวลาการ ปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 5 ปี

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ในกรณีผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ให้เสร็จสิ้นตาม กำหนดระยะเวลาในสัญญา ผู้กู้จะต้องเสีย ค่าปรับสำหรับเงินต้นค้างชำระในอัตราร้อย ละ 7.5 ต่อปี  ในการกู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้จัดให้มีหลักทรัพย์ค้ำ ประกันในการกู้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่จดทะเบียน ภายในประเทศ (2) หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงิน ฝากในธนาคารภายในประเทศของผู้กู้และ หนังสือให้ความยินยอมของธนาคาร

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (3) หลักทรัพย์ค้ำประกันอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ในการกู้ยืมเงินให้จัดให้มีหลักฐานตามแบบ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานกำหนด 5

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนา มัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google