งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานธุรกิจ สาระการงาน อาชีพ และเทคโนโลยี. “ ธุรกิจ ” คืออะไร การพัฒนาอาชีพ ค้าขายให้เป็นระบบ - ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานธุรกิจ สาระการงาน อาชีพ และเทคโนโลยี. “ ธุรกิจ ” คืออะไร การพัฒนาอาชีพ ค้าขายให้เป็นระบบ - ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานธุรกิจ สาระการงาน อาชีพ และเทคโนโลยี

2 “ ธุรกิจ ” คืออะไร การพัฒนาอาชีพ ค้าขายให้เป็นระบบ - ธุรกิจ

3 การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบ ธุรกิจ - ให้ความรู้เรื่องธุรกิจ กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ - การจัดกลุ่มผู้เรียน - จัดทำโครงงานธุรกิจศึกษาราย กลุ่ม

4 การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบ ธุรกิจ - นำเสนอโครงงานรายกลุ่มเพื่อ จำหน่าย สินค้าในรูปธุรกิจ การทำอาหาร จำหน่าย ในโรงเรียน - การรวมหุ้นทุนดำเนินการ - การปฏิบัติกิจกรรมภายในเวลาที่ กำหนด

5 การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบ ธุรกิจ - การสรุปวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานธุรกิจ - การประเมินผล - การนำเสนอผลงาน

6 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี กับการดำรงชีวิตอย่างมี ศิลปะ “ นำไปสู่ชีวิต พอเพียง ”


ดาวน์โหลด ppt งานธุรกิจ สาระการงาน อาชีพ และเทคโนโลยี. “ ธุรกิจ ” คืออะไร การพัฒนาอาชีพ ค้าขายให้เป็นระบบ - ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google