งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปลด cap วงเงิน. 1. ยื่นคำขอ STI พร้อมคำขอใช้สิทธิ 2. กรณีที่ได้รับการส่งสริมไปแล้ว แต่ยังไม่ มีรายได้ สามารถยื่น “ แบบแสดงเจตจำนง ขอรับสิทธิตามมาตรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปลด cap วงเงิน. 1. ยื่นคำขอ STI พร้อมคำขอใช้สิทธิ 2. กรณีที่ได้รับการส่งสริมไปแล้ว แต่ยังไม่ มีรายได้ สามารถยื่น “ แบบแสดงเจตจำนง ขอรับสิทธิตามมาตรการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปลด cap วงเงิน

2 1. ยื่นคำขอ STI พร้อมคำขอใช้สิทธิ 2. กรณีที่ได้รับการส่งสริมไปแล้ว แต่ยังไม่ มีรายได้ สามารถยื่น “ แบบแสดงเจตจำนง ขอรับสิทธิตามมาตรการ STI” ข้อกำหนด แนวทางข้อกำหนดตามมาตรการ STI

3 กิจการที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษ เพื่อให้ ได้รับสิทธิตามมาตรการ STI เงื่อนไข : จะต้องมีค่าใช้จ่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1. ค่าวิจัยพัฒนา หรือออกแบบ 2. ค่าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) 3. ค่าสนับสนุนสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวิจัย

4 กิจการที่เข้าเงื่อนไข STI คิดได้ตามนี้

5 เงื่อ นไข ค่าใช้จ่ายด้าน STI ภาษีเงินได้เครื่องจักร 1 ≥ 1% ของยอดขาย 3 ปีแรก หรือ ≥ 150 ล้านบาท ปลด cap + 1 ปีไม่เกิน 8 ปี ยกเว้นอากรขา เข้า 2 ≥ 2% ของยอดขาย 3 ปีแรก หรือ ≥ 300 ล้านบาท ปลด cap + 2 ปี ไม่เกิน 8 ปี 3 ≥ 3% ของยอดขาย 3 ปีแรก หรือ ≥ 450 ล้านบาท ปลด cap + 3 ปี ไม่เกิน 8 ปี ข้อกำหนดและสิทธิประโยชน์ตามมาตรการ STI ไม่กำหนดวงเงินสูงสุดในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคล แต่ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้รวมแล้วต้องไม่ เกิน 8 ปี

6 ตัวอย่างการคำนวณจากเงินลงทุน STI และรายได้ 3 ปีแรก ยกเว้นภาษี เงินลงทุน STI และรายได้ 3 ปีแรก เวลาที่ได้รับการยกเว้น / ปี 1 32 45 ≥ 150 || ≥ 300 || ≥ 450 || ปลด cap ≥ 3% ≥ 2% ≥ 1%

7 เมื่อขอปลด cap แล้วไม่จำเป็นต้อง นำเงินลงทุนที่ cap มาคิดอีกเนื่องจาก บริษัทจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่เสียภาษีเป็นเวลาไม่เกิน 8 ปี


ดาวน์โหลด ppt การปลด cap วงเงิน. 1. ยื่นคำขอ STI พร้อมคำขอใช้สิทธิ 2. กรณีที่ได้รับการส่งสริมไปแล้ว แต่ยังไม่ มีรายได้ สามารถยื่น “ แบบแสดงเจตจำนง ขอรับสิทธิตามมาตรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google