งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการประกอบ วงจรเสียงไซเรนตำรวจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบนิรนัย ของนักเรียนระดับปวช.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียน รายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการประกอบ วงจรเสียงไซเรนตำรวจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบนิรนัย ของนักเรียนระดับปวช.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียน รายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการประกอบ วงจรเสียงไซเรนตำรวจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบนิรนัย ของนักเรียนระดับปวช.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียน รายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอ นางสาวจุฑามาศ ทัศนะศร สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา เนื่องจากนักเรียน นักศึกษามีความสนใจและ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมาก แต่ถ้าสอนเนื้อหา ทฤษฎีก่อนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ ครูผู้สอนจึงเปลี่ยนแนวการสอนใหม่ตามความ สนใจของนักเรียนคือนำเทคนิคการสอนแบบนิรนัย คือ ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดให้จนแสดงผล ได้ก่อนแล้วค่อยอธิบายหลักการและทฤษฎีว่าเพราะ อะไรจึงมีการแสดงผลตามการประลองหรือประกอบ วงจร เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีความกระตือรือร้น ที่เห็นการแสดงผลและตั้งใจศึกษาหลักการว่าเกิดจาก การทำงานของอุปกรณ์ใดและอย่างไรบ้าง

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบวงจรเสียง ไซเรนตำรวจของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนรายวิชาวงจร อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ นิรนัย

4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล รายการที่ใช้ประเมิน N=40 ระดับการ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน ลำดั บที่ S. D. 1. การประกอบวงจร - การบัดกรี 0.6 6 4.6 6 มากที่สุด 1 2. ความเรียบร้อยของ บอร์ด ด้าน Top และ Bottom 0.3 7 4.4 5 มาก 3 3. วงจรทำงานได้ ตามที่กำหนด 0.4 2 4.4 9 มาก 2 รวม 0.4 8 4.5 3 มากที่สุด

5 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประกอบวงจรเสียง ไซเรนตำรวจ มีผลการประเมิน ตามลำดับจากมากไปหาน้อย ตามค่าเฉลี่ยจากเกณฑ์ที่กำหนด เป็นดังนี้คือ การประกอบวงจร - การบัดกรี (4.66) อยู่ในระดับ มากที่สุด, วงจรทำงานได้ตามที่กำหนด (4.49) อยู่ในระดับ มาก, ความ เรียบร้อยของบอร์ด ด้าน Top และ Bottom(4.45) อยู่ในระดับ มาก

6 รายการที่ใช้ ประเมิน N=40 ระดับ ความพึง พอใจ หมา ย เหตุ S. D ความพึงพอใจการ ประกอบวงจรเสียง ไซเรนตำรวจ 0. 19 4.4 มาก รวม 0. 19 4.4 มาก จากตารางที่ 6 พบว่าการวิเคราะห์ผลการ ประเมินความพึงพอใจการประกอบวงจรเสียง ไซเรนตำรวจมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก

7 สรุปผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบวงจร เสียงไซเรนตำรวจ มีผลการประเมินตามลำดับ จากมากไปหาน้อย ตามค่าเฉลี่ยจากเกณฑ์ที่ กำหนด เป็นดังนี้คือ การประกอบวงจร - การบัดกรี (4.66) อยู่ในระดับ มากที่สุด, วงจรทำงานได้ตามที่กำหนด (4.49) อยู่ในระดับ มาก, ความเรียบร้อยของบอร์ด ด้าน Top และ Bottom(4.45) อยู่ในระดับ มาก การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจการ ประกอบวงจรเสียงไซเรนตำรวจ (4.4) มีผลการ ประเมิน อยู่ในระดับ มาก

8 สะท้อนความเห็น ของผู้วิจัย จากผลข้อมูลทางสถิติทำให้ ทราบถึงการพัฒนาหรือแนวโน้มที่ เกิดขึ้นต่อผู้เรียนรายวิชาวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนพอใจมากที่ เลือกแบบประกอบวงจรเสียง ไซเรนตำรวจโดยใช้เทคนิคการ สอนแบบนิรนัย ในการสอนแบบ ปฏิบัติการเมื่อเห็นความ กระตือรือร้นของกลุ่มประชากร เป้าหมายในการเรียนการสอน

9 ภาพประก อบ รูปที่ 1 การประกอบและทดสอบ วงจรเสียงไซเรนตำรวจ

10 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการประกอบ วงจรเสียงไซเรนตำรวจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบนิรนัย ของนักเรียนระดับปวช.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียน รายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google