งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปลด cap วงเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปลด cap วงเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปลด cap วงเงิน

2 แนวทางข้อกำหนดตามมาตรการ STI

3 กิจการที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษ เพื่อให้ได้รับสิทธิตามมาตรการ STI
เงื่อนไข : จะต้องมีค่าใช้จ่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1.ค่าวิจัยพัฒนา หรือออกแบบ 2.ค่าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) 3.ค่าสนับสนุนสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย

4 กิจการที่เข้าเงื่อนไข STI คิดได้ตามนี้

5 ข้อกำหนดและสิทธิประโยชน์ตามมาตรการ STI
เงื่อนไข ค่าใช้จ่ายด้าน STI ภาษีเงินได้ เครื่องจักร 1 ≥ 1%ของยอดขาย 3 ปีแรกหรือ ≥ ล้านบาท ปลด cap + 1 ปีไม่เกิน 8 ปี ยกเว้นอากรขาเข้า 2 ≥ 2% ของยอดขาย 3 ปีแรกหรือ ≥ 300 ล้านบาท ปลด cap + 2 ปีไม่เกิน 8 ปี 3 ≥ 3% ของยอดขาย 3 ปีแรกหรือ ≥ 450 ล้านบาท ปลด cap + 3 ปีไม่เกิน 8 ปี ไม่กำหนดวงเงินสูงสุดในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้รวมแล้วต้องไม่เกิน 8 ปี

6 ตัวอย่างการคำนวณจากเงินลงทุน STI และรายได้ 3 ปีแรก
≥ || ≥ 3% ยกเว้นภาษี ≥ || ≥ 2% ยกเว้นภาษี ≥ || ≥ 1% ยกเว้นภาษี ปลด cap เวลาที่ได้รับการยกเว้น/ปี 1 2 3 4 5

7 เมื่อขอปลด cap แล้วไม่จำเป็นต้อง นำเงินลงทุนที่ cap มาคิดอีกเนื่องจาก
บริษัทจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่เสียภาษีเป็นเวลาไม่เกิน 8 ปี


ดาวน์โหลด ppt การปลด cap วงเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google