งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Case Study MU for ASEAN Prof. dr. Supa Pengpid Director: AIHD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Case Study MU for ASEAN Prof. dr. Supa Pengpid Director: AIHD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Case Study MU for ASEAN Prof. dr. Supa Pengpid Director: AIHD

2 Overview Facilities Policy and networking Human Resources Research Education Other supports

3 Websites Accommodations Public Relations Security

4 Salaya Links

5

6 ASEAN Mobility Program President Vice presidents International relation Offices Faculties

7 กำหนดจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Women’s Leadership in ASEAN Countries” ให้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย โดยได้เรียนเชิญ H.E. Alicia Dela Rosa Bala, Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Socio-Cultural Community

8

9 Mahidol University Undergraduate Exchange Scholarships and Mahidol University Postgraduate Exchange Scholarships 2014 have launched until 30th September 2014

10

11 The representatives of Mahidol University students and staff joined the World Youth Alliance Asia Pacific (WYAAP) - Emerging Leaders Conference at Bayleaf Hotel, Philippines on September 19 - September 21 2013

12 The representatives of Mahidol University students Exchange

13 Scholarship from the ASEAN University Network - ASEAN Credit Transfer System (AUN - ACTS) Student Exchange Programme 2014. This programme aims to promote the exchange of students and support a credit transfer system programme amongst the 30 AUN members in ten countries.

14 The representatives of Mahidol University students and staff

15 3.1 กิจกรรม Road Trip 2014 (Lao PDR และ Cambodia/Vietnam) 3.2 การจัดวิชา Comparative Culture 2014 ณ Pannasastra University, Vietnam National University at Hanoi, Universiti Kebangsaan Malaysia และ Gadjah Mada University 3.3 กิจกรรมร่วมระหว่างกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีและงานวิเทศสัมพันธ์ ของส่วนงาน (Comparative Culture, Study Aboard Activity, Internship for IR staff) 3.4 การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในญี่ปุ่นโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ พัฒนาและขยาย ความร่วมมือด้านวิชาการ ในเดือนเมษายน 2557

16 The representatives of Mahidol University students and staff

17 อื่น ๆ 1.1.1 สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับ University of Malaya ด้าน สาธารณสุข ของคณะสาธารณสุข ศาสตร์ 1.1.2 สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับ University of Malaya ด้านศาสน ศึกษา ของวิทยาลัยศาสนศึกษา 1.1.3 สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับ Universiti Technologi Malaysia ด้าน ICT ของคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร Ateneo de Manila University

18 The representatives of Mahidol University students Exchange

19 The representatives of Mahidol University students and staff

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt A Case Study MU for ASEAN Prof. dr. Supa Pengpid Director: AIHD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google