งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์พกพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์พกพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์พกพา

2 เด็กนักเรียนไทยชั้น ป.1 สังกัด สพฐ. ทุกคนต้องได้รับ Tablet ทุกคน เมื่อนักเรียนชั้นป.1 เรียนจบชั้น ป. 3 จะให้เครื่องเป็นของ นักเรียนไปเลย Tablet ของนักเรียน เครื่องละ ประมาณ 3,000 บาท ส่วนของ ครูจะมีเวอร์ชั่นสูงกว่า ( ขณะนี้ กำลังจัดซื้อ ) การเตรียมความพร้อมในการบริหาร จัดการนำ Tablet ไปใช้

3 สพฐ. อาจออกระเบียบใช้ Tablet เพื่อใช้ในการเรียนการ สอน โรงเรียนต้องจัดทำระเบียบการ ใช้ Tablet เฉพาะกิจตามบริบท ของโรงเรียน ก่อนนักเรียนป.1 จะรับ Tablet ผู้ปกครองต้องมาลงนาม รับทราบก่อนทุกคน ถ้าสูญหาย ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมในการบริหาร จัดการนำ Tablet ไปใช้

4 โรงเรียนต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษา Tablet Tablet รับประกัน 2 ปี ในกรณี ที่เสีย / ชำรุดตามเงื่อนไข ประกัน ถ้าโรงเรียนใดรับ Tablet เกิน จำนวนนักเรียนให้รีบคืนเขต พื้นที่ การเตรียมความพร้อมในการบริหาร จัดการนำ Tablet ไปใช้

5 โรงเรียนอาจทำแบบฟอร์มการ ยืม Tablet โดยใช้กระดาษ A4 ที่มุมขวามีช่องระบุ Serial Number และ Mac Address ซึ่งเป็นการยืมเป็นครั้งคราวหรือ ภาคเรียน ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสม แต่ต้องตรวจสอบได้ ว่า ขณะนี้เครื่องอยู่ที่ไหน มี สภาพเป็นอย่างไร ใช้งาน หรือไม่อย่างไร การเตรียมความพร้อมในการบริหาร จัดการนำ Tablet ไปใช้

6 Tablet ถือเป็น ครุภัณฑ์ ดังนั้น โรงเรียน จึงควร ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบพัสดุฯ ให้ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมในการบริหาร จัดการนำ Tablet ไปใช้

7 ขั้นตอนการลงทะเบียนครั้งแรก คลังสินค้าเขตการศึกษาโรงเรียน ปณท. ตรวจนับ เพื่อลงทะเบียน เขตการศึกษา ตรวจ นับเพื่อลงทะเบียนรับ ครูลงทะเบียนจับคู่ นักเรียนกับ Tablet จำนวน วันที่รับเข้า-ส่งออก เขตฯ ส่งปลายทาง รายละเอียดอุปกรณ์ เช่น Serial No, Mac address, OS version, อื่นๆ จำนวน วันที่รับเข้า-ส่งออก โรงเรียนส่งปลายทาง รายละเอียดอุปกรณ์ เช่น Serial No, Mac address, OS version, อื่นๆ จำนวน วันที่รับเข้า-ส่งออก นักเรียนที่รับ Tablet ขั้นตอนการลงทะเบียนครั้งแรก

8 1.การจัดส่งไปที่ เขตพื้นที่ การศึกษา (สพป.) 2.การตรวจนับที่ เขตพื้นที่ การศึกษา (สพป.) 3.จัดเก็บเข้า คลังแท็บเล็ต (สพป.) 4.โรงเรียนรับ เครื่องจาก สพป. 5.โรงเรียน ตรวจสอบเครื่อง เสียส่งคืน 6.การ ลงทะเบียน ข้อมูล นร.,Tablet 7.สรุปรายงาน ผล สรุปขั้นตอนที่สำคัญการรับแท็บเล็ต

9 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อลงทะเบียน ข้อมูลที่ สพป. ใช้ลงทะเบียน Serial Number Mac Address รหัสโรงเรียน 8 หลัก ชื่อโรงเรียน ข้อมูลที่โรงเรียน ใช้ลงทะเบียน ID นักเรียน 13 หลัก นักเรียนไม่มีสัญชาติใช้ code G + เลข 12 หลัก ชื่อภาษาไทย / ชื่อภาษาอังกฤษ Serial Number Mac Asddress วันรับเครื่อง

10 ขั้นตอนการลงทะเบียน เขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจนับจำนวน จัดเตรียมคลังเก็บ มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมข้อมูล ผู้เรียน โรงเรียน ออกหนังสือแจ้ง โรงเรียนรับเครื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ นับจำนวน/ตรวจสอบเครื่อง ลงทะเบียน ประชุมครู/ผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม/ใช้จริง

11 ขั้นตอนการนิเทศ ติดตาม การบริการ และประเมินผลการดำเนินงาน ศึกษานิเทศก์/ โรงเรียน แผนการจัดการ เรียนรู้ ระบบ ฐานข้อมูล วางแผนการนิเทศปฏิทินการเรียนการสอน เก็บข้อมูล ประเมินผล วันที่จัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียน ความพึงพอใจ รายงานผลการใช้

12 ศูนย์ซ่อม

13 หากได้รับเครื่องแล้วมี ปัญหา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจกจ่าย Tablet ป.1 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด แล้วนั้นในการนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า หากโรงเรียนได้รับเครื่อง Tablet แล้ว ภายใน 15 วันหากเครื่อง Tablet ไม่สามารถทำงานได้ ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยน เครื่องใหม่ภายใน 5 วันทำการ ( ตาม เงื่อนไขการรับประกัน ) ทั้งนี้โรงเรียนสามารถส่งเครื่อง เปลี่ยนได้โดยตรงที่ศูนย์บริการ หลังการขายทั่วประเทศ

14 เงื่อนไขในการ ประกันสินค้า รับประกันในส่วน ของ Software และ Hardw are ที่เกิดอาการเสียจากการ ใช้งานปกติ ไม่รับประกันความเสียหาย ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น เครื่องตก หน้าจอแตก ตกน้ำ ไฟไหม้ สูญหาย หรือการใช้ งานที่ผิดประเภท

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์พกพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google