งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือใน การรักษาพยาบาล ( ค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ ของ อสม.) อสม. ดีเด่น ( ระดับจังหวัดขึ้น ไป ) และ อสม. ทำงาน 10 ปีขึ้นไป หลักฐานการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือใน การรักษาพยาบาล ( ค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ ของ อสม.) อสม. ดีเด่น ( ระดับจังหวัดขึ้น ไป ) และ อสม. ทำงาน 10 ปีขึ้นไป หลักฐานการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือใน การรักษาพยาบาล ( ค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ ของ อสม.) อสม. ดีเด่น ( ระดับจังหวัดขึ้น ไป ) และ อสม. ทำงาน 10 ปีขึ้นไป หลักฐานการ ตรวจสอบ สิทธิเฉพาะตัว - บัตรประจำตัว อสม. - ตรวจสอบชื่อหน้าเวปไซต์ www.thaiphc.net สิทธิบุคคลใน ครอบครัว ( คู่สมรส, บุตร. บิดา มารดา ) - บัตรประจำตัว อสม. - หลักฐานการสมรส - สำนาทะเบียนบ้าน / สูติ บัตร - ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ของ สปสช. ที่มา : ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ และ หนังสือ ที่ สธ ๐๗๐๕. ๔ / ว. ๗๗๗ ลว. ๑๗ ธ. ค. ๒๕๕๓ เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยเหลือในการ รักษาพยาบาล ฟรี จ่าย 50% อสม. ทุก คน ( ทำงานไม่ ถึง 10 ปี ) เฉพาะตัวและบุคคลใน ครอบครัว ( คู่สมรส, บุตร. บิดา มารดา ) เฉพาะตัว บุคคลใน ครอบครัว ( คู่สมรส, บุตร. บิดา มารดา )

2 ผู้ป่ว ย อุบัติเ หตุ หน่วย บริกา รทุก แห่ง เจ็บป่วยฉุกเฉิน * เจ็บป่วยฉุกเฉิน * เจ็บป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วน * เจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤติ เจ็บป่ วย ปกติ หน่วย บริการ ประจำที่ ระบุ ในบัตร ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพ เจ็บป่วยฉุกเฉิน * เจ็บป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วน * เจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤติ * กรณีที่มีเหตุ สมควร สถาน บริกา รทุก แห่ง หมายเหตุ “ สิทธิประกันสุขภาพ ” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับ สิทธิตามพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ.2545 ไม่มีสิทธิ สวัสดิการอื่นใดที่รัฐจัดให้ “ สถานบริการ ” หมายความ ว่า สถานบริการสาธารณสุข ของรัฐ ของเอกชน และ ของสภากาชาดไทย หน่วย บริการการประกอบโรค ศิลปะสาขาต่างๆ “ หน่วยบริการ ” หมายความ ว่า สถานบริการที่ได้ขึ้น ทะเบียนไว้ตาม พระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ.2545 “ หากรับบริการผิดขั้นตอน ” จะต้องจ่ายเงินให้หน่วยบริการ ตาม จำนวนที่หน่วยบริการเรียกเก็บ

3 คำนิยาม “ สิทธิประกันสุขภาพ ” หมายความว่า บุคคลผู้ ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ. ศ.2545 ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และ ไม่มีสิทธิสวัสดิการอื่นใดที่รัฐจัดให้ ( สิทธิข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการ รักษาโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ผู้ซึ่งได้รับ สวัสดิการการรักษาโดยอาศัยสิทธิของบุคคลอื่น และ ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ) “ สถานบริการ ” หมายความว่า สถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาด ไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการ กำหนดเพิ่มเติม

4 คำนิยาม “ หน่วยบริการ ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ. ศ.2545 “ สถานบริการอื่น ” หมายความว่า สถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาด ไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการ กำหนดเพิ่มเติม และไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย บริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ. ศ.2545

5

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือใน การรักษาพยาบาล ( ค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ ของ อสม.) อสม. ดีเด่น ( ระดับจังหวัดขึ้น ไป ) และ อสม. ทำงาน 10 ปีขึ้นไป หลักฐานการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google