งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวาสนา พลทองมาก ครูอัตราจ้าง เรื่อง ข้อมูล (DATA) โรงเรียนบ้านบึงสามัคคี กำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวาสนา พลทองมาก ครูอัตราจ้าง เรื่อง ข้อมูล (DATA) โรงเรียนบ้านบึงสามัคคี กำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูวาสนา พลทองมาก ครูอัตราจ้าง เรื่อง ข้อมูล (DATA) โรงเรียนบ้านบึงสามัคคี กำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2

2 ความหมาย ของข้อมูล ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งคนเราสามารถรับรู้ ข้อมูลผ่าน ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่การได้ฟัง การ มองเห็น การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัส

3 แหล่งข้อมูล ที่มาของข้อมูล หรือแหล่งกำเนิด ของข้อมูล เราเรียกว่า แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่หาได้ง่ายๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ

4 ลักษณะ ของข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีลักษณะต่างกัน ดังนี้ 1. ข้อมูลตัวเลข ตัวหนังสือ ได้ จากแหล่งข้อมูล คือ หนังสือ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ

5 2. ข้อมูลเสียงได้จากแหล่งข้อมูล คือ วิทยุ เครื่องกระจายเสียง เครื่องเล่นเทป 3. ข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวได้ จากแหล่งข้อมูล คือ ภาพถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โทรทัศน์ วิดีโอ วีซีดี

6 แบบพัฒนาทักษะการทำ ข้อสอบปรนัย เรื่อง ข้อมูล

7 1. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 1. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวัน ซึ่ง คนเรา ในชีวิตประจำวัน ซึ่ง คนเรา สามารถรับรู้ข้อมูล ผ่าน สามารถรับรู้ข้อมูล ผ่าน ประสาทสัมผัสทั้งห้า ประสาทสัมผัสทั้งห้า นักเรียนคิดว่า ถูก หรือผิด ? นักเรียนคิดว่า ถูก หรือผิด ? ถูกผิด

8 2. วิทยุเป็น แหล่งข้อมูลที่ให้ได้ 2. วิทยุเป็น แหล่งข้อมูลที่ให้ได้ ทั้งข้อมูลภาพ และเสียง ทั้งข้อมูลภาพ และเสียง ถูกหรือผิด ? ถูกหรือผิด ? ถูกผิด

9 3. ภาพใดให้ข้อมูลเสียง 3. ภาพใดให้ข้อมูลเสียง ABC Tim er ก.ก. ข.ข. ค.ค.

10 4. ภาพเป็นแหล่งข้อมูลภาพ และเสียง ABC Timer ก.ก. ค.ค. ข.ข.

11 5. ภาพใดเป็นการรับรู้โดย การได้กลิ่น ABC Tim er ก.ก. ข.ข. ค.ค.

12 6. ภาพใดเป็นการรับรู้ข้อมูล โดยการฟัง ABC Tim er ก.ก. ข.ข. ค.ค.

13 7. ภาพใดเป็นการรับข้อมูลโดยการ มองเห็น ABC Timer ก.ก. ข.ข. ค.ค.

14 8. ภาพใดเป็นการรับข้อมูลโดย การมองสัมผัส A BC ก.ก. ข.ข. ค.ค. Tim er

15 9. ภาพใดมีเป็นการรับข้อมูลมากว่า หนึ่งข้อมูล ABC ก.ก. ข.ข. ค.ค. Tim er

16 ให้นักเรียนลาก ข้อมูลให้ตรงกับภาพของ การรับข้อมูล ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. รับข้อมูลโดย การฟัง --------------- --------- 2. รับข้อมูลโดยการ สัมผัส 3. รับข้อมูลโดยการ มองเห็น 4. รับข้อมูลโดยการ รับรู้รส 5. รับข้อมูลโดยการ ได้กลิ่น

17 ให้นักเรียนลากเส้น จับคู่ ข้อมูลให้ตรงกับ ภาพของการรับข้อมูลที่กำหนด 1. รับข้อมูล โดยการฟัง 2. รับข้อมูลโดยการ สัมผัส 3. รับข้อมูลโดยการ มองเห็น 4. รับข้อมูลโดย การรับรู้รส 5. รับข้อมูลโดย การได้กลิ่น

18


ดาวน์โหลด ppt ครูวาสนา พลทองมาก ครูอัตราจ้าง เรื่อง ข้อมูล (DATA) โรงเรียนบ้านบึงสามัคคี กำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google