งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
(ค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ ของ อสม.) ฟรี จ่าย 50% อสม.ทุกคน (ทำงานไม่ถึง 10 ปี) เฉพาะตัวและบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส,บุตร.บิดา มารดา) เฉพาะตัว บุคคลในครอบครัว หลักฐานการตรวจสอบ สิทธิเฉพาะตัว - บัตรประจำตัว อสม. - ตรวจสอบชื่อหน้าเวปไซต์ สิทธิบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส,บุตร.บิดา มารดา) - หลักฐานการสมรส - สำนาทะเบียนบ้าน/ สูติบัตร - ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ของ สปสช. อสม.ดีเด่น (ระดับจังหวัดขึ้นไป) และ อสม.ทำงาน 10 ปีขึ้นไป ที่มา : ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ และ หนังสือ ที่ สธ ๐๗๐๕.๔/ว.๗๗๗ ลว. ๑๗ ธ.ค.๒๕๕๓ เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล

2 หน่วยบริการประจำที่ระบุ
ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพ เจ็บป่วยปกติ ผู้ป่วย อุบัติเหตุ หน่วยบริการทุกแห่ง หน่วยบริการประจำที่ระบุ ในบัตร เจ็บป่วยฉุกเฉิน * เจ็บป่วยฉุกเฉิน * เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน * เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ หมายเหตุ “สิทธิประกันสุขภาพ” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ไม่มีสิทธิสวัสดิการอื่นใดที่รัฐจัดให้ “สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ “หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 สถานบริการทุกแห่ง เจ็บป่วยฉุกเฉิน * เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน * เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ * กรณีที่มีเหตุสมควร “หากรับบริการผิดขั้นตอน” จะต้องจ่ายเงินให้หน่วยบริการ ตามจำนวนที่หน่วยบริการเรียกเก็บ

3 คำนิยาม “สิทธิประกันสุขภาพ” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และไม่มีสิทธิสวัสดิการอื่นใดที่รัฐจัดให้ (สิทธิข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ผู้ซึ่งได้รับสวัสดิการการรักษาโดยอาศัยสิทธิของบุคคลอื่น และผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม) “สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม

4 คำนิยาม “หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 “สถานบริการอื่น” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม และไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

5

6

7

8

9

10

11 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


ดาวน์โหลด ppt สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google