งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดภาระหนี้ให้แก่ เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบ สถาบันเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดภาระหนี้ให้แก่ เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบ สถาบันเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดภาระหนี้ให้แก่ เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบ สถาบันเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม

2 นโยบายของรัฐบาล แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2544 “ พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 3 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของ เกษตรกร โดยวางระบบการฟื้นฟู อาชีพและให้ความช่วยเหลือปรับ โครงสร้างการผลิต อย่างครบวงจร “

3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2544 กำหนดแนวทางการไขปัญหา หนี้สินของสมาชิกสถาบัน เกษตรกร ดังนี้ 1. ลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรราย ย่อย ผ่านสถาบันเกษตรกร 2. ฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบัน เกษตรกรหลังการ ปรับปรุง โครงสร้างหนี้

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก สถาบันเกษตรกร ที่มีหนี้ไม่เกิน 1 แสนบาท ให้ ได้รับการลดดอกเบี้ย เงินกู้ลงร้อยละ 3 บาทต่อปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2547 2. เพื่อให้เกษตรกรที่มีหนี้ค้าง ชำระได้รับการฟื้นฟูอาชีพ เพิ่มความสามารถในการชำระ หนี้

5 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ลดภาระหนี้ ฯ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 1. สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด 2. สหกรณ์บางคนที จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรอินทาราม จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรนาเกลือ สมุทรสงคราม จำกัด

6 วิธีดำเนินการลดภาระหนี้ ( ลด ดอกเบี้ย ) 1. สหกรณ์แสดงความจำนงเข้าร่วม โครงการ ฯ 2. สหกรณ์ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้า ร่วมโครงการฯ 3. สหกรณ์ลดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ให้แก่สมาชิกในโครงการ ที่มาชำระหนี้ได้ ในระหว่าง 1 ตุลาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2547 4. สหกรณ์เบิกเงินชดเชยการลด ดอกเบี้ยจากรัฐบาล ปีละ 1 ครั้ง

7 วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 1. ตรวจสอบภาวะหนี้สินสมาชิกใน โครงการ 2. ประชุมสมาชิกชี้แจงวิธีการและ ประโยชน์ที่จะได้รับ 3. สมาชิกยื่นความจำนงขอปรับปรุง โครงสร้างหนี้ 4. ตรวจสอบรายได้ รายจ่าย การ ประกอบอาชีพและ แนวทางการชำระหนี้ของสมาชิกที่ ขอปรับปรุง 5. อนุกรรมการของสหกรณ์พิจารณา กลั่นกรองคำขอปรับปรุง นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาอนุมัติ

8 การฟื้นฟูอาชีพให้แก่สมาชิก สหกรณ์ 1. สมาชิกที่ได้รับการปรับปรุง โครงสร้างหนี้แล้วยื่น ความ จำนงขอฟื้นฟูอาชีพ 2. ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงการ ทำแผนฟื้นฟูอาชีพ แล้วจัดทำแผนเป็นรายบุคคล 3. นำแผนการฟื้นฟูอาชีพเสนอ คณะอนุกรรมการ ฯ ระดับ จังหวัด พิจารณาให้ความ เห็นชอบ

9 4. เสนอแผนการฟื้นฟูอาชีพที่ ได้รับความเห็นชอบ จากจังหวัดแล้ว ให้กรมส่งเสริม สหกรณ์ อนุมัติ 5. กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติแผน และโอนเงิน ตามแผนการฟื้นฟูอาชีพให้ จังหวัดดำเนินการ 6. ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอด เทคโนโลยี 7. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุน ปัจจัยการผลิต ภายหลังการอบรมถ่ายทอด เทคโนโลยี

10 ผลการดำเนินการโครงการ ( 1 ต. ค. 44 - 30 ก. ย. 46 )

11

12 ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต. ค. 46 - 30 ก. ย. 47 ชื่อสหกรณ์ การลดดอกเบี้ย สมาชิกได้รับ ให้สมาชิก (1 ม. ค.- 31 ธ. ค. 46) ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แผน ( บาท ) ผล ( บาท / ราย ) แผน ( ราย ) ผล ( ราย ) สกก. บางคนที 59,959 60,780/86 - - สกก. อัมพวา 28,107 47,266/62 15 20 สกก. นาเกลือ ฯ 1,200 - - - สกก. อินทาราม 3,740 2,882 /8 - - รวม 4 สหกรณ์ 93,069 110,928/156 15 20 หมายเหตุ ในปี พ. ศ. 2547 สนง. สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เบิกจ่ายเงิน ชดเชยการลดดอกเบี้ยให้แก่สถาบันเกษตรกร เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 110,928 บาท ตั้งแต่ พฤษภาคม 2547

13 ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต. ค. 46 – 30 ก. ย. 47 ชื่อสหกรณ์ สมาชิกขอรับ สมาชิกได้รับ การฟื้นฟูอาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี แผน ( ราย ) ผล ( บาท แผน ( ราย ) ผลราย ) สกก. บางคนที - - - - สกก. อัมพวา 15 15 15 15 สกก. นาเกลือ ฯ - - - - สกก. อินทาราม - - - - รวม 4 สหกรณ์ 15 15 15 15

14 ผลการลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก ของสถาบันเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2547

15 การสนับสนุนเงินปัจจัยการผลิต ตามแผนการฟื้นฟูอาชีพของสมาชิก ชื่อสหกรณ์ ปี 2546 ปี 2547 จำนวนราย จำนวน เงิน จำนวนราย จำนวนเงิน 1. สกก. บางคนที 6 18,000 - - 2. สกก. อัมพวา 28 84,000 15 45,000 3. สกก. นาเกลือ ฯ 2 6,000 - - 4. สกก. อินทาราม - - - - รวม 36 108,000 15 45,000


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดภาระหนี้ให้แก่ เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบ สถาบันเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google