งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย นางภัทรา คำสีทา ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นา ด้วง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย นางภัทรา คำสีทา ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นา ด้วง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย นางภัทรา คำสีทา ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นา ด้วง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19

2 สสารและสาร สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องอำนวย ความสะดวก สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งต้นไม้ ดิน น้ำ อากาศ นัก วิทยาศาสตร์จัดสิ่งเหล่านี้ เป็นสสาร สสาร (matter) คือสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรืออาจหมายถึงสิ่ง ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีตัวตน ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ อาจมองเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ เช่น อากาศ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์เรียกสสารที่ รู้จักแล้วว่าสาร สาร (substance) คือสสารที่ศึกษาค้นคว้า จนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอนซึ่งก็ คือเนื้อของสสารนั่นเอง

3 สมบัติของสาร อาจจะนำมาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ก. สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัวของสาร ที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจากลักษณะภายนอก หรือจาก การทดลองง่ายๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ การ เกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างทางกายภาพได้แก่ สถานะ รูปร่าง สี กลิ่น รส การละลาย จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น การนำความร้อน การนำไฟฟ้า ความร้อน แฝง ความถ่วงจำเพาะ เป็นต้น ข. สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติเฉพาะตัวของสารที่ เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การเกิดสารใหม่ การ สลายตัวให้ได้สารใหม่ การเผาไหม้ การระเบิด และการ เกิดสนิมของโลหะ เป็นต้น

4 การจำแนกสาร 1. สถานะของสารเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. แก๊ส เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊ส ออกซิเจน เป็นต้น 2. ของเหลว เช่น น้ำ น้ำเชื่อม เป็นต้น 3. ของแข็ง เช่น โลหะ พลาสติก เป็นต้น 2. การนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สารที่นำไฟฟ้าได้ 2. สารที่ไม่นำไฟฟ้า 3. ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สารเนื้อเดียว 2. สารเนื้อผสม

5

6 แบบทดสอบ ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ ถูก และ x หน้าข้อความที่ผิด ……..1 ธาตุทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียว ……..2 สารละลายบางชนิดเป็นสารเนื้อเดียว ……..3 สารละลายบางชนิดเป็นสารไม่บริสุทธิ์ ……..4 สารบริสุทธิ์บางชนิดเป็นสารละลาย ……..5 สารประกอบทุกชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ ……..6 สารบริสุทธิ์บางชนิดเป็นธาตุ ……..7 สารละลายบางชนิดเป็นธาตุ ……..8 น้ำคลองเป็นสารเนื้อเดียว ……..9 เหรียญบาทเป็นสารเนื้อเดียว ……..10 น้ำส้มสายชูเป็นสารเนื้อผสม

7 เฉลยแบบทดสอบ ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ ถูก และ x หน้าข้อความที่ผิด …/…..1 ธาตุทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียว …x…..2 สารละลายบางชนิดเป็นสารเนื้อเดียว …/…..3 สารละลายบางชนิดเป็นสารไม่บริสุทธิ์ …x…..4 สารบริสุทธิ์บางชนิดเป็นสารละลาย …/…..5 สารประกอบทุกชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ …/…..6 สารบริสุทธิ์บางชนิดเป็นธาตุ …x…..7 สารละลายบางชนิดเป็นธาตุ …x…..8 น้ำคลองเป็นสารเนื้อเดียว …/…..9 เหรียญบาทเป็นสารเนื้อเดียว …x…..10 น้ำส้มสายชูเป็นสารเนื้อผสม


ดาวน์โหลด ppt สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.1 โดย นางภัทรา คำสีทา ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นา ด้วง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google