งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Maejo University Administrative Chart Maejo University Council Presiden t Vice - President MJU. Senate Faculty Officials and Employees Council MJU. Administrators.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Maejo University Administrative Chart Maejo University Council Presiden t Vice - President MJU. Senate Faculty Officials and Employees Council MJU. Administrators."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Maejo University Administrative Chart Maejo University Council Presiden t Vice - President MJU. Senate Faculty Officials and Employees Council MJU. Administrators Committee MJU. Civil Service Sub - Committee Dean of Faculty Associate Dean SecretaryHead of Department Faculty Committee Director of office Associate Director SecretaryHead of Division Director of Division Director of Project Office Committee As of May4, 2001 Internal Audit Unit

2 แผนภูมิ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( นายกสภา ) อธิการบดี รองอธิการบดี สภา คณาจารย์ สภาข้าราชการ และลูกจ้าง คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย อ. ก. ม. มหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี เลขานุการคณะหัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการ ประจำคณะ ผู้อำนวยการ สำนัก รอง ผู้อำนวยการ สำนัก เลขานุการ สำนัก หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการ โครงการ คณะกรรมการ ประจำสำนัก งานวิจัยสถาบัน 4 พฤษภาคม 2544 หน่วยตรวจสอบ ภายใน

3 แผนภูมิ การแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2545 มหาวิทยาลัย แม่โจ้ คณะธุรกิจ การเกษตร คณะผลิตกรรมการ เกษตร คณะ วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร - สำนักงานเลขานุการ - ภาควิชาบริหารธุรกิจและ การตลาดการเกษตร - ภาควิชาศึกษาทั่วไป - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และ สหกรณ์การเกษตร - ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร - สำนักงานเลขานุการ - ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม - ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ - ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง - ภาควิชาพืชไร่ - ภาควิชาพืชสวน - ภาควิชาอารักขาพืช - ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - สำนักงานกิจการพิเศษ * - สำนักงานเลขานุการ - ภาควิชาเคมี * - ภาควิชาชีววิทยา * - ภาควิชาฟิสิกส์ * - ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ * - ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ * - สำนักงานเลขานุการ - ภาควิชาเทคโนโลยี ทางอาหาร * - ภาควิชาเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว * - ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และอาหาร * สำนักงาน อธิการบดี - กองกลาง - กองกิจการนักศึกษา - กองบริการการศึกษา - กองแผนงาน - กองห้องสมุด - กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ * - กองคลัง * - กองการเจ้าหน้าที่ * - โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย * - โครงการจัดตั้งศูนย์กล้วยไม้และไม้ ดอกไม้ระดับ * - โครงการจัดตั้งศูนย์ เทคโนโลยีชีวภาพ * - โครงการพัฒนาบ้านโปง อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ * - โครงการสำนักสหวิชาการ ละแม * - โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ * - โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ * - โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ * - สำนักคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา * สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร - สำนักงานเลขานุการ - ฝ่ายวิจัย * - ฝ่ายฝึกอบรม * - ฝ่ายขยายพันธุ์พืชและสัตว์ * - ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร * - ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง * * หน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นและแบ่งส่วนราชการ เป็นการภายในมหาวิทยาลัย งานวางผังแม่บท กองแผนงาน หน่วยตรวจสอบ ภายใน *

4 MAEJO UNIVERSITY ORGANIZATION CHART, 2001 MAEJO UNIVERSITY Faculty of Agricultural Business Faculty of Agricultural Production Faculty of ScienceFaculty of Engineering and Agro - Industry - Office of the Secretary - Department of Business Administration & Agricultural Marketing - Department of General Education - Department of Agricultural Economics and Cooperatives - Department of Agricultural Extension - Office of the Secretary - Department of Soil Resources and Environment - Department of Animal Technology - Department of Fisheries Technology - Department of Agronomy - Department of Horticulture - Department of Landscape and Environment conservation - Department of Plant Protection - Office of Special Affairs * - Office of the Secretary - Department of Chemistry * - Department of Biology * - Department of Physics * - Department of Computer Science * - Department of Mathematics and Statistics * - Office of the Secretary - Department of Food Technology * - Department of Postharvest Technology * - Department of Agricultural and Food Engineering * Office of the President - Central Administration Division - Student Affairs Division - Education Services Division - Planning Division - Library Division - Buildings and Vehicles Division * - Finance Division * - Personnel Division * - Graduate School* - Orchid & Ornamental Horticulture Center* - Biotechnology Center* - Banpong Development Center* - Maejo University-Lamae * - Maejo University - Phrae Campus* - Information Technology Center* - Agro-Ecotourism Development Center * Office of Agricultural Research and Extension - Office of the Director - Research Division * - Training Division * - Animal Breeds & Plant Materials Multiplication Division * - Extension Division * - Highland Development Division * * Established as an Internal Administrative Unit As of may 4, 2001 Internal Audit Unit*


ดาวน์โหลด ppt Maejo University Administrative Chart Maejo University Council Presiden t Vice - President MJU. Senate Faculty Officials and Employees Council MJU. Administrators.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google